Hur går jag tillväga för att hävda fel i min leasade bil?

2019-01-16 i Avtal
FRÅGA
Vad har jag för rättigheter till att lämna tillbaks defekt leasingbil?Jag leasar en bil på mitt eget företag och är ungefär halvvägs in i leasingperioden på 24 månader.Efter ca 900 mil och 6 månaders leasing uppmärksammade jag ett missljud från motorn och påtalade detta till leasingföretaget. Jag fick först till svar att det är ett naturligt ljud från dumpventilen och inget fel kunde därför konstateras. Jag stod dock på mig och begärde en kontroll hos en annan auktoriserad verkstad hos återförsäljaren som servar bilmärket i fråga. Mekanikern konstaterade då att missljudet härrör sig från en defekt balansaxel i motorn och att det finns en intern bulletin från biltillverkaren om det här problemet. Biltillverkaren jobbar för närvarande med en lösning på den defekta balansaxeln men kan inte erbjuda ett byte av balansaxeln förrän tidigast om ytterligare 5 månader och då har jag bara ca 4 månader kvar på min leasingperiod på 24 månader.Det är ett riktigt irriterade och vinande ljud från motorn som hörs klart och tydligt, både inne i kupén och utanför bilen. Detta är inte något som jag accepterar på en så pass dyr bil och jag känner ingen glädje när jag kör bilen.Vad har jag har för rättigheter att återlämna den defekta bilen innan leasingperioden går ut om ca 9 månader utan att drabbas av straffavgifter? Har jag rätt till någon sorts ekonomisk kompensation för att de inte kan leverera en fullvärdig produkt?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Leasing och dess reglering


Leasing som företeelse är relativt udda ur en juridisk synpunkt. Förhållandet baserar sig först och främst på leasingavtalet och hur det är utformat, men om detta skulle vara otydligt eller annars oskäligt så har det förts en diskussion om man ska se på förhållandet som ett kreditköp eller som hyra av egendomen. Traditionellt sett har man formellt betraktat leasing som hyra av produkten, men i vissa fall, där leasetagaren efter den bestämda leasingperioden inte haft något reellt alternativ än att köpa loss produkten från leasegivaren, har man istället betraktat det hela som ett kreditköp.


Det är därför leasingavtalet och dess bestämmelser är av stor betydelse i dessa fall. Det finns inga riktiga begränsningar eller formkrav när det kommer till leasingavtal utan de kan utformas lite hur som helst, så länge de inte bryter mot tvingande lagstiftning såsom exempelvis reglerna om konsumentskydd. Avtalsfrihet råder alltså på området och det viktiga när man ingår avtal om leasing av bilar är att noga gå igenom avtalet och vad som gäller vid eventuella fel och om någon part vill avsluta förhållandet i förtid.


Generellt sett gäller att leasingavtal inte kan sägas upp i förtid utan leasegivarens samtycke, vilket är ett utflöde av avtalsfriheten som ligger som dess grund. Om leasegivaren ändå samtycker till detta (eller det finns en klausul i leasingavtalet som medger tidig uppsägning) så brukar det ske till en relativt hög kostnad för leasetagaren (det som du nämner som straffavgifter).


Eftersom förtida uppsägning av leasingavtalet inte kan ske utan leasingbolagets samtycke, blir det istället intressant att titta på huruvida leasingbolaget har tillhandahållit en produkt som i allt väsentligt uppfyller vad en leasetagare med fog kunnat förutsätta vid avtalets ingående, eller om produkten ska anses vara felaktig. Det blir därför här också viktigt att kunna fastställa tidpunkten då det eventuella felet uppstod. Är det någonting som uppstått under din tid som nyttjare av bilen så är det givetvis ingenting som leasingbolaget kan stå kostnaden för. Med tanke på att det är ett fel som i sammanhanget får ses vara av en relativt ovanlig sort och att det finns en intern vetskap om problemet hos tillverkaren så verkar det som att problemet fanns redan innan du fick bilen i din besittning, och det är också det jag kommer utgå ifrån i min svar nedan.
Tillämplig lagstiftning


