FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/01/2018

Hur gemensam vårdnad kan upplösas

Hej,

Förlorar en pappa automatiskt den gemensamma vårdnaden av gemensamma barn om mamman flyttar till annat nordiskt land? Pappan har skrivit på att flytten kunde ske och det finns ingen tvist i denna sak. Båda föräldrar hade gemensam vårdnad innan flytten och det har inte vare sig före eller efter flytten ansökts om ändring i den gemensamma vårdnaden.

Vem kontaktar man i Sverige som kan dokumentera hur vårdnaden ser ut?

Bästa hälsningar Jane

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Enligt 6 kap 3§ Föräldrabalken, som du hittar här, står barnet under vårdnad av båda föräldrarna från födsel om föräldrarna är gifta med varandra, i annat fall är enbart modern vårdnadshavare. Ingår föräldrarna giftermål senare, står barnet under gemensam vårdnad från denna tidpunkt. För att gemensam vårdnad ska komma till stånd mellan ogifta föräldrar kan rätten enligt 6 kap 4§ Föräldrabalken besluta om detta efter att talan förts av föräldrarna. Gemensam vårdnad kan också registreras hos Skatteverket. Detta görs antingen efter en anmälan av båda föräldrar till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse, eller efter en anmälan direkt till Skatteverket eller Försäkringskassan, se 6 kap 16§ Föräldrabalk.

För att gemensam vårdnad ska brytas upp och överlåtas till en ensam vårdnadshavare krävs enligt 6 kap 5§ Föräldrabalken att en sådan talan förs i rätten av den förälder som vill utöva ensam vårdnad. Det är sedan upp till domstol att besluta om den gemensamma vårdnaden ska upplösas eller inte. Vid en sådan bedömning ska rätten särskilt ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor rörande barnet, och i övrigt ska alltid barnets bästa beaktas i frågor som rör vårdnad enligt 6 kap 2a§ Föräldrabalken. När barnets bästa bedöms ska bland annat barnets behov av en god och nära relation med båda föräldrarna beaktas.

Ett annat sätt att förlora gemensam vårdnad är, enligt 6 kap 7§ Föräldrabalken, ifall en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen på så sätt att det medför fara för barnets hälsa eller utveckling. En sådan talan kan föras av socialnämnden.

Enligt 6 kap 8a§ Föräldrabalken kan en förälder även förlora vårdnaden av barnet om föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, vilket innebär att föräldern inom en överskådlig framtid inte kommer kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Även en sådan talan förs av socialnämnden. För att detta ska bli aktuellt krävs vanligen kvalificerade fall av praktisk oförmögenhet, såsom långvarig medvetslöshet eller att föräldern är skild från barnet och inte kan se till att barnet tas om hand eller ens ta ställning till vilka åtgärder som kan vara behövliga för att tillgodose barnets behov.

Sammanfattningsvis finns det ingen reglering som innebär att en förälder automatiskt förlorar vårdnaden om sitt barn då den andre föräldern flyttar till ett annat land!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”