Hur arv efter make fördelas då gemensamma barn och särkullbarn finns

2017-04-26 i Arvsskifte
FRÅGA
HEJ! lite brådskande...Jag och Annelie är gifta. Jag arbetar i förpackningsindustrin och Annelie driver en affärsrörelse. Jag har fått en elakartad cancer sjukdom och har troligtvis inte långt kvar. Jag och Annelie har en gemensam son, och Jag har dessutom en dotter (särkullbarn). När äktenskapet ingicks mellan mig och Annelie hade jag en fastighet som då var värd 500 000 kr. Vi registrerade ett äktenskapsförord medföljande lydelse:”…vad vi medför vid äktenskapets ingående ska vara enskild egendom, vari den andre inte äger giftorätt.”Om jag nu dör och min fastighet då är värd 900 000 kr. Och Annelies affärsrörelse har gått bra och värderas nu till 1 250 000 kr, och hon även sparat en del av vinsten på banken och har därför 250 000 kr på ett konto. Leverantörsskulder på 250 000 kr finns i hennes företag. Även jag har en del obetalda skatteskulder där summan uppgår till 200 000 kr. Annelie har även en egendom värderad till 50 000 kr och jag har egendom värderad till 500 000 kr. Hur fördelas mitt arv efter min död?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med beklagar jag din sjukdom.

När jag besvarar din fråga kommer jag utgå från att de tillgångar och skulder som du uppgett i din fråga är uttömmande. Vidare uppfattar jag det som att den enda enskilda egendomen är fastigheten som värderas till 900 000 kr.

Vid dödsfall saknar den enskilda egendomen betydelse då den efterlevande maken enligt huvudregeln ärver hela kvarlåtenskapen. Finns särkullbarn har de dock en rätt att få ut sitt arv direkt, om de inte avstått sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken (3 kap 1 § ärvdabalken).

För att få fram vad som anses utgöra din kvarlåtenskap måste en bodelning upprättas. En sådan bodelning kan vid makes död upprättas på två olika sätt vilket ger olika resultat för hur stort arvet kommer att vara.

Enligt huvudregeln (första sättet)
I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Din fastighet som är värd 900 000 kr undantas alltså. Vid bodelning måste först makarnas andel i boet beräknas. Vid sådan beräkning ska från en makes giftorättsgods avräknas så mycket att dennes skulder täcks. Det som sedan återstår av makarnas giftorättsgods ska läggas samman och därefter delas lika mellan makarna (11 kap 1-3 § äktenskapsbalken).

Din ursprungliga andel: 500 000 kr - 200 000 kr (skatteskulden) = 300 000 kr

Din frus ursprungliga andel: 1 250 000 kr + 250 000 kr + 50 000 kr - 250 000 kr (leverantörsskulden) = 1 300 000 kr

Det gemensamma giftorättsgodset: 300 000 kr + 1 300 000 kr = 1 600 000 kr

Andel i boet: 1 600 000 kr / 2 = 800 000 kr vardera

Då din andel i boet är uträknad läggs den samman med din enskilda egendom som sedan fördelas på dina arvtagare. Det vill säga:

800 000 kr + 900 000 kr = 1 700 000 kr

1 700 000 kr / 2 = 850 000 kr

Din fru kommer att ärva 850 000 kr i egenskap av efterlevande make. Din dotter, i egenskap av särkullbarn kommer ärva resterande 850 000 kr. Er gemensamma son kommer ärva först då även din fru avlidit.

Undantagsregel till förmån för efterlevande make (andra sättet)
Det finns dock ett undantag vid bodelning med anledning av en makes död. Den efterlevande maken har möjlighet, att på begäran, behålla sin del av giftorättsgodset. Detta är en skyddsregel för den efterlevande som innebär att tillgångarna alltså inte slås ihop vid en bodelning utan var part behåller sin del. Genom att påkalla jämkning kan alltså den efterlevande maken skydda sin egendom mot den avlidne makens särkullbarn och testamentstagare. (12 kap 2 § äktenskapsbalken).

På detta sätt kommer alltså arvet efter dig bli mindre.

500 000 kr + 900 000 kr - 200 000 kr = 1 200 000 kr

1 200 000 kr / 2 = 600 000 kr

Väljer din fru att använda sig av denna jämkningsmöjlighet kommer alltså arvet fördelas med 600 000 kr till henne och 600 000 kr till din dotter.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?