Hur går jag till väga för att mina pengar endast går till vårt gemensamma barn?

2019-10-27 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Jag är sedan våren gift med en man, vi har ett (omyndigt) gemensamt barn tillsammans. Han har också ett (myndigt) särkullbarn från ett tidigare förhållande. Vi har inget äktenskapsförord. I händelse av min död, hur kan jag sörja för att inget av min egendom hamnar hos hans särkullbarn? Även om jag skulle vidta åtgärder för att min egendom oavkortat skulle gå till vårt gemensamma barn så förstår jag att min man kommer att förvalta dessa pengar till vårt barn blir myndigt. Om min man kommer att dö innan vårt barn blir myndigt, kommer summan som skulle varit vårt barns pengar (alltså det som kommer från mig), delas mellan hans tidigare barn och vårt gemensamma barn? Alltså, hur går jag tillväga för att mina pengar endast går till vårt gemensamma barn? Tacksam för svar. //Den onda styvmodern
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). I äktenskapsbalken (ÄktB) finns bestämmelser om bodelning när ett äktenskap har blivit upplöst genom till exempel den ena makens död.

I händelse av ena makens död ska bodelning ske enligt ÄktB. Makarnas egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom och det är således giftorättsgodset som blir föremål för bodelning. Vid bodelning dras först vardera av makarnas skulder bort och sedan läggs värdet av makarnas giftorättsgods samman för att delas in i två. Den enskilda egendomen är undantagen från bodelning och ska inte räknas in. Det som räknats fram genom en s.k. "hälftendelning" kallas vardera makens giftorättsandel och anger hur mycket vardera maken ska erhålla.

Huvudregeln är att bröstarvingarna (den avlidnes barn) ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Enligt 3 kap. ÄB ärver make före gemensamma barn som sedan får vänta på s.k. efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Barn som inte är gemensamma barn benämns särkullbarn och har alltid rätt att få ut sitt arv direkt. Enligt 3 kap. 9 § ÄB kan särkullbarn frivilligt avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make och har sedan rätt till efterarv.

I händelse av din död kommer först en bodelning att äga rum. Hälften (enkelt räknat) kommer bestå av din efterlevande makes giftorättsandel och den andra hälften utgör kvarlåtenskapen efter dig, och är således den andelen som omfattas av arvsreglerna. Eftersom ditt enda barn är ett gemensamt barn kommer din make erhålla arvet med fri förfoganderätt. Den efterlevande maken får fritt förfoga över egendomen men får inte testamentera bort den. När din make avlider har ert gemensamma barn rätt till efterarv, alltså det som kommer från dig. Ert gemensamma barn kommer därför ärva dels ditt arv, dels en del från din make. Det som kommer från dig kommer alltså gå till ert gemensamma barn och inte till hans barn. Hans barn ärver endast från din make.

Vidare kan man upprätta ett inbördes testamente där man bestämmer hur kvarlåtenskapen ska hanteras, dels efter den förste makens bortgång, dels efter bådas bortgång. Man kan också genom ett äktenskapsförord bestämma om vilken egendom som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Det påverkar enbart själva bodelningen och inte vem som har rätt att ärva. I ditt fall skulle hursomhelst din enskilda egendom enbart gå till ert gemensamma barn.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98633)