Hur gör jag en överföring från ett dödsbo?

Jag äger aktier på ISK konto. Jag har fyra vuxna barn som kommer ärva mig. Det enklaste är att sälja aktierna och dela på fyra, men mina barns önskemål är att behålla aktierna. Det går inte att samäga aktier på ISK. Hur gör vi då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När det kommer till frågor som berör arv regleras detta i ärvdabalken.

Om den avlidne ägt aktier eller fonder ingår dessa i kvarlåtenskapen och ska delas ut. Det är upp till dödsbodelägarna att besluta hur man vill hantera värdepapperen.


Det går att sälja aktierna eller att överlåta aktierna genom att byta ägare. Vilket av alternativen som väljs är helt fritt och avgörs av dödsbodelägarna sinsemellan. Dock är det viktigt att komma ihåg att vid en försäljning av aktier eller fonder måste skatt betalas ifall man går med vinst, s.k. kapitalvinstskatt/reavinstskatt.


Hur gör jag en överföring från ett dödsbo?

Det framgår inte av din fråga vilken bank värdepapperen sparas hos men nedan är vad som framgår av Avanzas hemsida gällande hur du ska gå tillväga:


För att kunna överföra innehav och avsluta ett dödsbokonto behöver du skicka in:


  • En kopia av den inregistrerade bouppteckningen hos Skatteverket där stämplarna finns med. Det räcker med första och sista sidan. Det viktiga är att det framgår vilka som är dödsbodelägare samt att första och sista sidan måste vara stämplade hos Skatteverket så att vi ser att den är klar och registrerad hos dem.
  • Blanketten Uppdragsbrev avslut av konto – dödsbo, där ni anger vad som ska göras med innehavet på kontot. Om ni är fler än två dödsbodelägare eller ska avsluta flera konton kan ni skriva ut ytterligare en blankett och fylla i. Samtliga dödsbodelägare måste skriva under blanketten/blanketterna i original.
  • Vidimerade kopior av dödsbodelägarnas ID-handlingar. Detta gäller även om en av dödsbodelägarna eller utomstående person har fullmakt för dödsboet.

Om en boutredningsman är utsedd av tingsrätten kan denne lämna in uppdrag. En kopia av förordnandet ska bifogas tillsammans med vidimerad ID-kopia på boutredningsmannen och om dödsbodelägarna har gett fullmakt till annan person ska kopia av den fullmakten bifogas.


Samtliga vidimeringar ska vara i original och bestå av två oberoende, myndiga personers signatur, namnförtydligande, fullständig adress och telefonnummer.


Personuppgifter som du lämnar vid vidimering kommer endast behandlas för detta specifika ändamål. Avanza kommer att lagra uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla juridiska förpliktelser.


Jag hoppas dock att du fick svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”