FrågaFAMILJERÄTTFaderskap05/12/2022

Hur fastställs ett faderskap till ett barn?

hej jag har en tjej som är gravid och som fortfarande står som gift men barnet är inte fött än vem blir fader o vad annses i detta läge

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det framgår inte särskilt mycket information gällande rådande omständigheter i din fråga och det är därför något svårt för mig att veta huruvida jag kommer ge dig ett tillfredsställande svar för just din situation eller inte. Jag har tolkat det som att en kvinna som fortfarande är gift med sitt ex (kanske för att skilsmässan inte gått igenom än) nu är gravid och att din fråga därför är vem det är som kommer skrivas in som barnets far. Om jag har tolkat dig fel får du gärna återkomma med en ny fråga så försöker jag hjälpa dig på nytt med rätt omständigheter.


Vem antas vara fadern till barnet?

Reglerna kring föräldraskap finns framförallt i föräldrabalken (FB). I enlighet med mater semper certa est-principen är det den som föder barnet som presumeras vara barnets mor. Den som på papper är gift med modern presumeras då som utgångspunkt vara barnets far (1 kap. 1 § FB). Detta gäller dock inte om (1 kap. 2 § FB):


  1. Det är utrett att modern har haft samlag med någon annan än mannen under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget,
  2. Det på grund av barnets arvsanlag eller någon annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen inte är barnets far, 
  3. Barnet har tillkommit före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna har haft samlag med varandra under den tid då barnet kan ha tillkommit, eller
  4. Om den person som kvinnan är gift med godkänner någon annans faderskapsbekräftelse.

Om någon av ovan scenarion föreligger förklarar alltså rätten att den person som kvinnan är gift med inte är far till barnet även om äktenskapet fortfarande råder. Då kan faderskapet istället fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB).


Hur går man tillväga för att fastställa faderskap genom bekräftelse?

För att bekräfta ett faderskap till ett barn som är under 18 år måste man som huvudregel personligen besöka socialnämnden och där skriftligen avlägga sin bekräftelse. För att den ska gå igenom ska även modern till barnet och socialnämnden skriftligen bekräfta handlingen (1 kap. 4 § FB). Om barnet har sin hemvist i Sverige är socialnämnden skyldiga att inleda en faderskapsutredning om det är så att man inte kan presumera att den som kvinnan är gift med är far till barnet (det vill säga om någon av punkterna ovan föreligger) (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska då även använda moderns upplysningar om faderskapet som utgångspunkt för sin bedömning (2 kap. 4 § FB). En  faderskapsbekräftelse på detta vis kan göras redan innan barnets födelse (1 kap. 4 § andra stycket FB). Om barnet istället är över 18 år ska en bekräftelse av faderskapet göras skriftligen, inför två vittnen och med stöd av en bekräftelse från barnet själv (1 kap. 4 § tredje stycket FB). Jag utgår dock från att detta inte är aktuellt för din fråga eftersom det framgår att barnet inte ens är fött än.


Om det inte är möjligt att bekräfta faderskapet enligt ovan nämnda tillvägagångssätt kan en faderskapsbekräftelse även göras digitalt. Detta förutsätter dock att både modern och fadern (som är den som ska bekräftas) båda är myndiga och folkbokförda i Sverige vid barnets födelse. Utöver detta måste även barnet vara folkbokfört i Sverige när bekräftelsen lämnas (1 kap. 4a § första och andra punkten FB). Det innebär att en digital bekräftelse inte kan lämnas innan barnets födelse.


Något som kan vara bra att veta är också att en faderskapsbekräftelse (både personlig och digital) kan ogiltigförklaras om det visar sig att den som lämnat faderskapsbekräftelsen faktiskt inte är barnets far (1 kap. 4b § FB).


Hur går man tillväga för att fastställa faderskap genom dom?

Om det är så att man inte är överens om vem det är som är far till barnet kan faderskapet istället behöva bekräftas via dom. Detta gäller dock inte vid spermiedonation (1 kap. 5 § andra stycket FB). Förutsatt att så inte är fallet (det vill säga att barnet inte tillkommit genom spermiedonation) kan rätten genom domslut förklara den man som uppfyller följande punkter vara far till barnet (1 kap. 5 § FB):


  1. Det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far,
  2. det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget, eller
  3. det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.

Eftersom det bland annat krävs en genetisk undersökning av barnet för att fastställa ett faderskap genom dom kan detta inte göras förrän efter barnets födelse.


Slutsats

Sammanfattningsvis så är det den person som är gift med kvinnan som kommer presumeras vara far till barnet. Om det inte stämmer kan man istället bekräfta faderskapet genom bekräftelse eller dom. Om man vill få till en faderskapsbekräftelse redan innan barnets födelse bör man göra detta genom att personligen besöka socialnämnden och där avlägga sin bekräftelse. Har man inte möjlighet till detta kommer man behöva vänta på bekräftelsen till efter barnet är fött.


Hoppas att du fått svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000