Hur avsätter man kommunfullmäktiges ordförande?

Hej

I vår kommun så har vår ordförande i kommunfullmäktige verkat olagligt i arbete alltså tagit beslut som ska vara beslutade på politisk nivå utan ett beslut.

Vid flera tillfällen.

Vi är flera tusen medlemmar i kommunen som nu vill att personen avgår.

Hur går vi tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det inte lätt att avsätta en kommunfullmäktiges ordförande, eftersom denna person är indirekt folkvald. En kommun får dock inte agera oansvarigt eller framförallt olagligt.

En folkvald kommunpolitikers uppdrag kan dock upphöra vid följande situationer:

- Vid omval/nyval,

- Vid egen begäran, eller

- Om personen inte längre är valbar, exempelvis om han eller hon flyttar till en annan kommun.

Förtroendeuppdragen för personer som är valda i fullmäktige upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har förrättats eller när en ny nämndorganisation träder i kraft. Den folkvaldes uppdrag kan inte upphöra p.g.a. personliga förhållanden som exempelvis att man har uppfört sig illa. Det som du kan göra ifall du bor i kommunen är att överklaga de beslut som kommunen fattar och som du ställer dig emot. Besluten ska överklagas till den allmänna förvaltningsdomstolen.

Vilka kan överklaga?

Alla som är kommunmedlemmar kan överklaga. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där, enligt 1 kap 5 § Kommunallagen.

Enligt 13 kap 2 § Kommunallagen kan följande beslut överklagas:

- Beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund.

- Beslut av en nämnd eller ett partsammansatt organ, om det inte är av rent förberedande eller verkställande art.

- Beslut av förbundsstyrelsen, en annan nämnd eller ett partsammansatt organ i ett kommunalförbund om det inte är av rent förberedande eller verkställande art.

- Vissa beslut av revisorerna kan överklagas.

Enligt 13 kap 8 § Kommunallagen ska ett överklagat beslut ska upphävas om:

1. Det inte har tillkommit i laga ordning (formaliafel, befogenhet-/behörighetsöverskridande),

2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,

3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

4. Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe. Beslutet är antingen giltigt eller ogiltigt.

Varje kommun och landsting ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.

Anslagstavlan ska innehålla
1. tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,
4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap.

Sammanfattningsvis kan ni hålla koll på anslagstavlan gällande beslut som tagits av fullmäktige och överklaga dessa (det ska finnas överklagan-hänvisning i beslutet) där ni kan förklara att beslutet inte gått rätt till.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Önskar er lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”