Hur fördelas skulderna vid skilsmässa och påverkas detta av ena makens nedsatta arbetsförmåga pga. sjukdom?

2020-08-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Är det rimligt att jag vid en bodelning ska betala hälften av min mans studieskulder trots att jag fortfarande har 25% nedsättning i min arbetsförmåga pga utbrändhet 2005?Han kommer ju kunna ha ett välbetalt jobb pga sina studier.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det är inte så mycket information du ger, men jag ska försöka svara så gott jag kan. Jag kommer reda ut vad som gäller om ena maken är skuldsatt vid tillfället för äktenskapsskillnaden och jag kommer även förklara en del andra grundläggande principer vid äktenskapsskillnad och bodelning. Jag ger också ett exempel på hur det skulle kunna se ut i en situation som liknar din, med påhittade siffror.

Enskild äganderätt inom äktenskapet
Inom ett äktenskap äger båda makarna vad de själva har sedan tidigare och införskaffar för egen räkning även under äktenskapet och båda ansvarar också personligen för sina skulder (1 kapitlet 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Det innebär att vardera maken gör precis som den vill med vad den själv äger med vissa undantag, som t. ex. den gemensamma bostaden som är bägges angelägenhet. Sådant som införskaffas för gemensam räkning ägs med samäganderätt.

Likadelning vid skilsmässa
Vid en skilsmässa görs dock en bodelning som innebär att båda makarnas egendom delas lika, med undantag för sådan egendom som är enskild (7 kapitlet 1 § ÄktB). Enskild egendom blir något om den tas upp som sådan i ett äktenskapsförord eller om den t. ex. ärvs av eller testamenteras till någon av makarna av någon utomstående. Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Vid skilsmässan avräknas också först varje makes skulder från makens giftorättsgods, innan giftorättsgodset slås ihop för att sedan delas lika. Om skulderna överstiger tillgångarna för den ena maken räknas giftorättsgodset som 0, men det räknas aldrig som minus. Det innebär alltså att ingen går in med minus i likadelningen och att skulder inte överförs från den ena maken till den andra. Det innebär dock inte att den ena parten inte påverkas av den andres skulder, vilket kommer framgå i exemplet nedan. Det här påverkas i princip inte av någon av era inkomster eller liknande, utan likadelningen görs endast utifrån tillgångarna som finns vid tillfället då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in.

Jämkning/femårsregeln
Utöver reglerna jag nämnt ovan finns det några undantag som gäller om förhållandet varit kort eller om makarna har mycket olika ekonomiska situation (12 kapitlet 1 § ÄktB). Om den ena maken varit mycket rikare än den andra kan det alltså vara så att giftorättsgodset inte delas lika, utan att delningen jämkas så att den rikare maken får behålla mer av vad som varit dennes. För att så ska vara fallet är det dock inte fråga om ett par hundra tusen hit eller dit, utan det ska skilja mer betydande summor mellan makarnas tillgångar. Det finns ingen uttalad regel som säger att nedsatt arbetsförmåga påverkar likadelningen utifrån ovan nämnda paragraf, men vid domstolsprövningar tar domstolen ofta hänsyn till hela situationen så det kan mycket väl hända att någon form av hänsyn skulle tas. I vilken utsträckning är dock omöjligt att svara på utan att vara mera insatt i situationen som helhet.

I det andra fallet, om förhållandet varit kort, utgår bodelningen ifrån att en fullständig likadelning görs först från och med den dagen förhållandet varit fem år eller längre. Fram tills de fem åren gått trappas likadelningen upp stegvis, dvs. efter ett år delas ⅕ av giftorättsgodset lika, efter fyra år delas ⅘ av giftorättsgodset lika osv. Det krävs dock inte att makarna varit gifta i fem år, om de t. ex. varit sambor innan de gifte sig. I så fall räknas de fem åren från när samboförhållandet började.

Ett exempel:
Du har 500 000 kr i tillgångar, blandat i reda i pengar, en bil och kanske tavlor eller andra värdefullare föremål. Din make har 100 00 kr enligt ungefär samma modell. Du har inga skulder men din make har 200 000 kr i skuld till CSN. Ingen av er har någon enskild egendom och sådan egendom som kläder och personliga presenter ingår inte heller i bodelningen. Då fördelas egendomen enligt följande:

Ditt giftorättsgods blir 500 000 kr. Din makes giftorättsgods blir tillgångarna minus skulderna, dvs. 100 000 - 200 000 = - 100 000. Ingen går dock in med ett minus i likadelningen så hans giftorättsgods blir därför 0 kr. Det som skall delas lika är sammanslagningen av giftorättsgodset, dvs. 500 000 + 0 = 500 000 kr. Delat på två blir det alltså 250 000 kr var. Du tar i det här exemplet alltså inte över din makes skulder, men eftersom hans skulder överstiger hans tillgångar får han en större del i det sammanslagna giftorättsgodset än han skulle fått om han inte haft skulderna.

Skulle det vara så att ni endast varit tillsammans i två år, då är det bara ⅖ av giftorättsgodset som delas lika, dvs. 200 000 kr delat på två blir 100 000 kr var. Övriga 300 000 kr skulle du i ett sådant fall få behålla själv.

Ekonomisk situation efter skilsmässan och underhåll
Vad gäller din ekonomiska situation efter skilsmässan så kan hänsyn till den tas istället genom underhåll (6 kapitlet 7 § ÄktB). Det ska då vara fråga om du under förhållandet avstått från att arbeta och ni levt på din makes pengar. Det handlar alltså om någon form av frivilligt avstående från arbete. Om du arbetat mindre pga. sjukdom är det ett förhållande som anses ligga mellan dig och staten och någon form av sjukersättning är det som ska kompensera för din nedsatta arbetsförmåga (NJA 1998 s. 238).

Sammanfattning
Du kommer alltså inte att behöva betala din mans skulder, men hans skulder kan göra att han får en större andel i de tillgångar som du tar med dig in i bodelningen. Har du svårt att försörja dig efter skilsmässan kan han bli underhållsskyldig under en övergångsperiod, men det förutsätter att din inkomst är otillräcklig på grund av att ni inbördes haft en sådan arbetsfördelning som drabbat din självförsörjning t. ex. om du avstått arbete för att ta hand om hus eller barn eller annat. Det gäller alltså inte om du har svårt att försörja dig pga. sjukdom.

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2752)
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?
2021-02-28 Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Alla besvarade frågor (89848)