Hur ansöker man om verkställighet för umgänge?

2020-12-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hur gör man en ansökan om verkställighet?Har ett beslut från Tingsrätten om hur umgänget är fördelat, men nu vid de senaste två gångerna har fadern ej följt och vägrat låta mig hämta våra barn och jag är orolig att han kommer göra det en tredje gång.. Så hur skriver jag och skickar in en ansökan om verkställighet?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att en dom om umgänge ska vara gällande när den vunnit laga kraft. Om det utdömda umgänget inte efterföljs har man möjlighet att ansöka om verkställighet. Det är dock många gånger bättre att försöka lösa det genom samtal med den andra föräldern, eller med hjälp av familjerätten i er hemkommun som kan hjälpa till. Om det inte är möjligt eller om en lösning inte kan nås den vägen kan man ansöka om verkställighet hos tingsrätten.

Hur ansöker man om verkställighet?

För att ansöka om verkställighet ska du skicka in en ansökan till tingsrätten. Det finns dessvärre ingen mall att följa, men det är viktigt att vissa saker finns med i ansökan som jag redogör för nedan.

För det första ska ansökan vara skriftlig (4 § ärendelagen). En ansökan ska vidare innehålla uppgifter om vad som yrkas, de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet samt de bevis som åberopas och det som ska styrkas med varje bevis (6 § ärendelagen).

Vidare ska ansökan innehålla information om barnets namn, födelseort och vistelseort (1 § verkställighetsförordningen). Till ansökan ska också bifogas det avgörande som begärs verkställt, som utgångspunkt tillsammans med ett lagakraftbevis (2 § verkställighetsförordningen).

Vidare bör du även inkludera dina egna personuppgifter och kontaktuppgifter i ansökan (5 § ärendelagen).

Vad händer efter ansökan?

Vid verkställighetsärenden ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Rätten ska ta hänsyn till barnets vilja i förhållande till dess ålder och mognad (21 kap. 1 § FB).

Innan rätten beslutar om verkställighet får den uppdra åt socialnämnden att verka för att den som har hand om barnet ska fullgöra domen på frivillig väg. Tingsrätten prövar alltså i första hand om ett överlämnande kan ske frivilligt (21 kap. 2 § FB).

Om domen inte kan verkställas på frivillig väg kan tingsrätten besluta om att barnet ska överlämnas med tvång. Tingsrätten undviker dock att besluta om tvångsmedel så långt det är möjligt. Tvångsmedel kan exempelvis innebära att umgänget ska ske med hjälp av vite. Det innebär att den som inte vill lämna över barnet trots överenskommelse/dom kan dömas att betala ett fastställt belopp i form av vite vid varje uteblivet umgängestillfälle. I yttersta fall kan rätten besluta om hämtning av barnet med hjälp av polis, detta är dock sällsynt (21 kap. 3 § FB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (826)
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?

Alla besvarade frågor (91320)