Hur bevisar man att man är sambor?

FRÅGA
Hej,Jag och min flickvän är sedan sex månader tillbaka inneboende hos min mamma. Men hon har inte sedan en månad tillbaka folkbokfört sig på samma adress. Vi har nu fått en lägenhet där de vill ha bevis på att vi bott tillsammans de senaste sex månaderna för att vi ska kunna sammanslå våra inkomster och komma upp till inkomstkravet.På vilka fler sätt än att vara folkbokförd på samma adress kan man bevisa att man är Sambosar?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor finns reglerat i sambolagen (SL), se här.

Sambor
Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, SL 1 § st. 1.

Kravet ” stadigvarande bor tillsammans” innebär en inte allt för kortvarig förbindelse och inte heller en tillfällig sådan. Sammanboendet ska således ha en viss varaktighet eller åtminstone vara tänkt att ha det. Är båda folkbokförda på samma adress utgår man från att det föreligger ett samboförhållande. Enligt lagens förarbeten är det den som hävdar att det inte föreligger något samboförhållande som torde ha bevisbördan för sitt påstående. Däremot så behöver man göra en helhetsbedömning för att avgöra ifall två personer är att ses som sambor eller inte. Här kan man ta hänsyn till om de har skrivit ett testamente eller gjort upp avtal om andra ekonomiska familjeangelägenheter.

Med ”parförhållande” avses det enligt förarbetena till sambolagen att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande som det normalt ingår ett sexuellt samliv i.

Vidare måste även kravet på ett ”gemensamt hushåll” vara uppfyllt för att det ska anses föreligga ett samboförhållande. Här anser man att i de fall parterna har ett samarbete avseende vardagliga sysslor och ett ekonomiskt samarbete (exempelvis gemensam ekonomi) är kravet på ”gemensamt hushåll” uppfyllt. Det krävs således ingen registrering för att bli sambor eller någon vigsel som när man ingår ett äktenskap.

Faktorer som man kan ta hänsyn till
I de fall ni bor ihop och har barn tillsammans kan man utgå från att ni är sambor i enlighet med lagens mening. Här saknar jag dock omständigheter om så är fallet. Ni kan även ta hjälp av anhöriga och personer i er omgivning som kan intyga att ni har levt tillsammans som sambor. Några riktmärken på att man är sambor är ifall man bott tillsammans i minst sex månader, att man har ett inbördes testamente eller att man har gemensamma bankkonton eller liknande. Vidare bör man ta hänsyn till er egen viljeförklaring om hur ni ser på ert förhållande och om ni båda uppfattar det som ett samboförhållande.

Råd
Det bästa hade varit om ni båda varit folkbokförda på samma adress. Däremot kan ni försöka visa att ni haft gemensam ekonomi eller åtminstone haft ekonomiskt samarbete genom att visa upp gemensamma bankkonton och utdrag från dessa. Ni kan även be anhöriga och grannar styrka att ni levt tillsammans under en längre period och att ni själva är överens om att ni är sambor. Här saknar jag omständigheter på hur högt beviskrav som ni har, men står ni som sambor eller att ni är tillsammans på sociala medier sedan sex månader tillbaka torde detta kunna tas med bland era bevis.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga. Om ni undrar något mer är ni välkomna att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?