FrågaFAMILJERÄTTGod man02/11/2015

Hur ansökan om god man påverkas av felaktiga uppgifter

Ärendet gäller ansökan om god man. Dottern bestrider att jag ska bli god man med anledning att jag

sålt några sågar ur garaget vid urstädning av densamma. Hon uppger till tingsrätten att jag sålt saker frän

hus och garage. Från hus har jag inte sålt någonting. Kan jag anmäla henne för falsk tillvitelse. Har en presumtiv köpare till prylarna i garaget men har inte sålt något annat än sågarna. Vi är gifte och han är nu på demensboende.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om godmanskap finns i Föräldrabalken, FB, (se här), främst i 11 kapitlet. Den som ska få en god man kallas ofta huvudman. I FB 11:4 står att god man kan utses av rätten till exempel om en person lider av försvagat hälsotillstånd. I andra stycket 11:4 står att rätten samtidigt som beslut om god man ska förordna en god man att utföra uppdraget.

Vem som kan utses till god man stadgas i FB 11:12. Där står att den som ska utses till god man ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Det stadgas också i paragrafens andra stycke att personens lämplighet ska kontrolleras i den utsträckning som krävs, innan det blir aktuellt att utse honom eller henne till god man. Enligt lagkommentarer och praxis är det ofta främst belastningsregister som kontrolleras, för att klarlägga att personen inte tidigare dömts för något brott, men också Kronofogdens register, för att undersöka att personen inte har någon obetald skuld som kan drivas in. Detta för att säkerställa att personen har en ordnad ekonomi och är lämpad att ha ansvaret för en annan persons ekonomi. I övrigt görs en helhetsbedömning från fall till fall, där givetvis personlighet och egenskaper hos den aktuella personen också bedöms.

Det spelar ingen roll för lämplighetsbedömningen om personen är en anhörig till huvudmannen eller inte, samma kontroll ska ändå göras.

Den som ska få en god man har visst inflytande att påverka vem den gode mannen ska vara. I 11:12 andra meningen står nämligen att den enskilde har möjlighet att lämna förslag på vem han vill se som god man. Det är dock samma lämplighetsbedömning som ska göras som när rätten eller någon anhörig föreslår en god man. Det är bara om personen anses lämplig som han eller hon kan utses till god man.

Om vi då applicerar dessa regler på ditt fall, kan konstateras att det är rätten som beslutar att god man ska förordnas och vem som ska förordnas (medan det är överförmyndarens uppgift att byta person om det senare skulle visa sig behövas.) Rätten ska visserligen, i enlighet med FB 11:16 andra stycket, inhämta yttrande från den enskildas make och barn, men dessa yttranden är inte automatiskt avgörande för rättens beslut. Att din makes dotter invänder mot att du är lämplig som god man på grund av att du påstås ha sålt vissa saker ur garaget och huset är med största sannolikhet inte någon invändning som kommer att ha betydelse vid bedömningen om du är att anse som lämplig. Ni har ju gemensamt hushåll och att sälja några verktyg är ingenting som bör göra att din lämplighet som god man kan ifrågasättas.

Att anmäla dottern för de falska uppgifterna är inget jag rekommenderar i detta läge. För det första kan sägas att polisanmälningar sällan är särskilt bra för att kunna upprätthålla en någorlunda god relation, och för allas skull – inte minst för din make - är det nog bra om relationen mellan dig och hans dotter kan fungera någorlunda väl. Dessutom skulle det mycket till för att få dottern dömd för något brott. Falsk tillvitelse, Brottsbalken 15:7, som väl ligger närmast tillhands, tar sikte på när en person lämnat falska uppgifter till en myndighet som har att ta upp anmälan i saken. Att när en domstol inhämtar yttranden lämna sanningslösa uppgifter som är besvärande för dig skulle självklart skada domstolens förtroende för uppgiftslämnaren, om du kan visa att de är felaktiga. Men det är inget brott enligt straffrättsliga bestämmelser. Domstolen ska endast döma i saken, inte ta upp brottsanmälningar. 15:7 riktar sig därför åt fall där uppgiftslämnaren lämnat sanningslösa uppgifter åt polismyndighet, åklagare eller liknande.

Mitt råd till dig är att istället fokusera på att argumentera för din lämplighet som god man, och varför dotterns invändningar inte ska ha någon betydelse; dels eftersom de delvis är osanna, dels eftersom de i vart fall inte har någon betydelse för frågan om du är lämplig som god man åt din make. Du bör alltså här, och inte i en polisanmälan, påvisa att dotterns uppgifter är felaktiga och i vart fall inte har någon betydelse för valet av god man. För att bevisa att de är felaktiga kan du ju alltid visa upp de saker du har kvar och inte har sålt.

Om det inte finns andra faktorer som kan påverka bedömningen av din lämplighet negativt, ska inte den omständigheten att du har sålt några sågar kunna vara sådan att den ensamt kan göra att du anses olämplig för uppdraget som god man åt din make.

Tilläggas kan också att, om rättens beslut om god man inte skulle bli det du önskar, det finns en möjlighet att överklaga beslutet till tingsrätten, se FB 20:3.

Om du önskar fortsatt juridisk hjälp i ärendet med tillsättandet av god man åt din make råder jag dig att kontakta Familjens Jurist, som vi på Lawline har ett nära samarbete med. De har mycket erfarna jurister inom familjerätt. Du kan boka tid hos dem på länken: http:://lawline.se/boka.

Stort lycka till framöver,

Med Vänliga Hälsningar

Emilia OhlinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”