Hur definieras "tivolinöje" i ordningslagen?

FRÅGA
Nöjesparker tvingades hållas stängda under sommaren pga corona-pandemin med hänvisning till ordningslagen. I ordningslagen omnämns "tivolinöjen" som en offentlig tillställning. Min fråga är om denna begränsing enligt lagen gäller hela parkerna eller om man kan tolka det som enskilda attraktioner. Övriga delar av parkerna: restauranger, butiker, promenadstråk, m.m. är ju inte tivolinöjen utan är som vilken offentlig plats som helst (med inträde). Om begränsningen om 50 personer endast gäller ett attraktionsområde skulle det betyda att en park kanske har 30 st tivolinöjen de söker tillstånd för var för sig och på så sätt skulle kunna hållas öppna. Är denna tolkning av tivolinöje upp till polisen eller behövs det en dom för att fastställa hur lagen kan tolkas?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar.

Vilken spännande fråga du har som är väldigt relevant nu i coronatider när nya regler påverkar våra liv i allra högsta grad. En fråga som ofta dyker upp är hur vi ska tolka alla dessa lagar och regler.

Inom juridiken görs ofta en tolkning baserat på lagregelns ändamål. Vi kan vända oss till tidigare avgjorda domar, lagens förarbeten men också till rättsvetenskaplig litteratur för att hitta svaret. En dom är alltså inte en förutsättning för att lagen ska kunna appliceras, men kan vara värdefull för tolkningen i framtida fall. Domstolar i Sverige har mandat att bestämma hur lag ska tolkas, vilket innebär att de kan välja att tolka lag på ett annat sätt än vad jag exempelvis kommer att presentera nedan. Det är så juridik fungerar, samlade argument utifrån olika rättskällor. Den som övertygar domstolen vinner, det som domstolen bestämmer gäller.

Polismyndigheten har till uppgift att upplösa otillåtna offentliga tillställningar (2 kap. 22 § Ordningslagen). För att sådant arbete ska kunna utföras är det en förutsättning att polisen tillåts göra bedömningar för vad som är en offentlig tillställning.

Så hur ska "tivolinöje" tolkas?

I ordningslagen finns en definition på "tivolianordningar". "Tivolianordningar" i lagen beskrivs som olika karuseller (2 kap. 13 § Ordningslagen). Enskilda attraktioner är vad som avses med "tivolianordningar" och inte "tivolinöjen". I förarbetena till ordningslagen definieras tivolinöjen som "en tillställning vid vil­ken allmänheten erbjuds att mot betalning använda olika mekaniska anord­ningar för nöjesändamål" (prop.1992/93:210 s. 86). Kopplas karusellerna och andra mekaniska anordningar ut ur ekvationen innebär det att ett nöjesfält per definition inte är ett "tivolinöje".

Får det anordnas tivolinöjen utan tivolianordningar då?

Även om det inte är fråga om ett tivolinöje är den lista av offentliga tillställningar som finns i ordningslagen inte uttömmande, även andra tillställningar som inte listas kan vara just offentliga tillställningar (2 kap. 3 § 5 punkten Ordningslagen). Avgörande för huruvida ett anordnande är en offentlig tillställning brukar vara avsikten hos arrangören att samla ett visst antal deltagare till tillställningen. Att arrangören tar betalt för inträde till parken är enligt min bedömning något som indikerar att det finns en sådan avsikt.

Sammanfattningsvis är det inte själva karusellerna som är ett tivolinöje i ordningslagens mening utan själva nöjesparken där karusellerna finns. Även om det inte finns några åkattraktioner är det troligt att parken skulle klassas som en offentlig tillställning och omfattas av de restriktioner som nu gäller med stöd av ordningslagen.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91363)