Hur bör min bonusdotter ansöka om uppehållstillstånd?

2019-03-12 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag bor sedan många år utomlands (i Chile) och har varit gift med en utländsk medborgare i över 10 år, vi har hemmavarande barn som nu är 12 och 20 år. Vi har regelbundet besökt Sverige.Det yngsta barnet är svensk medborgare som jag, den äldre flickan är inte mitt biologiska barn men jag är på alla andra sätt hennes pappa.Min fru har nu fått uppehållstillstånd eftersom vi ska flytta till Sverige. Dottern skulle ursprungligen studera vidare här i Chile och hälsa på under loven men saker har förändrats arbetsmässigt och det blir väldigt svårt för oss att låta henne studera vidare här.Kan hon få uppehållstillstånd i på grund av familjeanknytning? Kan jag vara anknytningsperson?Eftersom det finns ett försörjningsansvar blir det svårt om mamman måste stå som anknytningsperson eftersom man även måste söka så fort som möjligt efter ankomst och min fru naturligtvis inte kommer att ha jobb under en tid.Om jag har förstått saken rätt så hade min dotter också automatiskt fått uppehållsrätt om hon vore mitt biologiska barn (enligt reglerna om uppehållsrätt för EU-medborgares familj som inte är EU-medborgare).Vad blir bäst för oss:Att jag försöker adoptera henne och sedan går vidare?Att ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning med mamman? Eller med mig? Eller med sin lillebror?Att åka till Sverige och chansa på att migrationsverket tycker att hon räknas som mitt barn och därför ger uppehållsrätt?Förslag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör hur ansökan för uppehållstillstånd för ett vuxet barn till en svensk medborgare, som inte är biologisk förälder, ska göras. Den här situationen är ovanlig vilket gör att rättsläget är oklart. Jag kommer gå igenom vad lagen säger i närliggande situationer och avsluta med en rekommendation.

Allmänt om uppehållstillstånd för nära anknytning

Den som planerar att gifta sig eller bli sambo med en svensk medborgare eller någon med permanent uppehållstillstånd i Sverige kan beviljas ett uppehållstillstånd. Den person som är svensk medborgare måste dock kunna försörja båda parter. För att din familj ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig måste du uppfylla vissa kravförsörjning och bostad. Bland annat ska du ha en viss inkomst baserad på hur många som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till. Vidare ska bostaden vara av tillräcklig storlek och standard – minst ett rum med kök eller kokvrå och om barn ska bo där ska det finnas ett sovrum. Två barn kan dela på ett sovrum. Det är tillåtet att hyra bostaden i andra hand om uthyrningen är godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Bostaden ska kunna användas från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Vuxet barn

En grundprincip inom den svenska utlänningsrätten är att hålla samman familjen, vilket kommer till uttryck bl.a. i bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning i 5 kap.3-3 e §§utlänningslagen(UtlL) (även prop. 2005/06:72 s. 68). Bestämmelserna fick sitt nuvarande innehåll genom Familjeåterföreningsdirektivet 2003/86/EG. Se även art 8.1-2 EKMR.

För en vuxen person är det inte tillräckligt att ha ett nära band till sina föräldrar och syskon för att beviljas uppehållstillstånd. Det krävs även ett särskilt beroendeförhållande som går utöver vad som är normalt mellan föräldrar och vuxna barn och ytterligare faktorer som gör att de anhöriga inte kan leva åtskilda från varandra.

Med nära anhörig avses inte bara maka, make, sambo och barn (kärnfamilj) utan även andra nära anhöriga, t.ex. din dotter. Särskilt beroendeförhållande föreligger om släktingaromedelbart före ankomsten till Sverige haft hushållsgemenskap och det funnits ett beroendeförhållande som innebär att de svårligen kan leva åtskilda. Alltså om din dotter är beroende av dig och sin mamma för sin försörjning kan det vara en faktor som kan ge henne uppehållstillstånd.

Enligt 3a § punkt 2 UtlL får uppehållstillstånd ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarnasom fanns redan i hemlandet. Här kan ansökan till din fru/din dotters biologiska mamma vara anknytningsperson.

Adoption

Vad gäller adoption är det inte en bra väg att gå då 5 kap. 17 a § andra punkten UtlL säger att uppehållstillstånd får vägras en utlänning som adopterats uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd.

