Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?

2020-05-24 i Barnrätt
FRÅGA
HejVi undrar om jag kan ha ensam vårdnad om ett utav våra barn som pappan skiter i totalt, när barnen ber om något blir de skickat till mig. Så jag gör allt för barnet, betalar allt mm Nu ska jag övningsköra med barnet som pappan dragit sig ifrån. De betyder att Jag får fixa bil.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen ge dig råd kring din situation.

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller vad som krävs för att du ska kunna få ensam vårdnad om ett av dina barn. Därför kommer jag använda föräldrabalken (nedan förkortad FB) för att kunna besvara din fråga.

Allmänt om vad som gäller för vårdnad om ett barn
Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, om inte rätten har beslutat att endast en av föräldrarna ska ha vårdnaden om barnet (ensam vårdnad). Vårdnaden om ett barn gäller till dess att barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § stycke 1 FB).

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får den tillsyn som krävs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavaren ska dessutom bevaka att barnet får försörjning och utbildning tillgodosedd (6 kap 2 § stycke 2 FB). Utöver detta har barnet rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Ett barn ska behandlas med hänsyn till dess person och karaktär och det får heller inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap 1 § FB).

Vad som är avgörande för att ensam vårdnad kan komma att aktualiseras eller ej

Barnets bästa
Barnets bästa ska alltid vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § stycke 1 FB). Det innebär att andra intressen inte kan gå före barnets bästa. Exempel på sådana kan vara rättvisa mellan föräldrarna eller ena förälderns behov av kontakt med barnet. Vad som bedöms vara ett barns bästa ska bedömas utifrån de individuella förhållandena i varje enskilt fall. Som utgångspunkt anses dock gemensam vårdnad vara det bästa för barnet, men ibland är det dock inte alltid förenligt med barnets bästa. Barnet ska därför ges tillfälle att själv komma till tals vid en bedömning gällande barnets bästa. Utöver det ska bedömningen även grunda sig på kunskap och beprövad erfarenhet. Barnets fysiska och psykiska välbefinnande såväl utveckling ska tas hänsyn till.

Avtal om vårdnad
Vårdnaden kan ändras på två olika sätt. Det första alternativet är att du tillsammans med barnets pappa kommer överens om hur vårdnaden om barnet ska se ut genom ett sk. "avtal om vårdnad". Ett sådant avtal gäller enbart om det är skriftligt och om socialnämnden har godkänt det (6 kap. 6 § stycke 1 FB). Ni kan få hjälp av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört att skriva ett sådant avtal (6 kap. 17 a § stycke 1 FB).

Vårdnad på rättslig väg
Om ett avtal om vårdnad inte är möjligt i ert fall är det andra alternativet att låta domstolen avgöra. Eftersom barnet står under vårdnad av båda sina föräldrar och du vill få till en ändring i vårdnaden, kan rätten besluta hur vårdnaden ska se ut. Detta sker genom dom från tingsrätten. Rätten kan antingen besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam för en av er (6 kap. 5 § stycke 1 FB). Frågor om ändring i vårdnaden prövas på talan av en av er som föräldrar eller av båda (6 kap. 5 § stycke 3 FB). En sådan fråga ska tas upp av rätten i den ort där barnet har sin boplats (6 kap. 17 § stycke 1 FB).

Omständigheter som kan leda till ensam vårdnad
Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två grunder. Den första grunden är samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Rätten ska särskilt se till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Detta innebär dock inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning. Meningsskiljaktigheter som uppstår får inte drabba barnet negativt (6 kap. 5 § stycke 2 FB). Däremot får ensam vårdnad inte användas enbart för att två föräldrar "tjafsar" med varandra.

Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare och att det påverkar barnet på ett negativt sätt. Det kan handla om våld riktat mot barnet, våld riktat mot den andre föräldern, allvarligt missbruk eller bristande omsorgsförmåga (6 kap. 7 § stycke 1 FB).

Barnets umgängesrätt till den andre föräldern vid ensam vårdnad
Beslutas det om att ensam vårdnad ska gälla så har barnet fortfarande rätt till umgänge med båda sina föräldrar oberoende av hur vårdnadssituationen ser ut (6 kap. 15 § stycke 1 FB). Båda föräldrarna har ansvar för att göra detta möjligt för barnet (6 kap. 15 § stycke 2 FB). Observera att umgängesrätten gäller för barnet och inte den andre föräldern.

Sammanfattning och hur du kan gå vidare med din fråga
Barnets bästa ska alltid vara avgörande i alla frågor som rör vårdnaden. Jag skulle råda er att i första hand försöka komma överens om vårdnadssituationen genom ett avtal om vårdnad. Är detta inte möjligt i ert fall skulle jag råda dig att försöka få frågan prövad av domstolen i den ort där ditt barn har sin boplats. Det är därefter upp till rätten att göra en bedömning utifrån omständigheterna i ert fall vilket kräver en djupare utredning. Sammanfattningsvis är det vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna svara på om ensam vårdnad är möjligt eller inte i ditt fall. Det är upp till domstolen att utreda och avgöra när du ansöker om ensam vårdnad.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta en av Lawlines jurister för att få mer juridisk hjälp. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1647)
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

Alla besvarade frågor (89877)