Hur får en god man agera utan uttryckligt samtycke?

FRÅGA
Hej! Jag har en syster som har en god man och undrar om denne god man får köpa saker åt henne t.ex möbler. Min mamma fick veta detta av personalen och dom visste inte något av detta köpet. Min syster kan inget om ekonomi. Det är inte första gången detta händer med hennes god man. Det känns så att dom tycker att hon behöver möbler och vi vet att hon inte behöver detta. En god man behöver väl underskrift av min syster att inköpa saker? Det är knappt hon kan läsa och skriva. Kan mina föräldrar bli en god man? Mina föräldrar är såå arga att detta händer ofta för min syster.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad får en god man lov att göra?

En god mans agerande är som huvudregel samtyckesberoende, vilket betyder att den gode mannen inte självständigt utan den enskildes vilja kan företa rättshandlingar såsom att införskaffa möbler. Samtycke kan ges genom din systers intygande genom underskrift, vilket är föredraget ur bevishänseende. Emellertid kan samtycke kan ges på flera sätt såsom uttryckligen muntligt eller skriftligt, konkludent (genom handlande), generellt (allmänt uttryck om samtycke till viss kategori av handlingar etc), i efterhand (s.k ratihabition) eller genom att förhålla sig passivt och således acceptera visst rättshandlande. Undantag från samtyckeskravet kan i detta fall råda om samtycke inte kunnat inhämtas (11:5 första stycket 2 p. föräldrabalken, hädanefter FB; se prop. 1987/88:124 s. 164). Detta kan vara fallet vid exempelvis fysiskt sjukdomstillstånd, vilket måste framgå av läkarintyg, eller psykiskt sjukdomstillstånd. (se 11 kap. 5 § FB).

Härutöver krävs att rättshandlingen faller inom den gode mannens förordnande (11 kap. 5 § FB). Då jag inte vet hur förordnandet förhåller sig kan jag inte uttala mig närmare i den frågan. Centralt i är att den gode mannen alltid ska agera med den enskildes bästa som utgångspunkt (12 kap. 3 § FB).

Vad kan göras då god man överskrider sin kompetens?

I det fall den gode mannen agerar utanför förordnandet råder att agerandet sker utom dennes behörighet. Följden härav är att rättshandlingarna, det vill säga inköpen, är ogiltiga och inte tynger din syster.

I det fall den gode mannen visserligen agerar inom förordnandet men utan din systers samtycke, och undantaget från samtycke inte kan anses tillämpliga, råder att denne agerar utanför sin befogenhet. Även följden av detta är att rättshandlingarna inte är giltiga och gällande gentemot din syster.

Om det anses att den gode mannen agerat utanför sin kompetens ska dels rättshandlingarna gå åter (jfr 11 kap. 5 § FB), dels kan ersättningsskyldighet för vållad skada uppkomma gentemot din syster (se 12 kap. 14 § FB). Om det däremot anses att agerandet är tillåtet råder att handlingarna är bindande samt att ersättningsskyldighet inte uppkommer.

Som närmaste släktingar kan ni begära hos rätten att gode mannen ska entledigas. Detta kan ske om gode mannen har gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet och är olämplig, har hamnat på ekonomiskt obestånd och är olämplig eller att annan orsak råder och att denne i övrigt är olämplig (11 kap. 20-21 § FB). Att den gode mannen inte agerar i enlighet med din systers bästa eller inte iakttar befogenhets- eller behörighetsbegränsningar utgör i regel grund för att ifrågasätta lämpligheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (378)
2019-08-12 Entledigande av god man
2019-08-02 Då förvaltare inte behövs kan rätten upphäva förvaltarskapet
2019-08-01 Har jag som dotter rätt att rättshandla åt min sjuka pappa, istället för att hans syster ska göra det?
2019-07-31 Huvudmannens rättshandlingsförmåga

Alla besvarade frågor (72153)