Hur går en bodelning till?

2017-11-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej jag fattar visst trögt! Min man och jag gifte oss för 1.5 år sen! Han flyttade hem till mig och min dotter i en fullt möblerad trea! Han hade i stort sett bara med en tv bänk! För ett år sen sålde vi alla mina möbler eller lämnade på sekendhand! Sen köpte vi nya på rea och flyttade till en annan lägenhet:( Vi ska skiljas nu! Har ingen aning om hur vi delar upp allt? Den tabellen med make 1 o 2 fattade jag inte? Jag har ett gammalt linneskåp från farmor sen 81 som jag inte vill bli av med! Hur gör man?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om bodelning och makars egendom

Enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken gäller som utgångspunkt att makars egendom ska fördelas dem emellan genom bodelning när ett äktenskap upplöses.

Hur ni fördelar egendomen emellan er beror på om egendomen är giftorättsgods eller inte. Giftorättsgods är den egendom som ska ingå i bodelningen, vilket framgår ur 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. All egendom som inte är enskild räknas som giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. I det fall någon av er har enskild egendom, ska sådan egendom inte ingå i bodelningen. Vad som utgör enskild egendom framgår ur 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. I det fall linneskåpet utgör enskild egendom kommer den därför inte ingå i bodelningen.

Enligt 10 kap. 2 § äktenskapsbalken får makar även från bodelning i skälig omfattning undanta egendom som är uteslutande för personligt bruk, d.v.s. kläder och personliga presenter och liknande. Vad som är skälig omfattning kan bl.a. bero på värdet av egendomen. Även personliga ersättningar enligt 10 kap. 2 a § äktenskapsbalken och särskild egendom enligt 10 kap. 3 § äktenskapsbalken får i vissa fall undantas från bodelning.

Enligt 9 kap. 2 § äktenskapsbalken ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Andelsberäkning

Det är som sagt endast giftorättsgods som blir föremål för bodelning. Enligt 11 kap. 2 § äktenskapsbalken får vardera make från giftorättsgodset räkna av så mycket att det täcker ens skulder. Vad som återstår efter att ni har räknat av era skulder ska sedan läggas samman och hälftendelas enligt 11 kap. 3 § äktenskapsbalken. Hälftendelningen resulterar i två lika stora delar. Vardera del utgör då vardera makes giftorättsandel.

Eftersom ni har varit gifta i 1,5 år kan det även vara värt att uppmärksamma jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken. Denna regel innebär att den mer förmögne av er kan få behålla mer av sitt giftorättsgods i den mån det anses oskäligt att göra en hälftendelning med hänsyn till äktenskapets längd, men även med hänsyn till de ekonomiska förhållandena och omständigheter i övrigt. Tillämpning av bestämmelsen innebär däremot att i princip endast den mer förmögna utav makarna tjänar på tillämpningen av bestämmelsen.

Lottläggning

Härefter ska en lottläggning göras vilket innebär att giftorättsgodset fördelas mellan er med ledning av de andelar som har beräknats fram i andelsberäkningen, 11 kap. 7 § äktenskapsbalken. Vid lottläggningen gäller som utgångspunkt att varje make har rätt att på sin lott få sin egendom, 11 kap. 7 § äktenskapsbalken. Detta innebär att den egendomen som är din, ska i första hand tillfalla dig. Detta innebär att linneskåpet i första hand ska tillfalla dig om det räknas som din egendom.

Observeras bör dock att enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Det innebär att i det fall din make efter en anses ha större behov av exempelvis ert bohag, kan din make ha rätt att få det på sin lott. Dock krävs det då att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Bestämmelsen gäller inte om egendomen är den andra makens enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § p.2-4 äktenskapsbalken.

Den av makarna som får mindre egendom på sin lott, i sådan mån att dennes giftorättsgods i värde understiger dennes andel, har rätt till skifteslikvid från den andra maken, 11 kap. 9 § äktenskapsbalken. Detta är för att jämna ut skillnaderna som kan uppstå när man fördelar egendomen makarna emellan.

Sammanfattning

Enkelt sagt kommer således er egendom (under förutsättning att det är giftorättsgods) bli föremål för en hälftendelning mellan er, vilket innebär att ni har rätt till hälften var. Vem som tilldelas vilken egendom är svårt att säga då flera faktorer kan spela in i lottläggningen. Men i första hand så ska man få sin egendom på sin lott.

Hur det blir med linneskåpet går därför inte att säga med säkerhet då jag inte vet om denna är giftorättsgods eller enskild egendom. Om denna räknas som enskild egendom (genom exempelvis gåva med föreskrift om att gåvan ska vara enskild egendom) ska den inte bli föremål för bodelning. Om du vill säkra skåpet från att inte ingå i en bodelning kan ni alltid skriva äktenskapsförord (under förutsättning att ni fortfarande är gifta) och på så vis göra denna till enskild egendom.

Anna Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2899)
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa

Alla besvarade frågor (96471)