Hur begär man ändring i vårdnad eller boende?

2018-10-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Vet inte om jag ställer frågan på rätt ställe. Men jag och mitt ex har gemensam vårdnad av våra fyra barn och har dom varanan vecka.Jag anser inte att han tar sitt ansvar som förälder under sin vecka då han låter sin (väldigt nya) flickvän hämta barnen/ge dom mat så att han kan stanna längre på sitt jobb. Inte varje dag kanske.. Jag tycker inte att det är rätt. Jag funderar på att om jag skulle ha vårdnaden på 75% istället. Vart vänder man sig och skulle jag kunna få rätt tikl det när han beter sig såhär?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter/skyldigheter som finns och avsluta med råd om vad du kan göra.

Utgångspunkten är barnets bästa

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska det alltid utgås från barnets bästa. I det ska bland annat beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Om en förälder vill begära ändring av vårdnaden kan denne vända sig till rätten för beslut i frågan (6 kap. 5 § första stycket FB). Även om barnet inte bor med en förälder har det rätt till umgänge med den föräldern. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder det inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB).

Svåra samarbetsproblem kan medföra att vårdnaden blir enskild

För att begära ändring av vårdnaden kan du vända dig till domstol och begära att vårdnaden ska ändras från gemensam till enskild. Som huvudregel är det till barnets bästa att vårdnaden är gemensam. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB).

Sådant som kan tala för att vårdnaden ska vara enskild är svåra samarbetsproblem som inte är av övergående natur. I rättsfallet NJA 2007 s. 382 uttalade domstolen:

"Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."

I domstolens resonemang vägs således in en förälders vägran att samarbeta om det är av långvarig natur. Det som talar emot en ändring i vårdnaden är att ni, enligt hur jag tolkar din fråga, har ett någorlunda fungerande samarbete. Att du tycker det är olämpligt att barnens pappa låter sin flickvän hämta barnen och ge dem mat är sannolikt inte tillräckliga skäl för att vårdnaden ska anförtros till dig ensam. Om hon inte är direkt skadlig för dem. Det bör även observeras att om du begär enskild vårdnad kan det utmynna i att du får enskild vårdnad, barnens pappa får enskild vårdnad eller att ni får fortsatt gemensam vårdnad.

Du kan begära att rätten beslutar om hos vem av er barnen ska bo

Det bör uppmärksammas att det inte går att ha "75 % vårdnad", antingen är vårdnaden gemensam eller enskild. Det är dock möjligt att du syftar på att du vill att barnen ska bo med dig till 75 %.

Som jag förstår din fråga har ni i nuläget växelvis boende om varannan vecka. Växelvis boende är i regel möjligt när ni har gemensam vårdnad, en god samarbetsförmåga och bor förhållandevis nära varandra. Du kan dock vända dig till domstol och begära en ändring om var barnen ska bo (6 kap. 14 a § FB).

Ni kan vända er till familjerätten för råd, stöd och samtal

Det första du bör göra om ni inte kan enas om barnens vårdnad, boende och/eller umgänge är att du vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal.

Samarbetssamtal är frivilliga, om barnens pappa går med på det kan ni träffas för sådana samtal. Beroende på situationen kan man i vissa fall efter några samtal även låta barnen delta. Med hjälp av familjerätten kan ni även avtala om hur umgänge och boende ska se ut framöver. Ett sådant avtal, om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från en domstol.

För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Avslutande råd

Mitt första råd är att du försöker nå fram till barnens pappa i samarbetssamtal. Jag är av uppfattningen att samarbetssamtal i familjerätten inte ska underskattas. Det är i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, ska vara objektiv och ser till barnens bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog, vilket ibland kan vara svårt att klara själv efter ett uppbrott, när det finns nya partners involverade etc.

Kan ni inte enas och samarbetssamtal inte är möjliga är min rekommendation att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig att utforma ett förslag till avtal om boende och umgänge. Ett sådant avtal (oavsett om det är skrivet av en jurist du anlitat eller om det är skrivet i familjerätten) börjar inte gälla förrän båda föräldrarna undertecknat det. Som nämnt enligt ovan har avtalet samma rättsverkan som en dom från tingsrätten om socialnämnden godkänt avtalet.

Om inte barnens pappa vill delta i samarbetssamtal (eller ni inte kan enas i sådana) och han heller ej är beredd att avtala om boende och umgänge enligt förslag från dig, är nästa steg att stämma honom i domstol. I domstol kan du enligt ovan begära ändring av vårdnad, boende och/eller umgänge. För att utforma ett förslag till boende/umgänge alt. för att stämma barnens pappa kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline. Juristen kan undersöka ditt ärende närmre och ge dig råd i ditt enskilda fall. Ofta går det att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring i familjerättsliga mål. Våra jurister kan hjälpa dig att söka rättsskydd ur din hemförsäkring om det blir aktuellt med en domstolstvist.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1138)
2019-03-21 Bonusförälders skyldigheter mot sambos barn efter giftermål
2019-03-20 Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång
2019-03-19 Kan jag bestämma vem som ska hämta/lämna barnen i skolan på pappans vecka?
2019-03-19 Kan socialnämnden omhänderta mitt barn om jag är en bra förälder?

Alla besvarade frågor (66940)