FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott30/06/2022

Hur bestäms laglotten och finns det en skyldighet att informera dödsbodelägare om dödsfall?

Hej, Min far har avlidit för 4 månader sedan. Jag har just blivit informerad i efterhand via jurist som kontaktat mig eftersom jag bor utomlands . Jag är hans enda barn och bröstarvinge. Hans nya maka har en dotter som min far adopterat med sin nya maka. Jag har inte haft någon kontakt någonsin med hans maka eller hennes barn. Jag har bara haft kontakt med min far. Frågor. 1. Har min fars maka en juridisk skyldighet att informera mig om min fars bortgång och begravning eftersom jag är dödsbodelägare. Hon har tydligen förvaltat dödsboet i 4 månader ? 2. Vad är min laglott gentemot min fars maka och hennes dotter ? Tack för klarhet i dessa frågor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arv och förvaltning av dödsbon finns i Ärvdabalken (ÄB)

Fråga 1- Har min fars maka en juridisk skyldighet att informera mig om min fars bortgång?

Samtliga delägare i dödsboet ska informeras om dödsfallet, enligt 18 kap. 2 § ÄB. Det är den person som tagit hand om egendomen efter dödsfallet som har en skyldighet att underrätta övriga dödsbodelägare. Det är i första hand den som sammanbott med den avlidne, och alltså i detta fall din fars maka. 

Eftersom du är att räkna som dödsbodelägare (dvs. någon som har omedelbar rätt till arv) enligt 18 kap. 1 § ÄB borde du därmed ha blivit underrättad om dödsfallet av din fars maka. 

Fråga 2- Vad är min laglott och hur ska arvet fördelas? 

Vad utgörs kvarlåtenskapen av?

Efter att din far dött görs en bodelning. Denna bodelning görs mellan din fars dödsbo och hans maka (9 kap. 1 § äktenskapsbalken och 23 kap. 1 § 2 st. ÄB) och innebär att allt giftorättsgods delas lika mellan dem (11 kap. 3 § äktenskapsbalken).  

Din fars kvarlåtenskap kommer att bestå av hälften av giftorättsgodset från bodelningen och eventuell enskild egendom.

Vem ärver och hur mycket? 

Vem som ärver framgår av den legala arvsordningen i 2 kap. ÄB. I första hand är det bröstarvingar som ärver. Bröstarvingar är barn till den avlidne (2 kap. 1 § ÄB) och barnen ärver lika mycket (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Adopterade barn har samma rätt till arv som biologiska barn och om inget testamente är skrivet har ni således rätt till hälften var av arvet. 

Denna ordning gäller förutsatt att den som dött inte skrivit något testamente där han reglerar vem som ska ärva efter honom. Bröstarvingar har dock alltid rätt till en laglott, som utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom du har ett syskon kommer ditt arv till ett minimum att bestå av ¼ av kvarlåtenskapen. 

Jag förstår det som att din fars maka inte är din mor. Detta är relevant eftersom det avgör huruvida du har rätt att få ut ditt arv direkt eller om du har så kallad efterarvsrätt, dvs. rätt till arv först efter att din fars maka har dött. När en make eller maka i ett äktenskap dör finns det nämligen en regel som säger att kvarlåtenskapen ska tillfalla den andra maken (3 kap. 1 § ÄB). Detta gäller dock inte om den make eller maka som dör efterlämnar en bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge.  Då har denna bröstarvinge en rätt att direkt få ut sitt arv, vilket alltså i detta fall  innebär att makans rätt till kvarlåtenskap inte omfattar din arvslott. 

Något som är viktigt att notera är att din fars maka alltid har rätt till egendom till ett värde av fyra stycken prisbasbelopp. Om hennes del från en bodelning tillsammans med eventuell enskild egendom inte uppgår till ett sådant belopp har hon alltså rätt att få detta belopp ur din fars kvarlåtenskap (3 kap. 1 § 2 st. ÄB).  

Sammanfattning

Din fars maka har i förhållande till dig som dödsbodelägare en underrättelseplikt, och du borde således blivit underrättad om din fars bortgång. Eftersom din fars nya maka inte är din mor har du en rätt att få ut ditt arv direkt. Arvet kommer som ett minimum att bestå av din laglott ( ¼ av arvet). 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare