Hur fungerar lilla prisbasbeloppsregeln i Sambolagen?

FRÅGA
Hur ska den s.k. lilla basbeloppsregeln tolkas?Förstår jag regeln korrekt? Om den efterlevande sambon begär bodelning senast vid förrättningen av bouppteckningen så har denne alltid rätt till samboegendom motsvarande två prisbasbelopp. Man ska inte ta med enskild egendom som den efterlevande sambon har vid beräkningen.Efterlevande make/maka som tillämpar den s.k. basbeloppsregeln ska ju räkna med enskild egendom och bodelningslotten när fyra prisbasbelopp beräknas.Tar man vid något tillfälle hänsyn till den efterlevande sambons övriga tillgångar eller har denne alltid rätt att få samboegendom motsvarande ett värde av två prisbasbelopp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den s.k lilla prisbasbeloppsregeln finns i 18 § andra stycket Sambolagen. Regeln är endast tillämplig när samboförhållandet har upphört pga att ena sambon har gått bort. Den är alltså inte tillämplig om en sambo avlider efter det att samboförhållandet upphört men innan bodelning ägt rum.

Prisbasbeloppsregeln påverkar andelsbestämningen i bodelningen. Om den efterlevande sambons andel vid själva hälftendelningen blir mindre än två prisbasbelopp efter att skulderna täckts, så ska efterlevande sambos andel ökas så att den når upp till nivån för två prisbasbelopp. Dock med begränsningen att endast samboegendom kan tas i anspråk, så långt denna räcker. Det vill säga att den avlidne sambons enskilda egendom kan inte användas för att sambon ska nå upp till två prisbasbelopp. Efterlevande sambo kan bara få så långt samboegendomen räcker.

Precis som du säger så ska hänsyn tas endast till värdet av samboegendomen. Det innebär att det inte ska tas någon hänsyn till om efterlevande sambo har förmögenheter i enskild egendom eller övrig egendom av värde som inte ingår i bodelningen.
Prisbasbeloppsregeln för efterlevande sambo skiljer sig därmed från prisbasbeloppsregeln för efterlevande make. Skillnaden mellan regeln för efterlevande sambo och regeln för efterlevande make (3 kap. 1 § andra stycket Ärvdabalken) är att regeln i sambolagen är en bodelningsregel medan den för äktenskap är en arvsrättslig regel. Det innebär att rätt till efterarv kan föreligga för en avliden makes efterarvingar medan sambon får full äganderätt till egendomen genom bodelningen.

Sammanfattningsvis har alltså den efterlevande sambon rätt att genom bodelningen få samboegendom som uppgår till två prisbasbelopp och det tas inte hänsyn till den efterlevande sambons enskilda tillgångar vid beräkningen.

Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2292)
2019-06-17 När börjar sambolagen gälla?
2019-06-16 Räknas sambons bostadsrätt som samboegendom?
2019-06-16 Vem har rätt att bo kvar i bostaden när samboförhållande upphör?
2019-06-15 Har sambo rätt till halva lotterivinsten?

Alla besvarade frågor (69981)