Eftersom det inte finns någon lagstiftning som direkt adresserar leasing så brukar man, i avsaknad av direkt reglering av situationen även i leasingavtalet, konsultera köplagens (fortsättningsvis KöpL) regler om fel i vara för att lösa dessa tvister. Dessa regler används för att de anses vara det närmsta (i termer av likhet) man kommer till det rättsliga förhållandet mellan leasetagare och leasingbolag. I KöpL 17 § stadgas att varan ska stämma överens med vad som avtalats (i fråga om mängd, art, kvalitet och andra egenskaper), vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slags i allmänhet används etc. Det är också i bestämmelsens tredje stycke angivet att varan ska överensstämma med vad köparen med fog kunnat förutsätta. Frågan blir då vad man som köpare med fog kan förvänta sig. Svaret blir till ganska hög grad beroende på bilens skick och hur pass ny den var vid leasingavtalets ingående. Köper (eller leasar) man en helt ny bil kan man med fog förvänta sig att den ska fungera felfritt och att det egentligen inte ska förekomma några avvikelser från den beskrivningen, medan man vid köp av en bil med ett par år på nacken bör kunna förvänta sig att bilen inte lever upp till förväntningarna som ställs på nya bilar. Om felet är av en sådan sort att det skulle ha upptäckts vid en undersökning (eller provkörning) av varan så kan köparen inte åberopa felet efter att han tagit varan i sin besittning. Felet som du beskriver verkar dock ha varit svårt att upptäcka då det sitter invändigt och det tog ca sex månaders nyttjande innan du upptäckte det.


Beroende av bilens skick och ålder bör det alltså enligt mig finnas visst argumentationsutrymme för din ståndpunkt här, eftersom vi utgår från att felet fanns vid överlämnandet från leasingbolaget till dig och felet inte kan ha förväntats visa sig direkt.


Det finns också ett antal regler som behandlar reklamationsfrister och tidpunkten för fel i varan när felet visar sig först efter att köparen fått varan i sin besittning. När ett fel visar sig först efter det att köparen tagit emot varan, svarar ändå säljaren för felet om felet förelåg innan denna tidpunkt. Detta framgår av KöpL 21 §. Om det är ett fabrikationsfel borde det inte vara några större svårigheter att bevisa att så var fallet.

Reklamation ska sedan ha skett inom två år från det att köparen tagit emot varan, enligt KöpL 32 §. Du verkar ha klarat dig inom denna tidsfrist med råge.


Efter att reklamation skett har köparen att välja mellan vissa påföljder på grund av felet i varan. De påföljder som lagen beskriver är avhjälpande, prisavdrag, omleverans eller hävning. Som regel gäller att köparen även kan kräva skadestånd på grund av fel i varan, men detta endast om denne lidit skada. Man talar här om ekonomisk skada såsom produktionsbortfall etc.
Sammanfattningsvis kan sägas att leasing är rörigt ur ett juridiskt perspektiv, då det inte finns några regler som reglerar området. Eftersom området är styrt till en väldigt hög grad av hur avtalen är utformade så är det av största vikt att leasetagaren går igenom villkoren innan denne skriver på avtalet för att bekanta sig med hur förhållandet parterna emellan kommer se ut. Ifall en tvist, av olika anledningar, "tar sig utanför" avtalets ramar är det upp till en domstol att använda relationsmässigt närliggande lagstiftning och allmänna principer för att komma fram till lösningar.

Detta är vad jag baserat min text ovan på. Därför råder jag dig att noggrant gå igenom avtalet i de delar som reglerar rättigheter i samband med påfunna fel i leasingobjektet. Hittar du däremot ingenting som nämner den situation du befinner dig i råder jag dig att kontakta leasingbolaget angående detta och höra om möjligheterna att ni kan hitta en gemensam lösning på problemet. Misslyckas även detta så finns alltid möjligheten att ta saken till rättsväsendet, men detta bör vara en sista utväg och underbyggt med substantiell bevisning (exempelvis att felet förelåg vid avlämnandet) eftersom det är dyrt, tidskrävande och man riskerar att stå den vinnande partens rättegångskostnader om man förlorar. Kommer du istället fram till en lösning med bolaget så kommer detta troligtvis resultera i en billigare, smidigare och mindre energikrävande lösning för er båda. Tyvärr är det dock inte alltid så enkelt.
Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Om det är någonting i din text som jag misstolkat eller om du har någon följdfråga så får du gärna kontakta mig på lucas.cyren@lawline.se.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1117)
2019-05-23 Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?
2019-05-20 Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?
2019-05-18 Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?
2019-05-15 Vad innebär avtalsfrihet?

Alla besvarade frågor (69283)