Hur ger man bort något till en bröstarvinge och samtidigt uppnår en rättvis fördelning av arvet mellan arvingarna?

2019-10-06 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag är änka, 96 år, och ska flytta till en servicelägenhet. Jag har en bostadsrätt som är värderad till 2.4 Mkr. Inköpspris 0.8 Mkr. Jag har tre barn varav ett, min dotter, vill överta bostadsrätten. Hur ska överlåtelsen gå till för att min dotter ska kunna kompensera mina två söner på bästa (rättvist) sätt och utan att onödig skatt betalas av någon part? Jag har bara blygsamma tillgångar utöver lägenheten. Min dotter har tillgångar som räcker för att kompensera mina söner. Inget av barnen har fått något förskott på arv.(En av mina söner sköter kontakten med er)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras främst i ärvdabalken (ÄB). Eftersom du i din fråga även är intresserad av vilken skatteeffekt överlåtelsen kommer få kommer mitt svar även till viss del behandla de skatterättsliga frågorna som kan komma att aktualiseras. Skattefrågorna regleras i inkomstskattelagen (IL).

När blir skatt aktuellt?

När man ger bort något i gåva utgår ingen skatt (8 kap. 2 § IL). För att avgöra om en gåva föreligger eller inte brukar man utgå från följande kriterier:

gåvoavsikt.frivillighet.förmögenhetsöverföring.

Om man ger bort något till sina barn finns en presumtion för att 1) är uppfylld. Vad gäller lös egendom, vilket en bostadsrätt är, kan dock förvärvet delas in i en gåvodel och en köpedel om man exempelvis inte ger bort bostadsrätten helt gratis utan endast överlåter den till underpris. För att helt och hållet undvika skatt är det därför ur en skattesynpunkt bättre att överlåta bostadsrätten helt gratis och inte sälja till underpris eftersom viss skatt då kan komma att utgå på själva "köpedelen" av överlåtelsen. När man får något som gåva har man inte själv något omkostnadsbelopp för saken man fått, vilket blir en nackdel vid en eventuell framtida försäljning eftersom man kapitalvinsten man skattar på är ersättningen man får minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är det man betalar för förvärvet och eventuella förbättringsutgifter man haft för exempelvis renovering (44 kap. 14 § IL). Därför finns en bestämmelse om att gåvomottagaren tar över gåvogivarens omkostnadsbelopp (44 kap. 21 § IL).

Skulle bostadsrätten i detta fall istället säljas kommer kapitalskatt bli aktuellt eftersom kapitalvinsten kan beräknas bli ca 1 600 000 kr (44 kap. 13-14 § IL). Detta eftersom ersättningen förväntas bli 2 400 000 kr och sedan får man dra av omkostnadsbeloppet på ca 800 000 kr. Denna kapitalvinst kvoteras sedan till 22/30 (46 kap. 18 § IL) och beskattas med 30% (65 kap. 7 § IL).

Så: för att undvika skatt är det bäst att överlåta bostadsrätten som gåva.

Hur gör man för att gåvan ska bli rättvis för arvingarna?

Gåvor som ges till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv om inget annat anges (6 kap. 1 § ÄB). Dina barn är dina bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Detta betyder att om inget annat föreskrivs vid gåvotillfället kommer det räknas som att din dotter får ett förskott på arv om 2 400 000 kr. När ett framtida arv sedan fördelas kommer detta förskott att räknas bort från dotterns arvslott (6 kap. 3 § ÄB). Eftersom du nämner att det inte finns särskilt mycket tillgångar förutom bostadsrätten kommer det ändå bli orättvist eftersom dottern kommer ha fått "för mycket" i förskott på arv (hennes arvslott kommer vara mindre än det hon fått i förskott). Detta blir problematiskt eftersom huvudregeln enligt lagen är att man inte behöver återbära det man fått "för mycket" (6 kap. 4 § ÄB). Om det vid gåvans givande föreskrivs att överskottet ska återbäras är det dock detta som gäller, och då ska överskottet återbäras (6 kap. 4 § ÄB). Att överskottet återbärs innebär i praktiken att den som fått förskottet ersätter övriga arvingar för det man fått "för mycket".

Utifrån ovan sagt ser jag det som den enklaste och rättvisaste lösningen är att fadern ger bort bostadsrätten till dottern helt utan ersättning. I samband med överlåtelsen upprättas ett gåvobrev där man klargör att gåvan ska räknas som förskott på arv samt att om gåvan inte kan avräknas på dotterns arvslott ska överskottet återbäras. Eftersom det finns en presumtion i lagen att gåvor till bröstarvingar räknas som förskott på arv behöver man egentligen inte i ett gåvobrev skriva att det ska vara förskott på arv, men för tydlighetens skull kan det vara bra att ha med. På detta sätt når man en "rättvis" lösning samtidigt som man undviker skatt i samband med överlåtelsen.

En annan tänkbar lösning är att fadern ger bort hela bostadsrätten till dottern och samtidigt upprättas två skuldebrev där dottern står som gäldenär i förhållande till sönerna. I praktiken kan man säga att dottern betalar sina syskon ⅓ av värdet på bostadsrätten vardera och på så sätt "köper ut" dem. Om man väljer detta upplägg är det viktigt att upprätta ett gåvobrev där man skriver att gåvan till dottern inte ska räknas som förskott på arv, eftersom att presumtionen i 6 kap. 1 § ÄB annars kommer slå till och eventuella andra tillgångar i dödsboet kommer berövas dottern eftersom förskottet ska avräknas hennes arvslott. Med detta upplägg har man ju istället valt att lösa orättvisorna genom ett utköp av sönerna direkt. Det är dock osäkert om gåvokriterierna är uppfyllda med detta upplägg och därför rekommenderar jag det förstnämnda.

Sammanfattning

För att undvika skatt är det bästa alternativet att överlåta bostadsrätten som en gåva, helt utan ersättning. Får en bröstarvinge en gåva presumeras det vara förskott på arv som avräknas dennes arvslott. Har man fått en för stor gåva behöver inte överskottet återbäras som huvudregel. Den enklaste lösningen på problemet är enligt min uppfattning att skriva i ett gåvobrev i samband med gåvan att eventuellt överskott ska återbäras.

Hoppas du fick svar på dina funderingar! Om något var oklart eller du har några följdfrågor är du välkommen att skicka ett mejl till mig på linn.lindelof@lawline.se. Behöver du hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du använda vår avtalstjänst, den hittar du här. Önskar du att komma i kontakt med vår juristbyrå är du välkommen att höra av dig till ovanstående mejl.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86407)