Hur beskattas personliga tillgångar?

2020-12-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag har ärvt en tavla av min mor som ärvt den av sin mormor - nu vill jag sälja den - vad blir den ev. skattekonsekvensen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du ärvt en tavla, och att du undrar vilka skattekonsekvenser som aktualiseras om du skulle sälja tavlan. Regler om beskattning finns i inkomstskattelagen (IL).

Hur beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital?

Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget kapital räknas vinst och förlust vid avyttring av tillgångar (41 kap. 2 § första stycket IL). Med avyttring avses försäljning, byte, och liknande överlåtelse av en tillgång (44 kap. 3 § IL). Kapitalvinsten beräknas som ersättningen för den avyttrade tillgången, minus försäljningsutgifter, minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).

Kapitalvinstberäkningen kan illustreras genom denna formel:

Kapitalvinst = Ersättning - Försäljningsutgifter - Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbeloppet är som utgångspunkt anskaffningsutgifter (vad du betalat för tillgången), plus eventuella förbättringsutgifter. Eftersom du ärvt tavlan inträder du i arvlåtarens skattemässiga situation enligt kontinuitetsprincipen, vilket innebär att du tar över din mors mormors omkostnadsbelopp (44 kap. 21 § första stycket IL).

För att beräkna kapitalisten vid en avyttring får du alltså ta ersättningen (försäljningspriset) minus eventuella försäljningsutgifter, minskat med din mors mormors omkostnadsbelopp. Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30 % statlig proportionell inkomstskatt (65 kap. 7 § IL).

Hur beskattas personliga tillgångar?

Beskattningskonsekvenserna för tavlan varierar dock beroende på tavlans värde. För tillgångar som den skattskyldige innehaft för personligt bruk, så kallade personliga tillgångar, får som omkostnadsbelopp avräknas 25% av ersättningen minskat med försäljningsprovision och andra utgifter för avyttringen (52 kap. 2 § första stycket IL). Kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska bara tas upp till den del de överstiger 50 000 kr (52 kap. 2 § andra stycket IL).

Personliga tillgångar är egendom som till övervägande del används av den skattskyldige eller hans familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål. Även samlarföremål kan omfattas. Det är den faktiska användningen av egendomen som är avgörande för bedömningen.

Sammanfattning

Om vinsten vid försäljning av tavlan understiger 50 000 kr är försäljningen skattefri. Om vinsten för tavlan överstiger 50 000 kr, beskattas del del som överstiger 50 000 kr. Du kan välja vilket omkostnadsbelopp du vill använda dig av vid uträkning av vinsten; antingen 25 % av försäljningsvärdet, eller din mors mormors omkostnadsbelopp. Mitt råd är att välja det högsta av de två beloppen för att på så sätt minimera den skattepliktiga vinsten.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (362)
2021-04-12 Beskattning av kryptovalutor
2021-04-09 Beskattning av avyttrad andel i privatbostad och gåva
2021-04-06 Vad ska jag betala för skatt när jag säljer min gård? Kan jag ge gården som gåva för att slippa skatt?
2021-03-31 Försäljning av sommarstuga

Alla besvarade frågor (91196)