Hur fördelas mina tillgångar mellan sambo och son om jag dör?

FRÅGA
Hej!Jag är sambo med en man och vi har varsitt barn sedan tidigare. De har flyttat in i mitt hus som jag ägt i flera år före det att jag träffade min sambo. Bortsett från huset som är värt en ansenlig summa, efter avdrag för lån, har jag en del konton (bl.a. sparkonton till mitt barn). Vem ärver mig om jag går bort? Är det 50/50 mellan min son och min sambo på allt jag äger? Vem blir förmyndare för min sons arv till dess han fyller 18 år? Kan min sambo och hans barn bli utslängda från huset? Måste jag skriva testamente hos en jurist eller räcker det att jag skriver och har vittnen om att jag t.ex. vill att min son ärver allt utom en viss summa som ska gå till sambon och hans barn?
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska vidareutveckla någon del av svaret är du välkommen att publicera en kommentar eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Av pedagogiska skäl är svaret uppdelat på ett antal rubriker, som i tur och ordning behandlar de delfrågor du formulerat. Avslutningsvis finner du en sammanfattning i punktform.

Vad kan din sambo ärva?

När två personer lever tillsammans som ett par utan att vara gifta omfattas de av sambolagens bestämmelser (paragrafhänvisningarna under aktuell rubrik avser denna lag).

Av 1 § framgår att sambolagen endast är tillämplig på sambornas gemensamma bostad och bohag. Redan här kan således konstateras att pengar på bankkonton, eller för all del kontanter, inte kan bli aktuellt att dela på med stöd av sambolagens regelverk. För att bostad och bohag ska betraktas som samboegendom måste den ha införskaffats för gemensamt bruk (3 §). Bostad och ägodelar som en person tagit med sig in i samboförhållandet inkluderas alltså inte i begreppet samboegendom. Det får heller inte röra sig om gåvor eller arv som förenats med ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 §).

När ett samboförhållande upphör, till följd av dödsfall eller separation, ska en bodelning göras (8 §). Samborna kan dock genom ett s.k. samboavtal besluta om att någon bodelning inte ska ske (9 §).

Under förutsättning att samboavtal saknas går bodelningen till på så vis att all samboegendom (d.v.s. gemensamt inköpt bostad och bohag) räknas samman. Efter avdrag för respektive sambos skulder delas sedan egendomen lika (14 §). Likadelningen kan ske genom uppdelning av den fysiska egendomen eller genom betalning motsvarande egendomens värde (17 §). En efterlevande sambo har alltid rätt till ett värde, givet att samboegendomen är tillräckligt stor, motsvarande två prisbasbelopp (18 §). Då prisbasbeloppet 2017 är 44 800 kr innebär det att den efterlevande sambon alltid, även om det utgör mer än halva samboegendomen, ska få 89 600 kr.

För dig innebär detta att din sambo efter din eventuella bortgång har rätt till hälften av allt bohag som ni inhandlat för gemensam användning (t.ex. möbler, prydnadsföremål, hemelektronik och hushållsgrejer). Eftersom bostaden inte köpts för gemensamt bruk har han ingen rätt till värdet av denna. Däremot kan en sambo under särskilda förutsättningar ha rätt till att, mot betalning, överta bostaden även om den inte utgör samboegendom (mer om detta under nästa rubrik).

Riskerar din sambo och hans barn att bli utslängda från huset?

I 22 § sambolagen finns en regel som säger att en sambo kan ha rätt att överta en hyresrätt eller bostadsrätt även om hen inte står på kontraktet/äger den och bostaden heller inte utgör samboegendom. Det avgörande är att sambon i fråga har större behov av bostaden och att hen också kan betala den andra sambon ett marknadsmässigt pris (förutsatt att det är en bostadsrätt). Märk väl att denna regel inte omfattar fast egendom (vilket villor oftast är).

Du har angivit att din sambo och hans barn flyttat in i ditt "hus". Jag antar att det därmed rör sig om fast egendom (d.v.s. mark som du äger och där det står ett hus som ni bor i). Under sådana omständigheter har din sambo ingen lagenlig rätt att bo kvar om du skulle avlida. Däremot kan naturligtvis din arvinge (d.v.s. din son) tillåta att din sambo bor kvar i huset eller att han köper loss det. Alternativt att du testamenterar huset till din sambo. Nedan går jag in på vad som gäller kring din sons arvsrätt respektive möjligheten att testamentera bort egendom.

Vad ärver din son?

När en person gått ur tiden tillämpas ärvdabalkens bestämmelser angående fördelning av den dödes tillgångar. Enligt 2 kap. 1 § i denna lag är bröstarvingar (d.v.s. barn, barnbarn osv.) de som i första hand ska få ut arvet. Om den döde var gift eller sambo sker en bodelning innan arvet, som det heter, skiftas ut.

