Hur får man ensam vårdnad?

2015-08-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och mitt ex separerade för 2 år sen. Efter det har han hört av sig var 3:de månad om ens det och frågat hur vår son mår. Han går på depression medicin och i slutet av denna månad så har han ingenstans att bo för han har inte råd att bo kvar i sin lägenhet. Han ska då flytta till Boden och gå utbildning vilket han inte sagt till mig utan jag har fått höra på omvägar. Jag är inte trygg att lämna min son till honom då han dricker väldigt mycket, byter tjejer hela tiden, hotat med att ta livet av sig och inte sköter sig när han har honom utan låter andra ta hand om honom. Jag orkar inte mer och vet inte hur jag ska bära mig åt. Vad ska jag göra ? / Ledsen mamma
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Vem som är vårdnadshavare för ett barn regleras i 6 kap. föräldrabalken. Utifrån vad du skriver förstår jag det som att du och ditt ex har gemensam vårdnad om er son, antingen för att ni varit gifta eller genom fastställande av faderskap, föräldrabalken 6:3 och 6:4 se här.

På vilka sätt kan man få ensam vårdnad?

Avtal.

Ensam vårdnad om sitt barn kan man få antingen genom att vända sig till socialnämnden och komma överens med den andra vårdnadshavaren i ett skriftligt avtal om vem som ska ha vårdnaden. Socialen måste godkänna avtalet om vårdnaden, vilket de gör efter en egen bedömning av förhållandena i fråga, FB 6:6. Det som inte nog kan understrykas är att både socialnämnden och domstolen utgår ifrån barnets bästa och inte föräldrarnas vilja, även om denna kan spela in, FB 6:2 a.

Det kan vara värt att inflika en alternativ lösning vilket skulle kunna vara att du och din sons pappa avtalar om att barnet ska bo hos dig. Detta påverkar inte vårdnadsförhållandena i övrigt, han är fortfarande vårdnadshavare men barnet ska då bo hos dig. Detta avtal ska precis som ett vårdnadsavtal godkännas av socialnämnden, FB 6:14 a st. 2.

Kommunen i form av socialnämnden har en skyldighet att erbjuda föräldrar samarbetssamtal, samtal som leds av duktiga konfliktlösare hos socialnämnden. Förhoppningsvis kan ni då under ett sådant samtal komma överens om hur ni ska gå tillväga och lösa vårdnadsfrågan, Socialtjänstlagen 5:3 se här.

Domstol.

Kan vårdnadshavarna tillsammans med socialnämnden inte komma överens om vårdnaden kan du ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten, FB 6:5. Talan om ensam vårdnad ska föras hos den tingsrätt inom vars område barnet bor, FB 6:17. Du kan finna mer information om hur du ansöker om stämning här:

http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

Domstolen kan i sin tur förordna om samarbetssamtal mellan vårdnadshavarna för att försöka nå en samförståndslösning, detta är vanligt förekommande och kan ta tid. Domstolen kan även uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att komma överens, FB 6:18 och 6:18 a. Tydligt i både lagstiftning och praxis är att man önskar se samförståndslösningar mellan föräldrarna. Endast då det är uppenbart att en samförståndslösning inte kommer nås går domstolen vidare för att utreda andra alternativ, t.ex. ensam vårdnad.

Bedömningsgrunder för ensam vårdnad?

Det har omnämnts tidigare att det är barnets bästa som är den vägledande principen, FB 6:2 a. Detta innebär att det inte är vårdnadshavarnas vilja som domstolen i första hand tar hänsyn till. Om föräldrarna kan samarbeta men inte tycker om varandra och därför vill ha ensam vårdnad är det troligt att tingsrätten avslår en sådan ansökan till förmån för barnets behov av båda föräldrarna. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna värderas högt.

En annan av de grundläggande bedömningsgrunderna för ändring i en vårdnadsfråga är föräldrarnas förmåga att samarbeta, FB 6:5 st. 2. Som argument för att samarbetsförmåga inte finns kan du framföra att ni hörs av väldigt sällan, att han ska flytta till Boden inom närmaste framtiden och om han dricker på missbruksnivå så kan dessa omständigheter utgöra grund för en bedömning av att samarbetsförmåga inte finns och att därför ensam vårdnad ska godkännas. Detta är spekulativt och du bör kontakta en jurist för att få en grundligare bedömning av chanserna för ensam vårdnad.

Du bör kontakta socialnämnden för att få hjälp i ditt ärende. De kan göra en bedömning av om ditt ex har agerat på ett sådant sätt att han försummat er son när sonen vistas hos honom. De kan även göra en missbruksbedömning av ditt ex, vilket kan medföra att du får ensam vårdnad. Oberoende av de andra grunderna kan du få ensam vårdnad om han skulle brista i omsorgen av er son på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling. Rätten ska på talan av socialnämnden, eller efter att du väckt talan, ge dig ensam vårdnad om er son om någon av grunderna ovan föreligger och kan bevisas, FB 6:7.

Ekonomisk hjälp vid tvist.

Det går att få ekonomisk hjälp vid en ev. vårdnadstvist. Det kan gå att få i form av antingen rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskyddsförsäkring kan hjälpa till att täcka ev. kostnader för ett juridisk ombud som hjälper dig i tvisten. I första hand bör du undersöka om du har rätt till rättsskydd enligt dina försäkringar. Det ingår vanligtvis i hem- och villaförsäkringar. För att se om vårdnadstvist omfattas av ditt rättsskydd får du undersöka dina försäkringsvillkor. Man kan också vara försäkrad via sitt fackförbund.

Har du inte någon försäkring med rättsskydd kan du få juridiskt bistånd genom samhället via rättshjälpssystemet. Det sker lättast genom att du vänder dig till en jurist som biträder dig i ditt ärende som då samtidigt kan hjälpa dig att ansöka om rättshjälp. För att få rättshjälp finns dock några krav som det krävs att du uppfyller. Dessa krav är bland annat att; om du inte har någon försäkring med rättsskydd men du borde haft kan du som regel inte få hjälp, du får inte ha ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kr (summan av dina tillgångar minus skulder och försörjningskostnader) samt ytterligare några krav som du kan läsa om här:

http://www.domstol.se/Radgivning-och-rattshjalp/Rattshjalp
http://www.rattshjalp.se/Vad-ar-rattshjalp/Har-du-ratt-till-rattshjalp/

Vill du veta mer om vad som ska ingå i en ansökan kan du läsa här: http://www.socfamratt.se/vardnad/domstol/1148-raettshjaelp

Slutord.

Det kan ta lång tid att driva igenom en process om ensam vårdnad, oavsett om det är via socialnämnden eller via tingsrätt. Det lättaste för alla parter är om ni tillsammans med socialen kan komma överens om hur vårdnaden av barnet ska ske. Oavsett hur du väljer att gå vidare med ditt ärende råder jag dig att kontakta socialnämnden först. Ska du gå vidare med ärendet till tingsrätten råder jag dig att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85424)