Hur blir det med särkullbarns arv vid testamente med föreskrift om full äganderätt?

Hej. Jag undrar hur vi delar upp dödsboet efter vår mor som avled i januari. Vi är tre syskon, Jag och min syster är helsyskon men vår storebror är särkullbarn efter min far som avled 2008. Våra föräldrar som var gifta hade ett inbördes testamente "att den som överlever den andre skall med full äganderätt ärva den andre och att efter bägges bortgång skall arvet fördelas mellan arvingarna enligt lag". Vid min fars bortgång 2008 så godkände vår bror testamentet och avstod att kräva sitt arv. Det finns ingen fast egendom eller stora värden.

Så min fråga är hur vi delar upp dödsboet så att allt blir rätt.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kortfattat svar på din fråga:

Enligt ärvdabalkens regler om arvsordningen kommer du och din syster att ärva er mor. Er halvbror kommer däremot inte enligt lagens regler att ärva någonting alls (dvs inte heller någonting från er gemensamme far). Oavsett om det var detta som var "avsikten" med det hela så finns det ju naturligtvis möjligheter för er att göra er egen fördelning av kvarlåtenskapen för att uppnå önskat resultat. Nedan följer en kortare förklaring.Testamente - full äganderätt eller fri förfoganderätt?

Man kan testamentera bort egendom på två sätt - med fri förfoganderätt eller, som i ert fall, med full äganderätt.


Fri förfoganderätt innebär att testamentstagaren kan förfoga fritt över den ärvda egendomen, med det undantaget att denne inte kan testamentera bort den. Detta innebär att testatorns arvingar kommer att ärva denne när testamentstagaren senare avlider. På så sätt fungerar den fria förfoganderätten som ett efterarv (vilket hade skett i ert fall om era föräldrar inte hade skrivit ett inbördes testamente), dvs den fungerar som ett skydd för testatorns arvingar.Att däremot ärva med full äganderätt innebär att den ärvda egendomen betraktas som testamentstagarens egna utan några som helst inskränkningar. Denne kan då även testamentera bort egendomen bäst den vill. Detta får dock också en annan följd, nämligen att särkullbarns (till den avlidne föräldern) rätt till arv går förlorad, om inte jämkning av testamentet sker. Se nedan.
När jag läser din fråga får jag intrycket att det inte var meningen att er halvbror skulle gå arvlös efter bortgången av din och din systers mor. Detta eftersom er halvbror, som du skriver, "godkände testamentet och avstod att kräva sitt arv". Särkullbarns arvsrätt försvinner dock (som nämnt ovan) när deras förälder testamenterar bort egendom med full äganderätt. Vill de få ut sitt arv måste de i denna situation jämka testamentet inom sex månader från den tidpunkt då de tar del av testamentet. Görs inte detta så går rätten till arv förlorad för särkullbarnet. Följden blir att testamentstagarens arvingar ärver all kvarlåtenskap, dvs efter både testator och testamentstagaren.


Oavsett om detta var meningen eller inte så går det givetvis att lösa i efterhand, men det kräver förstås att ni tre syskon kommer överens om en lösning. I dagsläget har enbart du och din syster arvsrätt så det bli formellt ni två som ärver er mor, men enligt en överenskommelse med er bror kan ni ju enkelt bara justera beloppen i efterhand (om detta är i enlighet med allas viljor förstås). Denna möjlighet finns dock inte om arvet efter er mor är förenat med villkor om att egendomen som ni ärver inte får skänkas bort eller säljas.
Detta vet ni förstås redan, men det kan vara bra att poängtera det.
Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Om det är någonting jag misstolkat eller om du har någon följdfråga kan du skriva till mig på lucas.cyren@lawline.se så ska jag se till att vi får det utrett.

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning