Hur begär man resning?

2019-10-15 i Domstol
FRÅGA
Hej,Jag skulle vilja inledda en resning process och undrar hur ska jag kunna gå till väga.Målet är från 2006 och 2011Tacksamt för återkopplingBästa hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Resning är ett extraordinärt rättsmedel och godkänns endast i undantagsfall. Om resning beviljas innebär det att den gamla domen rivs upp och en ny rättegång ska hållas.

Vad krävs för att resning ska beviljas?

Huvudregeln inom svensk rätt är att domen är gällande när den vunnit laga kraft, dvs när överklagandetiden gått ut. För att kunna begära resning krävs något särskilt så som att det exempelvis framkommit ett nytt bevis som inte tidigare var känt och att detta skulle ändra utgången i målet (58 kap. 2 § RB).

Vilka tidsfrister gäller?

Som huvudregel gäller att ansökan om resning till men för den tilltalade ska göras inom ett år från det att sökanden fick kännedom om det förhållande som ansökningen grundas på (58 kap. 4 § RB). HD har godkänt bevisning som varit känd i mer än ett år innan resningsansökan inkom eftersom de ansåg att den fått ny betydelse sett i ljuset av annan bevisning, se NJA 2013 s. 931.

Hur ansöker jag om resning?

Om domen du vill begära resning för är en tingsrättsdom görs resningsansökan till Hovrätten. Är det en hovrättsdom du vill begära resning för görs ansökan hos Högsta domstolen (58 kap. 4 § RB).

I resningsansökan ska man ange den dom som ansökan avser, det förhållande ansökan grundas på, skälen för ansökan samt de bevis man vill åberopa och vad som ska styrkas med varje bevis. Ansökan ska undertecknas av sökanden själv eller hens ombud (58 kap. 5 § RB).

Högsta domstolen har en färdig blankett om resning man kan fylla i och skicka in. Den hittar du här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (415)
2020-06-30 Hur får domare formulera sig i domskäl?
2020-06-25 Jäv om en domare dömer samma person i flera mål?
2020-06-24 Slipper tilltalad att dömas för brott om tilltalad inte närvarar vid rättegången?
2020-06-21 När är förlikning i tvistemål tillåtet?

Alla besvarade frågor (81793)