Hur blir arvet min enskilda egendom?

2016-02-24 i Enskild egendom
FRÅGA
Hur ska min far gå tillväga då han och jag vill att arvet efter honom ska vara enskild egendom för mig. Jag är han enda barn i ett tidigare förhållande. Jag är fortfarande gift. Gäller testamentet då min far idag har stora minnesproblem och stora svårigheter med det sociala samspelet med sin fru, mig och barn/barnbarnsbarn. Min fars husläkare ger honom trots många svårigheter inte minst de kognitiva, ingen demensdiagnos.Hur blir det med den enskilda egendomen om jag fortfarande är gift och avlider före maken? Behövs då ett testamente så att arvet tillfaller våra barn?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaren på dina frågor regleras delvis i Ärvdabalken (ÄB) och delvis i Äktenskapsbalken (ÄktB). För att arvet efter din far skall bli din enskilda egendom krävs det att din far skriver ett testamente och uttryckligen anger detta önskemål i testamentet, detta framgår av ÄktB 7:2 p.4. Om inte önskemålet anges uttryckligen i ett testamente kommer arvet efter din far att bli giftorättsgods i äktenskapet mellan dig och din make. Du och din make får i sådana fall skriva ett äktenskapsförord er sinsemellan för att arvet efter din far skall bli din enskilda egendom, se ÄktB 7:3 och 7:2 p.1.

För att ett testamente skall vara giltigt krävs det att testamentet uppfyller vissa formkrav. Testamentet skall vara skriftligt och skall upprättas och undertecknas av testatorn (din far) i närvaro av två stycken ojäviga vittnen samtidigt. Vittnena skall också underteckna testamentet. Detta framgår av ÄB 10:1 och 13:1.

Av ÄB 13:2 framgår att ett testamente är ogiltigt om testamentet har upprättats under påverkan av psykisk störning. Uttryckssättet ”upprättat under påverkan av psykisk störning” kan innefatta att en person pga. demens eller annan sinnesförvirring av bestående eller tillfällig art, befinner sig i ett psykiskt tillstånd som gör att personen inte är medveten om innehållet i testamentet eller oförmögen att förstå innebörden av testamentet. Enbart att en person exempelvis har en demenssjukdom diskvalificerar inte personen automatiskt att upprätta ett testamente utan det måste också finnas ett orsakssamband mellan sinnestillståndet och upprättandet av testamentet för att ett testamente skall kunna ogiltigförklaras med stöd av denna bestämmelse. Mitt råd till dig är därför att konsultera med husläkaren huruvida din far trots sina kognitiva svårigheter ändå är kapabel att förstå innebörden av ett testamente och om din far är förmögen att förklara sin vilja genom att upprätta ett testamente. Dessutom bör det poängteras att ett testamente inte automatiskt blir ogiltigförklarat även om förutsättningarna är uppfyllda – någon av arvingarna måste klandra testamentet för att frågan om ogiltighet överhuvudtaget skall aktualiseras, se ÄB 14:5.

Angående frågan hur det blir med enskild egendom om du som gift avlider före din make gäller följande. Om du endast har barn gemensamt med din make (dvs. inga särkullsbarn) kommer maken att ärva alla dina tillgångar inklusive din enskilda egendom (s.k. kvarlåtenskap). Detta följer av att efterlevande make ärver din kvarlåtenskap med full förfoganderätt före era gemensamma barn, se ÄB 3:1. Om du vill att din enskilda egendom istället skall tillfalla barnen direkt måste du upprätta ett testamente där det anges uttryckligen att din enskilda egendom skall tillfalla era barn direkt.

Sammanfattningsvis, konsultera med din fars husläkare angående din fars förmåga att förstå innebörden av att upprätta ett testamente. Om din far inte är förmögen att upprätta ett testamente få du och din make reglera frågan om enskild egendom genom att upprätta ett äktenskapsförord. Även du måste dock upprätta ett testamente till förmån för dina barn för att din enskilda egendom skall tillfalla barnen direkt om du som gift avlider.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (389)
2020-11-08 Hur undviker jag att mina tillgångar ska omfattas av min makes barns laglott?
2020-11-07 Vad händer med enskild egendom vid dödsfall respektive skilsmässa
2020-10-30 Är mina tillgångar enskild egendom?
2020-10-29 Vad händer med enskild egendom investerat i gemensamt hus vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (86371)