FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt28/01/2020

Hur får man tillbaka ett indraget körkort?

Hej, jag fick mitt körkort indraget 2004 pga att jag beställt Benzo på nätet, för eget bruk, och fick dagsböter för detta. Två veckor senare drogs även mitt körkort in. Jag önskar nu detta tillbaka och undrar vad som gäller angående det här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

När du skriver benzo utgår jag ifrån att det är bensodiazepiner som åsyftas, vilket är ett narkotikaklassat läkemedel. Jag tolkar vidare din fråga som att du också har blivit dömd för narkotikabrott till följd av ovanstående. Vad som däremot förbryllar mig något är årtalet (2004). Att du efter 16 år inte skulle ha fått tillbaka ditt körkort av Transportstyrelsen, vilken är den myndighet som handlägger alla körkortsärenden, låter högst osannolikt givet att det endast har rört sig om den engångsföreteelse som du beskriver ovan.

Med ett antagande om att det inträffade istället har skett i någorlunda närtid kan följande konstateras:

Tillämplig lagstiftning i det här sammanhanget är körkortslagen (KörkL). I samband med ett beslut fattat av Polismyndigheten om ett omhändertagande av ett körkort (5 kap. 7 § 1 p KörkL) underrättas Transportstyrelsen. Därefter initieras en utredning och innan ett beslut om ett återkallande fattas kommer personen i fråga att beredas tillfälle att få inkomma med ett eget yttrande. Vid en eventuell körkortsåterkallelse löper en spärrtid, mellan lägst en månad och högst tre år, inom vilket ett nytt körkort inte får utfärdas (5 kap. 6 § 1 st KörkL).

Din fråga

Mot bakgrund av att tidsaspekten i din fråga framstår som relativt osäker blir det ganska svårt för mig att prestera ett mer adekvat svar än den generella skrivelse jag redan har författat enligt ovan.

Vad jag dock ytterligare kan tillägga är att det i vissa fall inte krävs någon speciell prövning när Transportstyrelsen ska utfärda ett nytt körkort. Men eftersom du, såsom jag förstår det, har blivit dömd för narkotikabrott är min bedömning att du på nytt måste ansöka om ett körkortstillstånd och avlägga ett förarprov (5 kap. 14 § 1 st KörkL). Notis: Det förutsätter givetvis att spärrtiden har löpt ut för att du ska kunna påbörja en sådan process (5 kap. 13 § KörkL).

Tips!

Jag föreslår att du kontaktar Transportstyrelsen. Här kan du läsa mer om vad som gäller avseende indraget körkort med anledning av ett begånget brott.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan eller via vår kostnadsfria telefonrådgivning.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare