Hur begär man ut sin laglott?

Hej! Far som dött, 2 syskon, en fru/änkan, ej mor till oss barn. I testamentet står att jag måste kräva min laglott. Hur gör jag detta rent konkret? Kontaktar jag frun och säger "jag kräver min laglott" eller hur gör jag? (Har ej haft kontakt med syskon på många år och frun har jag aldrig träffat.)

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur du ska göra för att få ut din laglott. Bestämmelser om testamentsrätt finns i ärvdabalken (1958:637). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Fördelningen av kvarlåtenskap i svensk rätt

Enligt svensk rätt kan kvarlåtenskapen efter en person fördelas på två sätt, antingen genom arv eller genom testamente. Genom arv fördelas kvarlåtenskapen enligt den ordning som anges i ärvdabalken, den så kallade legala arvsordningen (2 kap. ärvdabalken (1958:637)). Genom testamente fördelas kvarlåtenskapen istället enligt den avlidnas vilja.

Fördelning av kvarlåtenskap enligt testamente

Testationsfriheten medför en rätt att frångå den legala arvsordningen och begränsas, i princip, endast av att det inte är möjligt att göra bröstarvingar arvlösa (dessa har alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott) och av att en eventuell efterlevande make alltid har rätt att erhålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (7 kap. 1 § respektive 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken (1958:637)). Genom möjligheten att upprätta ett testamente ges testator/testatrix (upprättaren av ett testamente), således, en betydande frihet att fördela kvarlåtenskapen så som denne önskar (dvs. bestämma vem som ska ärva dem och vad denne/dessa, i så fall, ska ärva). 

Jämkning av testamente

Som framgått är det, emellertid, inte möjligt att förvägra en bröstarvinge dennes laglott. För att få ut sin laglott måste en bröstarvinge påkalla jämkning av ett testamente som kränker dennes laglottsrätt (7 kap. 3 § ärvdabalken; se även Håkansson, Ärvdabalk (1958:637) 7 kap. 3 §, Lexino 2022-04-28 (JUNO)). Detta behöver inte ske på något särskilt sätt. Exempelvis kan det ske genom underrättelse till testamentstagaren/testamentstagarna eller genom att en talan härom väcks vid domstol. Att det faktiskt rör sig om en jämkning (för att få ut laglotten) måste dock framgå klart och tydligt. Observera också att det är viktigt att det finns någon form av bevis för att laglottsanspråket faktiskt har gjorts. Ett vanligt sätt att framställa ett laglottsanspråk är i samband med bouppteckningen. Då kan det t.ex. vara lämpligt att notera detta i bouppteckningshandlingen (se Håkansson, Ärvdabalk (1958:637) 7 kap. 3 §, Lexino 2022-04-28 (JUNO)).

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda, hjälpsamt svar på din fråga. Frågor som rör kvarlåtenskap och testamente kan vara ganska krångliga och om något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Detsamma gäller givetvis även i den mån jag har missförstått din fråga. I den mån du är intresserad kan du även läsa vidare om ämnet på Sveriges domstolars hemsida här (se under rubriken "Bröstarvingar har rätt till hälften") eller Skatteverkets hemsida här, här, här, här (särskilt om laglottsrätten), här och här (särskilt om hur laglottsanspråk kan påverka testamente).

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000