Den enkla slutsatsen avseende din situation är att din son automatiskt ärver alla dina tillgångar som inte, i enlighet med vad jag redogjort för under föregående rubrik, utgör samboegendom. För att någon annan ska bli berättigad att ta del av dina efterlämnade tillgångar måste ett testamente upprättas där du anger vem som har rätt till vad (mer om detta under nästa rubrik).

Måste ett testamente upprättas hos en juristbyrå och vad kan testamentet innehålla?

Även reglerna om testamenten återfinns i ärvdabalken, som jag under denna rubrik fortsättningsvis refererar till.

Av 10 kap. 1 § framgår att ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas av två personer. Vittnena får inte själva vara omnämnda i testamentet (10 kap. 4 §). Det är bra om vittnena t.ex. uppger sina personnummer och adresser, så att det blir lätt att hitta dem efter ett dödsfall (10 kap. 2 §).

Vad som ska ingå i testamentet är helt upp till testatorn (den som person vars tillgångar testamentet avser). Det är dock inte möjligt att med bindande juridisk verkan testamentera bort mer än 50 procent av de samlade tillgångarna, under förutsättning att det finns en eller flera bröstarvingar. Dessa 50 procent kallas laglott och är öronmärkta för den dödes bröstarvingar (7 kap. 1 §). Således är det inte enligt svensk lagstiftning möjligt, med mindre än att man före sin död skänker bort alla sina tillgångar, att göra sina barn arvlösa.

Mot denna bakgrund kan jag konstatera att du inte behöver ta kontakt med någon juristbyrå för att upprätta ett testamente. Det går alldeles utmärkt att göra på egen hand. Däremot kan det vara bra att ta kontakt med en familjerättsjurist för att vara helt säker på att testamentet lever upp till de rent formella kraven som finns i lagen och därutöver kommer få den effekt som du önskar. Att förvara testamentet hos t.ex. en advokatbyrå kan också vara smart. Därigenom minskar risken för att testamentet tappas eller glöms bort efter ett dödsfall.

Vem ansvarar ekonomiskt för ditt minderåriga barn?

Vad gäller omyndiga barn aktualiseras regler i föräldrabalken, som jag under denna rubrik fortsättningsvis hänvisar till.

Enligt 12 kap. 1 § förvaltas en minderårigs tillgångar av en förmyndare. Utgångspunkten är att den eller de som är vårdnadshavare också är förmyndare (10 kap. 2 §). Om det bara finns en vårdnadshavare/förmyndare och denna person avlider är det tingsrättens uppgift att utse en ny förmyndare (10 kap. 5 §). Om den avlidna vårdnadshavaren/vårdnadshavarna framfört ett önskemål kring vem som ska överta rollen som förmyndare ska tingsrätten respektera det, under förutsättning att personen i fråga inte är olämplig (10 kap. 7 §).

Huruvida du är ensam vårdnadshavare för din son framgår inte av den information du tillhandahållit mig. Givet att det finns en andra vårdnadshavare kommer hen, i händelse av din bortgång, själv ansvara för din sons ekonomi fram till dess han fyller 18 år. Om det inte finns en andra vårdnadshavare är det tingsrättens uppgift att utse en förmyndare.

Sammanfattning

- Vad kan din sambo få om du dör? Hälften av gemensamt bohag (möbler och liknande).

- Vad ärver din son? Alla de tillgångar som inte tillfaller din sambo enligt ovan.

- Kan din sambo och hans barn bli utslängda ur huset? Din sambo har ingen automatisk juridisk rätt att bo kvar i ditt hus. Däremot kan din arvinge (d.v.s. din son) tillåta att han gör de, alternativt att din sambo köper loss huset. Du kan också välja att testamentera huset till honom, förutsatt att det inte inkräktar på din sons laglott.

- Vad gäller kring testamente? Ett testamente kan upprättas utan juridisk uppbackning (dock klokt att stämma av med en kunnig person). All egendom förutom laglotten kan testamenteras bort (exempelvis till sambor eller annan släkt).

- Vem ansvarar för din sons ekonomi om du dör? Om din son inte har ytterligare en vårdnadshavare kommer tingsrätten utse en förmyndare, som fram till dess han fyller 18 år sköter om förvaltningen av din sons tillgångar.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3038)
2021-11-25 Vad händer med sambos egendom om hen avlider?
2021-11-24 Formkraven för upprättandet av ett samboavtal
2021-11-24 Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?
2021-11-23 Vad händer med katterna när jag och min sambo separerar?

Alla besvarade frågor (97356)