Hur giltiga är överstrykningar i testamente samt tillägg till testamente?

2019-09-28 i Testamente
FRÅGA
Just nu har jag ett från början giltigt testamente med två underskrifter men den avlidna har strukit över en halv mening och skrivit en persons namn.Vad gäller då?Gäller det första testamentet?Eller är hela testamentet ogiltigt pga att det skett ändringar från orginalet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

I den här situationen får man skilja mellan å ena sidan överstrykningen och å andra sidan det nya namnet. Det är nämligen fråga om olika situationer som omfattas av olika regler.

Överstrykning i testamente, om återkallelse av förordnande

En överstrykning i ett testamente kan ses som en återkallelse av det det förordnande som tidigare följde av den överstrukna texten. Om den avlidne har strukit över ett parti text så tolkas detta i regel som att den avlidne har ändrat sig beträffande det som strukits över. I enlighet med principen om att den avlidnes vilja ska verkställas så långt det är möjligt så brukar detta i regel också respekteras. Regeln om detta finns i ärvdabalken 10 kap. 5 § där det sägs att om testator (den avlidne) otvetydigt givit tillkänna att ett förordnande inte längre var uttryck för hans yttersta vilja så ska förordnandet vara utan verkan.

En överstrykning ses i regel som ett otvetydigt tillkännagivande, andra exempel kan vara att den avlidne rivit sönder sitt testamente eller klippt av delar av det.

Tillägg av nytt namn i testamente, om tillägg till testamente

Situationen är en annan när testator vill göra tillägg till ett testamente. I en sådan situation säger lagen att den som vill göra tillägg måste iaktta de regler som gäller för upprättandet av ett helt nytt testamente (10 kap. 6 §). Rent konkret innebär detta att om testator vill införa en ny person eller ändra på vilka personer som får vad eller på annat sätt helt enkelt föra in ny text i testamentet så krävs det precis som när testamentet upprättades att testator undertecknar testamentet inför två vittnen i samband med att ändringarna görs.

Har det gjorts ändringar i ett testamente som inte åtföljs av en ny underskrift i närvaro av nya vittnen så är ändringen inte giltig. Notera här att det är ändringen som inte är giltig. Resten av testamentet fortsätter vara giltigt och ursprungstexten i testamentet kan alltså verkställas ändå.

Sammanfattningsvis så gäller att en överstrykning som den avlidne gjort i regel respekteras, det som strukits över ska då alltså inte ske när arvet fördelas. Ett tillägg däremot måste följas av en underskrift från testator i närvaro av två vittnen. Har detta inte skett är tillägget utan verkan.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll