Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?

2019-10-03 i Barnrätt
FRÅGA
Hur får jag ensam vårdnad då pappan till barnen varit med om en allvarlig mc olycka 2019. Enligt intyg av läkaren kan han inte ta hand om varken sig själv eller sina barn. Han vårdas på sjukhus med hjälp dagligen Jag har barnen på heltid. Vi har separerat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav och det finns inget som är viktigare än vad som är bäst för barnet i bedömningen. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska det särskilt fästas avseende vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, men även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

I 6 kap. 8 a § FB finns en bestämmelse som innebär att om ett barn står under båda föräldrarnas vårdnad och en av dem är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Med att en förälder är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden menas att han eller hon under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Hindret kan bero på t.ex. att föräldern är skild från barnet, att föräldern är försvunnet i samband med t.ex. en olyckshändelse men kan även bestå av medicinsk art. Med medicinsk art avses att föräldern på grund av t.ex. långvarig medvetslöshet eller allvarlig psykisk sjukdom är förhindrad att sörja för sitt barn.

För att ansöka om enskild vårdnad måste du vända dig till domstol (6 kap. 5 § FB). Min rekommendation är att du för förfarandet vänder dig till en jurist som hjälper dig. Om du är intresserad av att anlita en jurist från Lawlines juristbyrå för ändamålet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82701)