Hur agera om kommunen byggt en kohage på naturreservat?

Hej ! Bor vid ett stadsnära statligt naturreservat ca: 100 m till stadsbebyggelse. I naturreservatet så ingår ett skogsområde som har som syfte att vara allmänhetens friluftsområde. Kommunen har dock som förvaltare anlagt en kohage i friluftsområdet vilket har medfört att folk har slutat med att nyttja friluftsområdet när korna är där. Det har dock framkommit att kommunen har anlagt kohagen med Länsstyrelsens goda minne. Enligt en miljöåklagare så har Länsstyrelsen överskridit sina befogenheter. Enligt en jurist på Naturvårdsverket så har kommunen brutit mot naturreservatets områdesskydd (dock med Länsstyrelsens goda minne). Har även gjort en polisanmälan. Polisens utredare konstaterade då att både kommunen och Länsstyrelsen tyckte att det var ok med kor i friluftsområdet, vilket medförde att utredningen lades ned. Min fråga är finns det något sätt för allmänheten att bli av med korna i friluftsområdet? Det verkar svårt att få kommunen fälld för brott mot områdesskyddet då de offentliganställda håller varandra om ryggen. Förslag: Ett sätt vore att tråka ut den privata djurhållaren som dock är tämligen "oskyldig" men som trots allt tjänar pengar på att ha sina kor i Naturreservatet. Är djurhållaren också skyldig till brott mot Naturreservatets områdesskydd? Förslag: Ställa upp grindarna med en pinne och meddela djurägaren så att korna inte förorsakar någon olycka? eller finns det något annat sätt att bli av med korna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.


Jag förstår din fråga som att kommunen och länstyrelsen medgivit sitt godkännade för en privat djurhållare att placera ut nötkreatur på ett naturreservat och att detta skapat en olägenhet för allmänheten. Du undrar nu om allmänheten kan tillgripa juridiska åtgärder för att bli av med korna.


För att besvara din fråga tänker jag redogöra översiktligt kring reglerna för djurhållning på naturreservat samt fokusera på hur du kan gå tillväga om korna skapar en olägenhet för allmänheten i området.


Din fråga regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).


Inledningsvis vill jag bemöta din förslag med att det inte är lämpligt att rikta dessa insatser mot djurhållaren. De åtgärderna du föreslår kan rendera i stora sak- och personskador om korna skulle fly hagen samt brott såsom ofredande enligt 4 kap. 7 § brb och/eller brott mot djuren (ex djurplågeri enl. 13 kap. 8 § brb). Lämpligen vänder du dig till kommunen eller länsstyrelsen för att få klarhet i situationen.


Får man bedriva djurhållning på naturreservat?

Alla naturreservat är unika utifrån vilka arter de huserar samt deras geografiska position, ordet “naturreservat” är alltås ett samlingsbegrepp för olika typer av skyddsstatus ett område kan ha. Med anledning av de unika förutsättningar på varje naturreservat ordinerar kommunen särskilda föreskrifter om vad som är tillåtet och förbjudet på området. Det är syftet med naturreservatet som styr utformningen på dessa föreskrifter.


Du nämner i din fråga att syftet är friluftsområde. Om ett område ska ha en dominerade funktion, så som friluftsliv, får inte marken användas på något annat sätt. Detta är dock inte tillämpligt om användingsområdet för ett angivet område är mer vag vilket bjuder in till mer flexibilitet i hur marken disponeras. Precisieringar förekommer endast på planlagt område.

Baserat på den information du tar upp i frågan kan jag inte svara på huruvida området är planlagt eller om det förekommer några särskilda föreskrifter. Om området är planlagt med en specificeringen att det är ett friluftsområde får inte en kohage byggas på området. Är området inte planlagt alternativt innehåller en ospecificerad använding är det troligen så att kommunen har beviljat bygglov för en hage i området.


Det föreligger inget hinder för kommunen att bygga en kohage förutsatt att området 1) inte är planlagt och 2) inte innehåller någon specificering i detaljplan. Jag har inte tagit i beaktning den byggtekniska utformningen vilket aktualiserar ett helt annat regelpacket.


Under vilka förutsättningar får man bedriva djurhållningsverksamhet?

I 2 kap. 3 och 7 §§ MB framgår försiktighetsprincipen som ställer krav på verksamheter som kan skapa en olägenhet för människors hälsa. För att inte få för stora begränsningar skall detta alltid ske med en rimlighetsbedömning utifrån övriga allmänna intressen och definitionen av olägenhet för människors hälsa. Vad gäller djurhållning har riktlinjer med olika respektavstånd definierats som varierar från 300 - 25 meter beroende på vilka djur som går där samt antalet djur (du kan fördjupa dig mer om respektavstånd här: Riktlinjer).

Syftet med respektavstånd och försiktighetsprincipen är att djurens lukt, doft eller läten inte ska skapa en olägenhet för allmänheten då detta kan få hälsovådliga effekter. Jag kan inte svara på exakt hur rimlig kommunens bedömning i detta avseendet har varit. Det får avgöras med hänsyn till de specifika omständigheterna på platsen.


Vilka åtgärder kan du vidta?

Du kan lämna in en laglighetsprövningsansökan om du anser att kommunen fattat ett rättstridigt beslut i ärendet. Sådan prövning kan rendera i att beslutet upphävs. Hur du lämnar en sådan ansökan hittar du infromation om här: https://www.domstol.se/amnen/overklaga-myndighetsbeslut/laglighetsprovning/sa-begar-du-laglighetsprovning/


Om det är så att koarna orsakar en fara för människors hälsa kan du överklaga tillståndet som krävs för djurhållning (24 kap. 1 § MB). Återkallandegrunderna finns i 24 kap. 3 § MB och är bland annat om det uppstått en västenligt olägenhet som inte förutsågs när tillståndet beviljades. En ansökan om prövning som avses i 24 kap. 3 § MB får göras hos mark- och miljödomstol av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen (24 kap. 11 § MB). Du som privatperson kan alltså inte ansöka om ändring av tillstånd utan det måste ske i dialog med någon av dessa kommuner.

Det kan vara komplicerat att överklaga bygglovet då det krävs att du tillhör den såkallad överklagandekretsen. Detta är en snävt definierad grupp som generellt kan sägas vara de som är grannar alternativt har ett särkskilt förhållande till fastigheten där byggnationen skett. Annars får du vända dig till en lokal naturskyddsförening som uppfyller kraven i 16 kap. 13 § MB för att driva ärendet (dessa tillhör alltid överklagandekretsen om beslutet haft miljöpåverkan).


Slutsats

Det finns inget förbud mot att bedriva djurhållning på ett naturreservat. Vad som avgör lagligheten i djurhållning är områdets syfte och särskilda föreskrifter för reservatet. Jag kan tyvärr inte närma mig denna bedömningen mer ingående då jag saknar kännedom om dessa omständigheter. Om beslutet med hagen har fattats rättstridigt kan du begära en lagenlighetsprövning som kan rendera i att åtgärden förklaras i strid med gällande rätt och ska därmed återkallas. Om korna skapar en olägenhet för människors hälsa eller har väsentlig miljöpåverkan kan tillståndet att bedriva djurhållning återkallas. En sådan talan får endast föras av den krets som framkommer i 24 kap. 11 § MB.


Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att vända dig till mig för mer infromation hur du kan gå vidare i ditt ärende andre.blomquist@lawline.se

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”