Hur bedömer man svårighetsgraden av tillgrepp av fortskaffningsmedel?

FRÅGA
Vad är det för skillnader på ringa, normal och grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel?Om en person har brutit sig in i en fastighet och stulit två personbilar, är det ringa, normalt eller grovt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur gränsdragningen mellan brottet tillgrepp av fortskaffningsmedels svårighetsgrader görs. Regler kring tillgrepp av fortskaffningsmedel och andra tillgreppsbrott går att finna i brottsbalken. Jag kommer därför att utgå ifrån denna i mitt svar.

Tillgrepp av fortskaffningsmedel

Med tillgrepp av fortskaffningsmedel avses att någon, utan tillägnelseuppsåt, olovligen tar och brukar ett motorfordon eller annat motordrivet fortskaffningsmedel, såsom en motorcykel, en moped, en traktor, en motorbåt eller ett motordrivet flygplan, som tillhör någon annan (8 kap. 7 § brottsbalken). Att någon tar något utan tillägnelseuppsåt innebär att denne saknar avsikt att göra föremålet till sitt eget genom att behålla det eller på något annat sätt förfoga över det som sitt eget (exempelvis genom att sälja föremålet). Tillgrepp av fortskaffningsmedel föreligger således då någon olovligen tar ett motorfordon för att sedan överge detsamma. Skulle tillägnelseuppsåt föreligga blir istället stöld alternativt rån aktuellt (8 kap. 7 § 1 stycket brottsbalken).

Påföljder

Påföljden vid tillgrepp av fortskaffningsmedel är fängelse i högst två år. Skulle brottet betraktas som ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 7 § första stycket brottsbalken). Skulle brottet istället betraktas som grovt är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (8 kap. 7 § andra stycket brottsbalken).

Ringa tillgrepp av fortskaffningsmedel

Det framgår inte av lagtexten under vilka omständigheter som brottet ska betraktas som ringa. Det är, emellertid, möjligt att brottet skulle betraktas som ringa i situationer då det tillgripna fordonet endast har använts under en kort tid och på ett försiktigt sätt för att sedan lämnas tillbaka till ägaren. Det kan även tänkas att brottet skulle betraktas som ringa i situationer då det finns anledning att tro att gärningsmannen skulle ha tillåtits att bruka det tillgripna fordonet om ägaren hade tillfrågats.

Grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel

Det framgår dock av lagtextens andra stycke under vilka omständigheter som brottet ska betraktas som grovt. I bedömningen tas hänsyn till tillvägagångssättet och om detta har innefattat våld, hot om brottslig gärning eller annars har varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Därtill tas hänsyn till värdet av det tillgripna och den skada som brottsoffret orsakas.

I det fall förövaren har tvingat till sig fordonet genom våld eller hot om våld skulle detta således utgöra grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Även i det fall tillgreppet bedöms vara av särskilt farlig eller hänsynslös art är det att betrakta som grovt. Det skulle då kunna röra sig om situationer då tillgreppet medför att ägaren försätts i en utsatt position, till exempel då denne lämnats på en avlägsen plats eller då fordonet har specialanpassats för någon med funktionshinder. Även i situationer där fordonet används vid genomförandet av ett annat brott skulle detta, möjligtvis, kunna betraktas som grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Slutligen tas hänsyn till om det tillgripna fordonet har ett särskilt stort värde eller tillgreppet på något annat sätt inneburit synnerligen kännbar skada för den drabbade. I det förra fallet ska det röra sig om mycket stora värden. I det senare fallet kan återigen belysas situationer då det tillgripna fordonet har specialanpassats för någon med funktionshinder och därför är svårt att ersätta.

Vad som gäller i ditt fall

Utan att känna till omständigheterna i det enskilda fallet är det svårt att uttala sig om hur gränsdragningen mellan brottets svårighetsgrader kan komma att göras. Först och främst måste det konstateras att det faktiskt rör sig om ett tillgrepp av fortskaffningsmedel. Därför måste man avgöra huruvida fordonet har tagits med tillägnelseuppsåt eller ej. Därefter får man göra en helhetsbedömning av förhållandena i den aktuella situationen. Har fordonet återlämnats till ägaren? Har gärningsmannen använt våld vid tillgreppet? Har fordonet ett mycket stort värde? Det går tyvärr inte att ge något exakt svar.

Jag hoppas, alltjämt, att du har fått någorlunda svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar får du gärna återkomma.

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (757)
2022-01-20 Glömt skanna vara i självskanning?
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?

Alla besvarade frågor (98573)