Hur får jag ut kontoutdrag efter min avlidne mor när den andre dödsbodelägaren motsätter sig det?

FRÅGA
Jag behöver få ut min avlidna mors kontouppgifter då det kommer att synas där att min syster fått gåvor som ska räknas som förskott på arv. Min syster nekar till detta och jag har då bevisbördan. Banken vägrar lämna ut uppgifterna om inte jag o min syster är överens, vilket vi inte är. Så, vad ska jag göra? Jag vet att det syns på kontot att pengarna gått till min syster.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som dödsbodelägare förvaltar ni gemensamt egendomen efter er mor. Ni företräder gemensamt dödsboet mot tredje man och de beslut som ska tas ska ni ta gemensamt (jfr 18 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Det är därmed korrekt av banken att du och din syster ska vara överens för att ta del av kontoutdrag m.m. efter er mor. Antingen kan ni gemensamt besöka banken, eller så kan den ene av er ställa ut en fullmakt till den andre som kan begära ut uppgifterna. Som jag förstår det av din fråga är det varken aktuellt att ni begär ut uppgifterna gemensamt eller med fullmakt.

För det fall att ni som dödsbodelägare inte kan komma överens är det möjligt att begära att domstol utser en boutredningsman. Ett sådant beslut behöver ni inte vara överens om, det är således möjligt att du vänder dig till domstol och begär att boutredningsman ska utses (19 kap. 1 § ÄB). När boutredningsman utses övergår arbetet med bouppteckningen från er som dödsbodelägare till boutredningsmannen som ensam får besluta i samtliga åtgärder som rör förvaltningen. Kan ni som dödsbodelägarna inte enas om hur egendomen ska fördelas efter er mor har boutredningsmannen befogenhet att genomföra tvångsskifte. Eftersom boutredningsmannen tagit över har vederbörande rätt att begära ut kontoutdrag efter er mor (och ni har inte längre sådan befogenhet då den övergått till boutredningsmannen).

Du kan således begära att boutredningsman utses och informera vederbörande om att det bör begäras ut kontoutdrag för att utreda eventuellt förskott på arv. Det torde ligga inom boutredningsmannens utredningsansvar att företa sådan handling då boutredningsmannen ska företa alla nödvändiga åtgärder för boets utredning (jfr 19 kap. 11 § ÄB). Det bör uppmärksammas att boutredningsmannen ska ha ersättning för det arbete som utförts. Utgångspunkten är att arvode och kostnadsersättning till boutredningsmannen ska betalas av dödsboet. Boutredningsmannen har rätt till det arvode som kan anses skäligt med hänsyn till förvaltningen. Vid bestämmande av arvodet ska avseende fästas vid det arbete som uppdraget krävt och den tid som gått åt. För det fall att det inte finns tillgångar i dödsboet för utbetalning av ersättning kan boutredningsmannen vända sig med betalningskrav direkt till den av dödsbodelägarna som begärt att boutredningsman skulle utses (jfr 19 kap. 19 § andra stycket ÄB).

Min rekommendation om du inte kan komma överens med din syster är att du begär att en boutredningsman utses. Boutredningsmannen tar då över arbetet med boutredningen och är den som har rätt att begära ut kontoutdrag efter er mor. Om det är intressant kan en av våra jurister hjälpa dig vidare. En av våra jurister kan företräda dig och hjälpa dig att förhandla med din syster men även sända in begäran till domstolen att boutredningsman ska utses. Det är inte omöjligt att din syster samtycker till att ni ska begära ut kontoutdrag om hon får veta att det annars kommer att begäras att en boutredningsman utses med de kostnader det medför för dödsboet. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (980)
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen
2020-07-20 Dödsbo kan sälja kolonistuga innan skifte
2020-07-19 Måste jag delta i bouppteckningen för att få rätt till mitt arv?

Alla besvarade frågor (82601)