Hur går jag tillväga om jag vill att mitt barns andra förälder ska få ensam vårdnad, men jag vill behålla umgänget?

2018-11-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag har två söner, vilka jag har gemensam vårdnad över. Den ena sonen bor hos mig varannan vecka och allt flyter bra. Den andra sonen bor heltid hos mamman undantaget en helg i månaden då han bor hos mig. Även där finns gemensam vårdnad på papperet men tyvärr har jag ändå inte mycket att säga till om. Ett exempel är att han har ADD och medicineras för det. Helt plötsligt tar hon honom av medicin för att HAN inte gillar den. Detta är inget jag har fått någon som helst info om eller deltagit i. Problemet är också att han hamnar i trubbel när han inte medicinerar. Något jag drabbas av. Soc och skola är inkopplade men jag har ingen talan då jag bara är "pappa". En mammas ord är alltid rätt i de sammanhangen. Nu vill jag därför ge mamman ensam vårdnad över gällande sonen, men självklart behålla min rätt att träffa honom på samma premisser som nu. Dock vill jag slippa dessa eviga bråk och diskussioner som kommer upp gällande hans liv där jag ändå i slutändan är helt maktlös. Hur ansöker jag om ensam vårdnad hos mamman utan att förlora umgänget?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska gå tillväga för att din sons mamma ska få ensam vårdnad om er son, men att du får behålla det umgänge du haft innan. Reglerna om vårdnad om barn hittar du i Föräldrabalken (FB) Innan jag går in på vilka olika tillvägagångssätt det finns för att få till en ändring i vårdnaden kommer jag att nämna något kort om vad vårdnadsansvaret innebär.

Vårdnadshavarens uppgift

En vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska bland annat se till att barnet får en god fostran, trygghet, försörjning och utbildning (FB 6:1 och 6:2). Som vårdnadshavare har du rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, men ju äldre barnet blir desto mer måste du som vårdnadshavare lyssna på vad barnet självt har att säga (FB 6:11). Du och din sons mamma har gemensam vårdnad, vilket innebär att ni ska fatta beslut som rör er son tillsammans (FB 6:13). Du har som vårdnadshavare alltså lika mycket att säga till om som sonens mamma.

Avtal om vårdnad och umgänge

Det är möjligt för föräldrar att avtala om vårdnaden om sina barn. Om du och din sons mamma är överens om att ni vill att hon ska ha ensam vårdnad om sonen är det alltså möjligt för er att komma överens om det (FB 6:6). Avtalet ska vara skriftligt och måste godkännas av Socialnämnden på orten där ni bor. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa att ge ensam vårdnad till den ene föräldern. Ni kan även avtala om din sons umgänge med dig utifrån samma premisser (FB 6:15 a).

Du kan vända dig till domstolen

Om du och din sons mamma inte kan komma överens kan du även vända dig till domstol för att få vårdnaden ändrar genom en dom istället (FB 6:5). Föräldrars förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet är någonting som domstolen ska beakta i sitt beslut om vårdnad. Föräldrarna ska kunna ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet, men behöver inte alltid vara överens för att gemensam vårdnad ska anses lämpligt. Att du och din sons mamma har problem att samarbeta i frågor som rör er son kan vara någonting som talar för att ni inte ska ha gemensam vårdnad, men domstolen kan mycket väl komma fram till en annan slutsats beroende på hur er relation ser ut.

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos (FB 6:15), vilket är du i det här fallet. Om du väcker talan om umgänge kan en domstol alltså även besluta om hur din sons umgänge med dig ska se ut (FB 6:15 a).

Barnets bästa ska vara avgörande

Alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska dock fattas med utgångspunkt i barnets bästa (FB 6:2 a). Inga andra intressen, exempelvis vad som är mest rättvist eller bekvämt för föräldrarna, får gå före vad som är bäst för barnet. En faktor som har särskilt stor betydelse är barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Om din sons kontakt med dig skulle äventyras av att du inte längre har vårdnaden om honom skulle alltså kunna tillmätas betydelse. Detta innebär dock att så länge det inte är skadligt för din son på något sätt att ha umgänge med dig i den utsträckning ni haft innan så kommer ni sannolikt att ha rätt till åtminstone samma typ av umgänge även i fortsättningen.

En annan aspekt som kan tillmätas betydelse är att det i många fall anses vara det bästa för barnet att få vara tillsammans med sina syskon. Eftersom ni har en boendesituation där det ena barnet bor växelvis hos dig respektive mamman även nu när ni har gemensam vårdnad och ni inte avser att detta ska förändras, så är det inte säkert att det ens blir ett problem. Din sons åsikt om vem som ska ha vårdnaden kommer också att spela in, men hur stor betydelse hans egen vilja får varierar lite beroende på hur gammal han är och vilken mognadsgrad han uppnått.

Sammanfattningsvis kan alltså du och sonens mamma avtala om att hon ska ha ensam vårdnad och att sonen ska bo hos dig en helg i månaden, men om ni inte kan komma överens kan du vända dig till domstol. Både Socialnämnden (avtal) och domstolen (dom) ska dock göra en samlad bedömning av er specifika situation, så det är därför svårt för mig att ge någon prognos av vad vilket utfall som skulle vara mest sannolikt. Kom även ihåg att det är barnets bästa som ska vara avgörande för hur vårdnaden och umgänget bestäms.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (677)
2019-10-08 Vem får bestämma om barnets boende vid gemensam vårdnad
2019-10-03 Kan jag ansöka om att avsäga mig vårdnaden av ett barn?
2019-09-25 Får en vårdnadshavare flytta utan samtycke av den andra vårdnadshavaren?
2019-09-23 Vem står för rättegångskostnaden?

Alla besvarade frågor (73715)