Vad jag kan se uppfyller du och din dotter de krav som stadgas för vuxenadoption (se föräldrabalken 4 kap. 4 §). Dock ställer utlänningslagen till problem för adoptionen vilket nämns ovan.

Ansökan om uppehållstillstånd

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Som jag ser det kan din dotter behöva stanna kvar i Chile en tid efter att du och resten av familjen flyttat till Sverige för att hon ska kunna ansöka om uppehållstillstånd. De förslag du anger kan nästan samtliga användas vid ansökan. Hon kan uppge familjeanknytning till sin mamma och beroendeanknytning till dig. Hennes lillebror går dock inte att uppge som anknytningsperson.

Rättsfall

I rättsfallet MIG 2009:29 avslogs ansökan om uppehållstidstånd för en vuxen dotter som ansökte om anknytning till sin pappa som hade fått uppehållstillstånd. (Se kursiverad text nedan).

"A ansökte tillsammans med sin mor och sina minderåriga syskon om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sin här bosatte far. Migrationsverket beslutade den 1 februari 2008 att avslå ansökan med i huvudsak följande skäl. A och hennes far levde i samma hushåll omedelbart före faderns flytt till Sverige. Han beviljades permanent uppehållstillstånd den 16 februari 2007. A har ansökt om uppehållstillstånd den 11 juli 2007, vilket betyder att ansökan getts in relativt snart efter det att fadern bosatte sig i Sverige. Oaktat detta finner Migrationsverket att A är vuxen och i arbetsför ålder. A är dessutom i den ålder då det är brukligt att man lämnar hemmet och i övrigt förväntas leva ett självständigt liv. Därtill framgår av utredningen att släktingar finns kvar i hemlandet och det får även anses att A kan ha stöd av dem. Migrationsverket bedömer därför att det mellan A och fadern inte finns ett sådant beroendeförhållande som krävsför att uppehållstillstånd ska kunna beviljas med stöd av 5 kap. 3 a § 1 st. UtlL. Uppehållstillstånd som anhörig till skyddsbehövande enligt 5 kap. 3 a § 3 st. 2 UtlL kan inte heller beviljas eftersom A:s mor och syskon har fått uppehållstillstånd i Sverige. Fadern kan därför inte anses ha det behov av nära anhöriga som framgår av uttalanden i förarbetena. I ärendet har inte heller framkommit sådana ömmande och udda omständigheter som utgör synnerliga skäl att bevilja uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § 3 st. 3 UtlL."

Fallet ovan talar tyvärr emot att din dotter beviljas uppehållstillstånd. Särskilt om hon har kvarvarande släkt i Chile som kan erbjuda stöd. Det kan vara viss skillnad då du har ett svenskt medborgarskap.

Rekommendation

Det du inte kan göra är att försöka med vuxenadoption eller att ta med dottern till Sverige utan att hon fått uppehållstillstånd. Ansökan för uppehållstillstånd måstegöras utanför Sverige. Jag rekommenderar att din dotter gör en ansökan för uppehållstillstånd med nära anknytning till dig och anger särskild beroendeställningsom grund med stöd av 5 kap. 3 a § 1 st. UtlL. Det verkar vara den grund som väger tyngst för uppehållstillstånd.

Om du vill ha mer vägledning bör du höra av dig till en jurist som jobbar med migrationsrätt och kan ha en ännu bättre insikt för ansökan om uppehållstillstånd. På Lawline har vi jurister som hjälper till i sådana här frågor för en kostnad på 1725 kr i timmen. Du kan boka en tid via hemsidan.

Om du har någon kort uppföljande fråga kan du höra av dig till mig på greta.apelman@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Uppehållsrätt som EU-medborgare kan inte komma ifråga eftersom Chile inte är medlem i EU.
2019-03-13 17:59
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (841)
2019-05-19 Krav för arbetstillstånd
2019-05-18 Kan asyl sökas på nytt trots tidigare ansökan vid tidigare vistelse i Sverige?
2019-05-15 Kan man byta handläggare när beslut om uppehållstillstånd pga anknytningsinvandring tar jättelång tid?
2019-05-15 Ansökan av svensk medborgarskap

Alla besvarade frågor (69284)