Hur går jag tillväga för att kontrollera om förskott på arv delats ut? - Begära ut kontoutdrag från en avliden persons konto

2020-04-01 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,För drygt 10 år sedan gick min pappa (som då var gift med min mamma bort). 2 år senare fick min mamma en allvarlig stroke, som innebar att hon flera år senare fick en god man (även om det behövts redan från början).Under tidsperioden mellan att mamma fick en stroke och en god man utsågs skötte min bror mamma ekonomi (på eget bevåg).Nu har även min mamma gått bort och god man ger mig insikt i ekonomin som den såg ut när denne tog över finanserna. Jag skulle nu vilja ha inblick i hur finanserna för mamma sett ut från att hon fick en stroke tills god man utsågs. Anledningen är alltås att verifiera att allt gått rätt till och att t.ex. inga "förtida arv" delats ut.Är detta möjligt? Och i så fall - hur går man till väga? Kan banken hjälpa till?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ja, det finns möjlighet att få en inblick i din mammas finanser genom att begära ut ett kontoutdrag för din mammas konto. Du kan då ta del av de transaktioner som har gjorts. Nedan kommer jag förklara hur du ska gå tillväga och vad som kan krävas för att du ska få begära ut uppgifterna. Jag kommer att hänvisa till relevanta bestämmelser i lag om bank- och finansieringsärenden och ärvdabalken.

Som huvudregel är uppgifterna sekretessbelagda

Banken lämnar inte ut kontoutdrag som gäller transaktioner för tiden före att personen avled. Det beror på att uppgifterna är skyddade i enlighet med banksekretessen, lag om bank- och finansieringsrörelser 1 kap. 10 §.

Uppgifterna kan lämnas ut om det finns godtagbara skäl

Undantag till huvudregeln om sekretess, är att uppgifterna får lov att lämnas ut. Om det finns ett behov av att ta del av uppgifterna, som framstår som befogat. Det krävs godtagbara skäl för att banken ska tillåta att uppgifterna lämnas ut.

Godtagbara skäl kan vara, såsom du beskriver i din fråga, att få underlag i utredning om förskott på arv har delats ut.

Ett godtagbart skäl kan också vara att se om den avlidnes medel har använts på ett olämpligt sätt av någon som har haft hand om personens ekonomi. Exempelvis lämnar banken ut kontouppgifter till polisen, om de behövs som underlag i en brottsutredning, lag om bank- och finansieringsrörelser 1 kap. 11 §. Ett exempel på när det kan bli aktuellt är om det finns misstanke att den som har haft hand om kontot har gjort sig skyldig till förskringring.

Banken gör en prövning i det enskilda fallet, och avgör då om godtagbara skäl föreligger.

Vem är behörig att begära ut ett kontoutdrag?

Dödsbodelägare ska företräda dödsboet gemensamt, vilket följer av ärvdabalken 18 kap. 1 §. Därför krävs det att samtliga dödsbodelägare lämnar sitt samtycke till att uppgifterna ska begäras ut.

Det är möjligt att lämna varandra fullmakt att företräda dödsboet enskilt. Fullmakten bör vara skriftlig och signeras av samtliga dödsbodelägare. Saknas en skriftlig fullmakt är det svårt för banken att avgöra om samtycke faktiskt har lämnats från samtliga dödsbodelägare.

Hur går man tillväga rent praktiskt?

För att begära ut kontouppgifterna gör dödsbodelägarna en skriftlig framställan. I framställan ska anges skälet till att uppgifterna begärs ut och varför det finns ett behov av att ta del av uppgifterna. Vilken tidsperiod som avses bör specificeras.

På banken visar dödsbodelägarna upp ett dödsfallsintyg, som går att beställa hos skatteverket av dödsbodelägare. Om det finns en upprättad bouppteckning fungerar den för att legitimera dig som dödsbodelägare. Då krävs inte ett dödsfallsintyg.

Banken gör som ovan nämnt en prövning av om godtagbara skäl föreligger utifrån framställan som gjorts. Finns godtagbara skäl så hävs sekretessen, varav kontoutdrag kan lämnas ut.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa en ny fråga till oss på Lawline, om du har fler funderingar. För garanterat svar rekommenderar vi att du använder dig av vår expresstjänst.

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86388)