Hur bör förskott på arv värderas för att det ska bli rättvist, när de olika förskotten givits vid olika tillfällen och i form av olika typer av egendom?

Vi är tre syskon varav ett syskon har fått mina föräldrars sommarstuga med tomt som förskottsarv. Gåvan var då värderad till 500 000 kr. Fastigheten belånades året efter med 600 000 kr. Detta är tio år sedan. Nu vill mina föräldrar ge övriga syskon ett lika stort förskottsarv i kontanter. Hur ska vi räkna fram förskottsarven för övriga syskon så att det blir rättvist?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ska förskott på arv värderas?
Den juridiska frågeställning som berörs i detta sammanhang har sin utgångspunkt i en särskild regel i ärvdabalken (ÄB). Nämligen 6:3 ÄB, som stadgar att förskott på arv ska avräknas efter det värde som egendomen hade vid den tidpunkt som den mottogs. I samma bestämmelse stadgas också att detta endast gäller såvida inte något annat bör gälla med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Huvudregeln som först stadgas kan alltså avvikas från om omständigheterna i fallet talar för det.

Med detta som utgångspunkt ska alltså den givna sommarstugan med tomt värderas till 500.000 kr i framtiden då kvarlåtenskapen efter era föräldrar ska fördelas. Men denna huvudregel kan som framgått avvikas från på olika sätt.

Av viss juridisk litteratur på detta område framgår att huvudregeln kan frångås bland annat genom att arvlåtaren lämnat en föreskrift om att förskottet ska värderas på annat sätt. Detta kan göras exempelvis i testamente eller i gåvobrevet i samband med själva gåvan.

Med detta sagt får dock inte vilken värdering som helst bestämmas i en sådan föreskrift. Värderingen som bestämts måste alltid vara skälig. I fråga om fastigheter kan det vara skäligt att ta extra hänsyn till den stora värdestegring som de generellt åtnjuter.

Hur bör ni göra?
Mot bakgrund av allt som nämnts ovan kan det vara mest rättvist att ta hänsyn till den värdestegring som jag förmodar att sommarstugan genomgått. Det hela beror dock på vilket resultat ni vill uppnå. Jag förstår det som att ni vill att alla ni barn i slutändan ska ha fått i princip lika mycket i värde. Detta är dock inte så lätt att uppnå helt precist eftersom det i detta fall verkar röra sig om flera olika typer av egendom.

Kruxet i denna situation ligger således i att om ni får 500.000 kr var i kontant, vilket är det sommarstugan enligt huvudregeln ska värderas till, kommer ni förmodligen ha fått ganska mycket mindre i värde än det syskon som fick sommarstugan. Detta på grund av inflationen som varit från och med tidpunkten för sommarstugans givande till och med idag, och att sommarstugan i sig lär ha ökat mycket i värde. Därmed skulle det syskonet som fått sommarstugan i slutändan ha fått ut mest från era föräldrar, eftersom alla era förskott enligt huvudregeln ska värderas till 500.000, samtidigt som sommarstugan de facto har ett mycket större värde.

Med detta sagt tycker jag att era föräldrar i testamente ska uttrycka sin vilja på så sätt att alla förskott på arv sa värderas till sitt verkliga värde som det är vid deras död. På så sätt borde ett "rättvist" resultat kunna uppnås vid den tidpunkt då arvet ska delas upp. Värderingen skulle då exempelvis kunna gå till på följande sätt. Sommarstugan, om den finns kvar i ert syskons ägo, kan värderas till sitt värde för tidpunkten för den sista förälderns död. Medans kontanterna ni mottar då värderas till sitt värde vid mottagandet plus åtminstone inflationen som varit mellan givandet och den sista förälderns död. Detta innebär inte att ni nödvändigtvis fått ut exakt lika mycket från era föräldrar om man slår ihop förskotten med era respektive arv, men det blir antagligen mer rättvist än vid användande av huvudregeln.

Det finns således flera sätt för era föräldrar att genom föreskrifter i testamente eller gåvobrev påverka värderingen av förskotten. Det viktigaste borde dock enligt min uppfattning vara att det i testamentet klart och tydligt framgår att era föräldrar vill att det med hänsyn till era förskott på arv ska bli en rättvis fördelning av arvet. För att det ska åstadkommas i praktiken bör det föreskrivas att viss hänsyn ska till vilket värde förskotten har vid fördelandet av arvet, så att ni i slutändan inte får helt olika värden när man plussar ihop era respektive förskott och arv.

Sammanfattningsvis är det omöjligt för mig att komma med ett exakt förslag på hur ni bör göra. Frågan om vad som i slutändan är "rättvist" hänger mycket ihop med hur olika förskott ändras i värde och hur de faktiskt värderas vid den slutliga fördelningen av kvarlåtenskapen. Mot bakgrund av den information jag nu presenterat er bör ni kunna komma till en överenskommelse om hur samtliga förskott bör värderas.

Frågan om hur ni ska gå tillväga är inte helt okomplicerad. Om ni är måna om att det ska bli synnerligen rättvist och lika fördelat mellan er rekommenderar jag att ni tar hjälp av en professionell jurist. Förslagsvis på Lawlines juristbyrå. Om ni skulle vara intresserade av det kan ni kontakta mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på samma mail-adress ovan.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning