Hur ansöker man om god man och hur kontrolleras en god mans utförande av uppdraget?

2017-10-24 i God man
FRÅGA
Försäljning av bostad för dement morVår mor lider av demens och vår syster har nu utan vår information flyttat henne till ett demensboende efter utredning. Vår mor är ej i stånd att hantera sin ekonomi och har svårt att redogöra för vem som besökt henne från gång till gång och hennes minne är kraftigt påverkat såväl kort som långtidsminnet.Vår syster har nu utan att informer oss övriga syskon startat en försäljning av vår mors bostad och tillhörigheter och då vår mor pga sin demens ej är i stånd att ge vår syster fullmakt för försäljning av bostad och bohag är min fråga hur vi andra ska hantera detta. vad jag förstår krävs ett giltigt avtal för att vår syster ska kunna företräda vår mor och då vår mor lider av demens är det ytterst tveksamt om dett sådant avtal är giltigt. Hur går vi vidare, är det genom överförmyndare och god man och vilken juridisk hjälp behöver vi för att undvika framtida konflikter och oklarheter rörande vår mors ekonomi. Jag befarar att vår systers syfte i hög grad styrs av hennes egna intressen vilket gör situationen mycket olustig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fullmakter hittar du i avtalslagen (AvtL) och reglerna om gode män och förvaltare hittar du i föräldrabalken (FB). Jag kommer gå igenom regler om fullmakter och om gode män, samt hur en god mans uppdrag ska skötas. Sist i svaret hittar du en sammanfattning.

Att ingå avtal och skriva fullmakter under påverkan av demens

Precis som du påpekar verkar det som att din systers försäljning av er mors bostad och saker är problematisk. Man kan inte sälja saker som inte tillhör en själv, med undantag för om man har fått en fullmakt att göra det (AvtL 2 kap. 10 §). Visserligen kan en försäljning i praktiken genomföras, men avtalet är inte juridiskt giltigt, vilket innebär att om det t. ex. uppstår en konflikt med köparen av någon anledning så kan hela avtalet ifrågasättas. Skulle moderns bostad vara en fastighet kan dessutom lagfarten inte ändras till en köpare om det framgår att det inte är husets rätte ägare som sålt det.

För att kunna ge en fullmakt måste man ha vad som kan kallas rättshandlingsförmåga. Det innebär att man har förmåga att praktiskt genomföra en rättshandling (t. ex. ingå ett avtal eller upprätta en fullmakt) och samtidigt har förmåga att förstå handlingen, dess innebörd och konsekvenser. Är man påverkad av en psykisk sjukdom eller t. ex. demens kan rättshandlingsförmågan blir mindre eller helt försvinna. Då kan man inte ingå några giltiga avtal själv och kan – precis som du själv skriver – inte upprätta en giltig fullmakt.

Ansökan om god man

I situationen du beskriver kan det vara lämpligt att ansöka om en god man åt er mor. En god man har som uppgift att tillvarata en persons intressen när personen inte kan göra det på grund av t. ex. en sjukdom. Det är tingsrätten som bestämmer om någon behöver en god man och samtidigt utser de också en person som får uppdraget (FB 11 kap. 4 §). En god mans uppdrag kan vara mer eller mindre omfattande och t. ex. bara omfatta förvaltning av en bostad och vissa saker, eller omfatta all egendom en person äger. Tingsrätten fastställer uppdragets omfattning efter den berörda personens behov.

När tingsrätten utser en god man ska den välja en person som enligt lagtext ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Det betyder helt enkelt att den utser en person som kan förväntas göra ett bra jobb (FB 11 kap. 12 §). Den berörda personen kan också önska att någon särskild ska förordnas och då tar domstolen hänsyn till det. Det är vanligt att en nära släkting eller vän utses som god man, eftersom man brukar anta att de vill göra sitt bästa för att hjälpa den berörda personen.

Det är den berörda personen själv eller personens närmaste släktingar som skickar in en ansökan om att domstolen ska utse en god man (FB 11 kap. 15 §). Ofta finns det instruktioner för hur man ansöker samt förtryckta blanketter för ansökan på hemkommunens hemsida.

Kontroll av den gode mannens arbete

En god man ska förvalta den enskildes (den med god man) egendom och företräda personens intressen och är skyldig att alltid handla på det sätt som är bäst för den enskilde (FB 12 kap. 1-3 §). Den enskildes pengar ska i skälig omfattning (eller på ett rimligt sätt) användas för personens uppehälle. Den gode mannen måste alltså använda en rimlig del av den enskildas egendom för att t. ex. betala mat, hyra, kläder och andra personliga kostnader. Det som inte används för sånt ska placeras på ett tillräckligt tryggt sätt, så att den gode mannen inte förlorar sin egendom (FB 12 kap. 4 §).

Den gode mannen måste alltid föra räkenskaper över hur den enskildas egendom förvaltas. Alltså får inte t. ex. en bostad säljas utan att man antecknar det, hur mycket den såldes för och vad som händer med pengarna. Den goda mannen får inte heller blanda ihop den enskildas pengar och värdepapper med sina egna (FB 12 kap. 5-6 §). Den gode mannen utför dessutom uppdraget under kommunens överförmyndares uppsyn och ska hålla den uppdaterad om sitt uppdrag (FB 12 kap. 9 §).

Om en god man missbrukar sitt uppdrag och inte tar vara på den enskildes intressen kan överförmyndaren i kommunen besluta att entlediga personen (frånta personen uppdraget). En anmälan om att en god man borde entledigas kan göras av den gode mannen själv, den enskilda personen eller närstående släktingar som t. ex. syskon eller en make (FB 11 kap. 20-21 §).

Sammanfattning

Din syster kan inte i formell mening sälja din mors ägodelar utan att ha en fullmakt och precis som du skriver är det inte säkert att din mor är kapabel att ge en fullmakt om hon är påverkad av sin demenssjukdom. Det betyder att avtalen som din syster ingår för din mors räkning kanske inte blir juridiskt bindande och att det kanske inte ens blir praktiskt möjligt att genomföra en försäljning av hennes bostad.

Jag rekommenderar istället att ni ansöker om att få en god man förordnad åt er mor. En god man skulle kunna vara du, ditt syskon eller annan släkting, eller någon utomstående om det inte är lämpligt att någon av er får uppdraget. Den goda mannen har en skyldighet att ta hand om och använda din mors tillgångar på det sätt som är bäst för henne både på kort och lång sikt och måste kunna redogöra för allt som hen gör inom sitt uppdrag. Skulle den goda mannen missbruka uppdraget kan hen bli fråntagen uppdraget. De här kontrollfunktionerna finns till för att man ska undvika konflikter och att den goda mannen inte ska kunna utnyttja sin position.

Frågan om god man avgörs av domstol, men man kan ofta hitta instruktioner om hur man ansöker och ibland också färdiga blanketter att fylla i på kommunens hemsida.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsingar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?