Hur går ett arvskifte till och vad innebär villkoren i gåvobrevet?

Hur går ett arvsskifte till? Är det boupptecknarens skyldighet att skicka underlag/blanketter till dödsbodelägarna? Vad innebär följande i ett gåvobrev: "Gåvan ävensom avkastningen därav skall utgöra gåvotagarens enskilda egendom".

"Gåvan skall anses som förskott på arv".

Har jag som andre dödsbodelägare rätt till hälften av fastighetens marknadsvärde alt. taxeringsvärde? Aktuellt värde av lösöret lämnades inte heller in av min bror till bouppteckningen.

Boupptecknaren besvarar inte mina förfrågningar och min kontakt med min bror är dålig.

(Bouppteckningen gjordes 2018-01-30)

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Hur går ett arvskifte till?

När boutredningen är klar och eventuella skulder hänförliga till dödsboet har betalats ska egendomen fördelas mellan arvingarna. Tillgångarna ska då delas upp mellan dödsbodelägarna så som ni själva önskar eller som det står angivet i eventuellt testamente. Arvskiftet utgör således ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur dödsboets tillgångar ska fördelas, vilket förutsätter att ni är överens. Om ni inte är överens kan en skiftesman utses av tingsrätten, enligt 23 kap. 5 § ärvdabalken.

Jag uppfattar frågan som att ni redan har en boutredningsman, vilket innebär att det är denne som blir skiftesman, utan särskilt förordnande. Skiftesmannens uppgift är att försöka få parterna att komma överens, men om denne inte lyckas kan ett tvångsskifte ske, där skiftesmannen bestämmer hur egendomen ska fördelas. Är en dödsbodelägare inte nöjd med arvskiftet kan det klandras genom att väcka talan i tingsrätt inom fyra veckor. När arvskifteshandling undertecknats av samtliga dödsbodelägare har dödsboet upplösts.

Vad har boutredningsmannen för skyldigheter?

En boutredningsman ska bereda dödsboet för arvskifte, vilket innebär en skyldighet att genomföra behövliga åtgärder för att tillgångarna ska kunna delas upp mellan arvingarna. Detta innebär bland annat att bouppteckning ska ske, eventuella tillgångar ska säljas för att kunna betala dödsboets skulder och de som har skulder till dödsboet ska betala detta till dödsboet. Därefter ska boutredningsmannen meddela dödsbodelägarna att dödsboet är klart för arvskifte. Det enda underlaget jag ser boutredningsmannen skyldig att skicka till er är information om att boutredningen är klar och att förfallna skulder har betalats så att arvskifte kan ske.

Vad innebär villkoren i gåvobrevet?

1) "Gåvan även som avkastningen därav skall utgöra gåvotagarens enskilda egendom"

Detta villkor betyder att gåvotagaren erhåller gåvan såsom enskild egendom, vilket innebär att gåvan ska undantas eventuell bodelning. För din del innebär detta att eventuell gåvotagare som även är dödsbodelägare kommer att erhålla denna egendom på sin lott vid arvskifte. Om en delägares andel, det vill säga vad varje delägare har rätt till, inte motsvarar lotten, det vill säga värdet på egendomen som denne erhåller, ska denne utge arvskifteslikvid. Arvskifteslikvid innebär att man får till övriga dödsbodelägare betala vad man erhåller "för mycket", se 23 kap. 3 § ärvdabalken.

2) "Gåvan skall anses som förskott på arv"

Förskott på arv innebär att en gåva som den avlidne under sin livstid givit till en bröstarvinge ska avräknas på dennes lott i samband med arvskiftet, enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken. Det föreligger enligt paragrafen en presumtion om att en gåva till en bröstarvinge ska avräknas, då lagstiftaren utgår från att gåvogivaren vill behandla sina bröstarvingar lika. Det är även en arvsrättslig grundprincip att varje barn skall tilldelas lika stor andel av den avlidnes kvarlåtenskap. När gåvan inte ges till en bröstarvinge, dvs. inte till gåvogivarens barn, så föreligger ingen presumtion enligt 6 kap. 1 § andra meningen ärvdabalken. Gåva som ges till annan arvinge ska därmed enligt huvudregeln inte avräknas på dennes lott, såvida det inte föreskrivits. I ditt fall har det i gåvobrevet föreskrivits att gåvan ska anses som förskott på arv, vilket innebär att gåvans värde ska avräknas gåvotagarens lott vid arvskiftet.

Vad har jag rätt till?

För att kunna besvara frågan huruvida du som dödsbodelägare har rätt till halva fastighetens värde skulle jag behöva mer information. Jag vet exempelvis inte hur många dödsbodelägare ni är, eller vilka tillgångar som finns i dödsboet. Därmed kan jag som ett generellt svar förklara att om ni är två dödsbodelägare så har du rätt till halva fastigheten.

Jag rekommenderar dig att vända dig till våra erfarna jurister här på Lawline. Du kan boka tid här.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Michella Lina SaidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000