Hur får man ensam vårdnad om sitt barn?

2019-06-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag och min dotters pappa har gemensam vårdnad men bor inte ihop (10 mil ifrån varandra). Han har inte heller haft någon kontakt alls med henne på nästan 5 år och nu är vår dotter snart 7 år. Jag skickade ett papper till honom för påskrift till skola vilket jag var tvungen till annars ingen kontakt. Han betalar heller inget i underhåll till henne.Jag ser det ju absolut till min dotters fördel om jag skulle få ensam vårdnad men undrar hur stora chanserna är att få det och hur man kan gå till väga? Påverkar hans totala frånvaro något eller hur ser det ut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättslig bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB). Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap 1 § FB). Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda (6 kap 2 § andra stycket FB). Ett barn kan ha en eller två vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna är två har de gemensam vårdnad och ska då ta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter gemensamt (6 kap 11 och 13 § FB). Det finns ett antal grunder att stödja sig på om man har gemensam vårdnad om ett barn men vill få ensam vårdnad.

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, ska domstolen ge vårdnaden åt en av föräldrarna (6 kap 5 § första stycket FB). Vid sin bedömning ska domstolen särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap 5 § andra stycket FB). Frågor om ändring i vårdnaden prövas om en eller båda föräldrarna väcker talan i domstol (6 kap 5 § tredje stycket FB).

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna får de avtala att endast en av dem ska ha vårdnaden om barnet. Detta avtal ska gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap 6 § FB). Har föräldrarna ingått ett sådant avtal ska socialnämnden godkänna det, om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa (6 kap 6 § andra stycket FB).

Om en förälder brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför fara för barnets hälsa eller utveckling ska domstolen besluta om ändring i vårdnaden (6 kap 7 § FB). Om barnet står under båda föräldrarnas vårdnad och brister en av dem i sin omsorg ska domstolen ge vårdnaden åt den andra föräldern (6 kap 7 § andra stycket FB). Dessa frågor om ändring i vårdnaden prövas i domstol på talan av socialnämnden.

Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och är en av dem varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, ska domstolen ge vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Dessa frågor om ändring i vårdnaden prövas i domstol på talan av socialnämnden (6 kap 8a § FB).

För alla beslut om vårdnad ska barnets bästa vara avgörande för domstolen. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska domstolen särskilt ta hänsyn till risken för att barnet eller någon annan familjemedlem utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrarna (6 kap 2a § FB).

I ditt fall

För att få ensam vårdnad kan du alltså väcka talan i domstol och yrka på ensam vårdnad om din dotter eller skriva ett avtal med pappan om att du ska ha ensam vårdnad. Jag skulle tro att dina chanser att få ensam vårdnad om din dotter är relativt goda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1457)
2020-05-31 Får boendeföräldern ensam besluta om vart barnet ska gå i förskola?
2020-05-31 Vårdnadshavare som hotar med att inte låta umgängesföräldern träffa barnet
2020-05-31 Får jag jag flytta barnet hem till mig utan den andra vårdnadshavarens samtycke?
2020-05-31 Får boendeföräldern välja förskola?

Alla besvarade frågor (80580)