Hur arvsskifte ska förättas då dödsbodelägare inte flyttar från dödsbo

Hej! Min mormor gick bort i somras. Hon har skrivit ett testamente, i det står det att min moster och min mamma ska ärva kvarlottenskapen i lika delar. Deras halvbror, (han är adopterad av min mormor) ska få ut sin laglottsdel om han kräver det, vilket han gjort. Det finns ett problem. Min moster bor i dödsboet. Hon har bott hemma hela sitt liv. Hon är idag 57 år gammal. Min mamma har sedan mormor gick bort försökt rensa ur huset och pratat med moster om att hon måste fixa ett annat boende för att huset ska säljas. Men trots detta så vägrar moster inse fakta och kör sitt egna race. Nu är det bråk mellan mamma och moster om detta och de är inte överens när huset ska säljas eller när moster ska flytta. Moster söker ej bostad aktivt, utan skjuter det framför sig hela tiden. Här står de nu. Låst läge. Vad har de för rättigheter respektive skyldigheter gentemot varandra? Har min moster verkligen rätt att bo i huset hur länge som helst och dra ut på husförsäljningen?

Finns inget skrivet i testamente huruvida moster har rätt att bo kvar i huset eller ej. Det är ju på grund utav henne som allt står stilla och blir förskjutet just nu. Det känns inte rätt. Hur ska min mamma gå tillväga i det som de står i nu? Hon vill avsluta dödsboet.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag först redogöra för boutredningsmän, som har i uppgift att avveckla dödsbon, sedan kommer jag gå igenom vad som gäller för din moster och din mamma (och även deras halvbror), dvs. vad de har för rätt och slutligen ge en sammanfattning och råd.

Boutredningsman

Av 18 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) följer det att det är dödsbodelägarna gemensamt som ska ansvara för förvaltningen i syfte att avveckla dödsboet. För att sälja fast egendom krävs att samtliga dödsbodelägarna är med och godkänner försäljningen. Om dödsbodelägarna inte kan enas om dödsboets avveckling och arvsskiftet och tvist uppstår kan ytterst en boutredningsman förordnas av domstol, enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken. Det bästa är ju att dödsbodelägarna sinsemellan kommer överens om hur arvsskiftet ska ske och om en dödsbodelägare ska ta över t.ex. ett hus, därför att det medför kostnader att ordna en boutredningsman. Ansökan om boutredningsman kostar 900 kr och boutredningsmannen har rätt att få ersättning för sitt arbete. Ansökan och ska göras till den tingsrätt där den avlidne hade sin hemvist då denne gick bort.

Vad en boutredningsman kommer göra för att verkställa testamente

Om det finns ett testamente och denna har vunnit laga kraft, det vill säga då alla dödsbodelägare tagit del och godkänt testamentet eller efter att de har tagit del av testamentet och inte klandrat denna inom sex månader, ska testamentet verkställas. Har dödsbodelägare som inte godkänt testamente inte väckt klandertalan inom sex månader går rätten att klandra testamentet förlorad enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken. Testamentet anses då har vunnit laga kraft, och har boutredningsman utsetts har denna i uppgift att verkställa testamentet. Har inget förordnats i testamente föreligger det inte någon rätt för en dödsbodelägare att orubbat få bo kvar i dödsboet. I 24 kap. ärvdabalken finns bestämmelser och dödsbodelägarnas samlevnad i dödsboet fram till dess avveckling, men det förutsätter att dödsbodelägarna tillsammans bor i dödsboet och har kommit överens om detta.

Kvarlåtenskapen ska i detta fall fördelas enligt testamente och arvingarna ska ha rätt att få ut sitt arv. Av det som följer enligt frågan ska halvbrodern erhålla sin laglott och din mamma och moster ska dela på resterande kvarlåtenskap i lika delar. Din moster har inte rätt att bo kvar i huset om hon inte väljer att ta över det och testamentet måste verkställas för att de andra ska få ut sin laglott. Jag förutsätter att huset utgör den största delen av din mormors kvarlåtenskap, så att hon inte hade egendom därutöver som t.ex. kunde ges till halvbrodern och din mamma för att de ska få erhålla sin arvslott. Hade dödsbodelägarna kommit överens hade man ju kunnat tänka att din moster utger likvid till de andra dödsbodelägarna så att hon kunde få hela huset på sin arvslott och de andra kunde få ut sina arvslotter. Så verkar dock inte saken inte vara.

Anordnas en boutredningsman ska han lägga fram förslag på hur fördelningen av arvet ska göras och han eller hon kan sälja egendom om så krävs. Godkänner inte dödsbodelägarna kan boutredningsmannen utföra ett tvångsskifte för att avsluta dödsboet. Av 19 kap. 13 § ärvdabalken följer det dock att fast egendom inte kan säljas av boutredningsmannen utan samtliga dödsbodelägarnas samtycke. Erhålls inte samtycke kan fast egendom ändå säljas med domstols tillåtelse, särskilt då om din moster inte har någon avsikt att överta hela huset.

Sammanfattning

Är situationen så låst att en försäljning av hus inte kan verkställas så ingen kan få ut sina arvslotter är det kanske behövligt att en boutredningsman utses. Eftersom det är dödsbodelägarna tillsammans som måste komma överens om försäljning av hus, kommer dödsbodelägarna inte överens om försäljningen kan ju följaktligen inte en försäljning ske och arvingarna kan inte få ut sina arvslotter. En boutredningsman kan ytterst förrätta ett tvångsskifte så att dödsboet kan avvecklas och så att alla kan utfå sina arvslotter. Din mor kan därför vända sig till tingsrätten där din mormor hade sin hemvist och ansöka om boutredningsman. Ni kan ju även redogöra för detta till din moster så kanske blir hon mer medgörlig för att slippa gå igenom detta och för att undgå ytterligare kostnader.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor om saken är du välkommen att kontakta mig.

E-post: bartu.bugdayli@lawline.se

Ni vänder er till tingsrätten där er mormor hade sin hemvist för att göra en ansökan. Om ni vill ha hjälp med att göra ansökan kan Lawlines Juristbyrå bistå er. Kontakta i så fall mig så återkommer vi med prisuppgifter för detta.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”