Hur driver jag en process om avtalsbrott?

2019-11-09 i Domstol
FRÅGA
Enigt skriftlig och muntlig överenskommelse skulle jag arbeta fem veckor under nästa år inom ett större företag (via mitt aktiebolag). När jag två månader innan förhörde mig om detta visade det sig att de anställt en annan på heltid och att mina tjänster därför inte behövdes. Är detta ett avtalsbrott som kan ersättas med skadestånd för förlorad inkomst? Hur driva en sådan process i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har det avtalats med ett större företag om att du ska arbeta inom det fem veckor under nästa år. När du två månader innan förhörde dig om det uppdagades att företaget anställt en annan på heltid och att dina tjänster inte behövdes. Du undrar därför om detta är ett avtalsbrott som kan ersättas med skadestånd avseende förlorad inkomst.

Som jag tolkar det utifrån hur du ställt din fråga skulle du arbeta på företaget via ditt aktiebolag, innebärande att det inte är en arbetsrättslig fråga enligt vilken du är att räkna som arbetstagare utan en avtalsrättslig mellan era två företag.

Att inte fullfölja ett ingånget avtal kan innebära ett avtalsbrott, vilket ditt företag kan ha rätt till ersättning för. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. När det gäller avtalsbrott på grund av avtalsbrott brukar man prata om det negativa respektive det positiva kontraktsintresset. Det negativa kontraktsintresset innebär att den skadelidande har rätt till ersättning för de direkta kostnader som den orsakats av genom avtalsbrottet. Det positiva kontraktsintresset innebär däremot att man ska få ersättning i den grad att man hamnar i samma situation som om avtalet skulle ha fullgjorts, dvs. dels ersättning för de direkta förluster du lidit, dels ersättning för den vinst du hade fått genom ett fullgjort avtal. Vilket av beräkningssätten som är tillämpligt avgörs från fall till fall och är beroende av hur avtalet är utformat och vilka parterna är. I ditt fall torde det dock gå att argumentera för ersättning enligt det positiva kontraktsintresset.

För att driva processen ska du stämma det andra företaget i domstol. Den domstol du ska vända dig till, om ni inte avtalat annat, är rätten i den ort där din motpart har sin hemvist. För ett företag gäller som hemvist den ort där styrelsen har sitt säte eller, om säte för styrelsen ej är bestämt eller styrelse ej finns, där förvaltningen sker (10 kap. 1 § Rättegångsbalken, RB). Din stämningsansökan ska vara skriftlig och innehålla ett bestämt yrkande (det du begär), en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet (varför du begär det), uppgift om de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis samt uppgift om vad som gör rätten behörig om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt (42 kap. 1-2 § RB). Din stämningsansökan ska även innehålla uppgift om parternas namn och hemvist, personnummer eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (33 kap. 1 § RB).

Det är ofta svårt att skriva en stämningsansökan och att veta hur man bör lägga upp sitt ärende processuellt, varför det är en god idé att anlita en jurist som hjälper en. Min rekommendation är därav att du anlitar en jurist som går igenom ditt ärende och undersöker dina möjligheter till framgång. Juristen kan i ett första skede tillställa din motpart ett krav om skadestånd, om företaget inte godtar det och ni inte kan komma överens om annat belopp, kan juristen lämna in en stämningsansökan och företräda dig. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig vidare med detta. Om du är intresserad är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (422)
2020-08-10 Kan jag väcka talan i tingsrätten utan en advokat?
2020-08-10 Kan justitieombudsmannen ogiltigförklara en dom?
2020-08-10 Kan ett dödsbo stämmas?
2020-07-27 Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt.

Alla besvarade frågor (82723)