Hur blir det med arvsrätten när det visar sig att en man inte var far till ett av två syskon?

2019-05-27 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Min fråga gäller, ett gift par med två barn. Vid faderns död visar det sig att han inte är far till äldsta barnet. Vad händer när modern går bort, hur fördelas arvet?Om det är skillnad hur det fördelas, kan den som är barnet till båda välja att dela arvet lika?Blir det skattetekniskt krångligt i så fall, eller krångligt på annat sätt?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Jag utgår från att modern till barnen ärvde sin make när han gick bort eftersom att makes arvsrätt som huvudregel går före barns arvsrätt, ÄB 3 kap 1 §. Vid moderns bortgång kommer därmed två olika arv att fördelas ut. Dels fadersarvet, som då enbart kommer att tilldelas det yngre barnet som mannen var far till, 3 kap 2 § ÄB. Dels modersarvet som kommer att delas lika på de två barnen, 2 kap 1 § ÄB.

När det yngre barnet får sitt arv har hen möjlighet att förfoga över pengarna som hen vill då det är hens egendom. Det innebär exempelvis att hen kan ge hälften av fadersarvet till sitt syskon i gåva. Eftersom det inte finns någon skatteplikt på gåvor i Sverige så blir det inget krångel gällande detta. Det bästa alternativet för att undvika krångel i övrigt menar jag är att skapa ett gåvobrev. Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som binder gåvogivaren att ge något till gåvotagaren med syfte att undvika missförstånd personerna emellan. Ett giltigt gåvobrev kan skapas mycket enkelt med hjälp av Lawlines avtalstjänst där du hittar en färdig mall för gåvobrev.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (663)
2020-02-20 Make som ärver med fri förfoganderätt har inte rätt att testamentera egendom som ska tillfalla den först avlidna makens arvingar
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan
2020-02-15 Beräkning av efterarvsrätt

Alla besvarade frågor (77210)