Hur får olika hemsidor tillgång till privatpersoners brottsregister?

FRÅGA
Hur får egentligen sidor som Mr Koll och Lexbase tag på uppgifter från privat personers belastningsregister?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hemsidor av denna typ begär ut domar från svenska domstolar som sedan läggs ges ut mot en avgift på dessa hemsidor. För att besvara din fråga ska det först och främst konstateras hur exakt de aktuella hemsidorna kommer åt dessa uppgifter. Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, Tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.

Är domar offentliga handlingar?

För att ta reda på om en dom är en offentlig handling krävs det att en dom uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en dom uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom en dom är upprättad hos en domstol, vilket är en myndighet, är den att ses som allmän (2 kap. 10 § TF).

En dom, som hemsidorna bygger den aspekt som du nämner i din fråga, är således en allmän handling och även offentlig om det inte finns ett lagstadgat stöd för att sekretessbelägga den.

Är det som hemsidan gör lagstridigt?

Mr Koll, Lexbase och liknande hemsidor hämtar ut domar från svenska domstolar. Därefter publicerar de en antydan av de uppgifter de har, där den fullständiga informationen kan erhållas mot betalning. Sammantaget innebär detta att hemsidorna baserar sina uppgifter på offentliga handlingar som tillhandahålls för allmänheten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (324)
2021-03-01 Tolkning av besked gällande sekretess
2021-02-28 motiver avslag om beslut att få ut allmän handling?
2021-02-27 Vad är en allmän handling?
2021-02-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?

Alla besvarade frågor (89861)