Hur fördelas vinsten när efterlevande säljer den gemensamma bostaden?

Om en förälder dör och den efterlevande föräldern vill sälja bostaden, måste denne dela pengarna med barnen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om den ena parten avlider och den efterlevande vill sälja bostaden är arvsrätten olika beroende på vilket typ av relation som parterna hade. Det har således stor betydelse om parterna var gifta eller inte.

Parterna är gifta

Om parterna var gifta finns det en regel i 3 kap. 1 § ärvdabalken som föreskriver att om arvlåtaren var gift ska dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken. När en av makarna avlider ska man göra en bodelning enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Sedan är huvudregeln att man delar lika på det sammanlagda giftorättsgodset (giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken). Om man således var gift ska hälften gå till den efterlevande maken med full äganderätt medan den avlidnes del ärvs med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att efterlevande maken får inte testamentera bort denna del eftersom det är de gemensamma barnens arv efter den avlidne. Men den efterlevande maken har rätt att sälja bostaden om denne så vill. Om det finns särkullsbarn måste den efterlevande maken lösa ut särkullsbarnen eftersom de har rätt till sitt arv direkt när deras förälder avlider (se 3 kap. 1 § ärvdabalken). De gemensamma barnen får däremot vänta på efterarv. Om huset är den efterlevande makens enskilda egendom gäller inte det som nämnts ovan. Om huset är enskild egendom till den efterlevande får barnen inte en del av vinsten vid en försäljning av huset.

Parterna är sambos

Om föräldrarna är sambos kan de inte ärva varandra (om inte testamente finns). Det innebär således att om en av parterna dör ska hela partens arv tillfalla barnen. Om den gemensamma bostaden ägdes av båda parterna (tillika stor del) ska halva värdet av bostaden tillfalla den avlidnes arvingar om bostaden säljs. Likaså ska sambon kompensera arvingarna om denne väljer att bo kvar. Efterlevande sambon måste dela med sig av vinsten till barnen i detta fall. Om bostaden inte förvärvades för gemensamt bruk (se 3 § sambolagen) anses det inte ingå i samboegendomen och om den efterlevande är ägare behöver denne inte dela med sig av vinsten efter försäljning.

Sammanfattning

Beroende på om parterna var gifta eller inte måste den efterlevande dela med sig av vinsten vid försäljning av den gemensamma bostaden. Om barnen är gemensamma behöver inte den efterlevande dela med sig av vinsten. Men om det finns särkullsbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt. Om parterna var sambos ska barnen ärva direkt vilket innebär att de ska få en del av vinsten om bostaden säljs eftersom de har rätt till sitt arv. Det gäller dock inte om bostaden är efterlevande partens egendom (då får barnen vänta tills den föräldern avlider).

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-MorinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning