Hur får man rätt till egendom som ens sambo står som ägare till?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo äger två bilar tillsammans men han står som ägare på pappret. Kan vi själva skriva ett papper på att jag ska ärva bilarna vid en eventuell bortgång av min sambo? Och att jag har rätt till dess halva värde vid en eventuell separation?Med vänlig hälsning,Amanda
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor finns reglerat i Sambolag (2003:376) (SL). Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalk (1958:637) (ÄB).

När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betraktas som sambor och sambolagens bestämmelser blir tillämpliga (1 § SL). Det centrala i sambolagen är att när ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det (8 § SL). Vid en bodelning räknas all samboegendom ihop och summan av samboegendomen delas sedan lika parterna emellan. All egendom räknas dock inte som samboegendom utan det finns vissa undantag. Hur ägodelar ska fördelas beror på när de köptes och vad de planerades att användas till.

Med samboegendom menas sambors gemensamma egendom som förvärvats för gemensam användning, (3 § SL). Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande om egendom ska räknas som samboegendom är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. För att avgöra om den införskaffade egendomen har förvärvats gemensamt vid en tvist är det av vikt vem som har betalat för egendomen. Om båda har betalat för egendomen presumeras egendomen att vara samboegendom. Frågan vem som har betalat vid inköp av egendom bör dock inte bedömas alltför formellt utan bör ses mot bakgrund av sambornas ekonomiska förhållanden i övrigt. Om båda samborna har inkomster och den ena sambon t ex svarar för löpande utgifter, såsom mat, hyra, medan den andra står för inköp av kapitalvaror, bör denna uppdelning inte vara avgörande för vem som skall anses ha bekostat inköpet (NJA 1992 s. 163).

För att slippa svåra bedömningsfrågor vid en eventuell separation kan man upprätta ett samboavtal som talar om hur bostad och saker ska fördelas vid separation eller dödsfall (9 § SL).

Vid separation:

I det fall du och din sambo har förvärvat bilarna för gemensam användning under tiden ni var sambos blir bilarna samboegendom. Det är dock svårare att bevisa att bilarna förvärvades gemensamt då endast din sambo har betalat om det skulle vara så att det uppstår oenighet mellan er vid en separation. För att undvika oenighet vid en bodelning kan det därför vara bra att skriva ett samboavtal så att du garanteras rätten till hälften av bilarnas värde vid bodelning.

Vid bortgång:

I Sverige finns det inga regler som ger en sambo rätt att ärva den andre sambon efter dennes bortgång. Kvarlåtenskapen tillfaller istället den avlidnes barn eller andra släktningar enligt 2 kap ÄB. En sambo har dock rätt till bodelning, som ovan nämnts, innan den avlidnes arvingar har rätt till arv. När en efterlevande sambo begär bodelning kommer denne att undanta hälften av värdet på samboegendomen innan resterande kvarlåtenskap fördelas till den avlidnes arvingar. Om ni har samboavtal gäller det såklart även vid bodelning på grund av dödsfall. Ni kan även upprätta ett inbördes testamente enligt 10 kap ÄB för att du ska ha rätt till båda bilarna vid din sambos eventuella bortgång. Vad man ska tänka på är att det inte genom ett inbördes testamente går att skapa samma rättigheter som för makar eftersom efterlevande sambo inte ärver framför gemensamma bröstarvingar, alltså gemensamma barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?