Hur fastställs vårdnaden till barn i samboförhållanden?

2020-04-10 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och min fd sambo fick barn ihop och nu har vi gått skilda vägar barnet föddes när vi va sambo vad gäller då vid vårdnadhavande? är hon ensam vårdnadshavare eller har vi gemensam?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i svaret först redogöra för vad som gäller för rättsligt föräldraskap till barn, och därefter kring hur vårdnaden bestäms. Regler om föräldraskap till barn finns i 1 kap. Föräldrabalken (FB). Regler om vårdnad till barn finns i 6 kap. FB.

Hur uppkommer rättsligt föräldraskap till ett barn?

Om modern till ett barn är gift med en man vid tidpunkten för barnets födelse presumeras mannen vara barnets far (1 kap. 1 § FB). Om modern inte är gift fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § första stycket FB).

En faderskapsbekräftelse görs skriftligen och ska bevittnas av två personer, och den ska skriftligen godkännas av socialnämnde och modern till barnet för att bli giltig (1 kap. 4 § första stycket FB). Socialnämnden får endast lämna sitt medgivande om mannen kan antas vara barnets far. Tingsrätten kan också fastställa att en man är far till barnet genom dom (1 kap. 5 § första stycket FB).

Vem kan väcka talan om fastställelse av faderskap?

Talan om fastställelse av faderskap får endast väckas av barnet (3 kap. 5 § första stycket FB). Om modern har vårdnaden över barnet får hon alltid föra barnets talan (3 kap 5 § andra stycket FB). Detta innebär att en man som tror sig vara fader till ett barn inte har någon möjlighet väcka talan om fastställelse av faderskap. Sådan rätt tillkommer endast modern och barnet.

Vem är vårdnadshavare till ett barn, och hur blir vårdnaden gemensam?

Barnet står från födseln under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam (6 kap. 3 § första stycket FB). För barn som föds i samboförhållanden krävs dels en faderskapsbekräftelse, dels att bekräftelsen registreras hos Skatteverket efter anmälan av båda föräldrarna för att vårdnaden till barnet ska bli gemensam (6 kap. 4 § andra stycket FB).

Sammanfattning

Eftersom du och din före detta sambo inte var gifta vid tidpunkten barnets födelse, och det inte framkommer av informationen i din fråga om ni gjort någon faderskapsbekräftelse, är din före detta sambo ensam vårdnadshavare till barnet. För att vårdnaden ska bli gemensam krävs att ni gör en faderskapsbekräftelse samt registrerar bekräftelsen hos Skatteverket, och att barnet är folkbokfört i Sverige.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll