Hundägares ansvar för ihjälbiten katt

FRÅGA
Hej! Min älskade katt blev jagad och ihjälbiten av en hund. Nu har jag fått besked från Agria att de står för 2445 kr av kostnaden (veterinär och kremering). Resterande summa, ca 2300, får vi stå för. Jag har messat med hundägaren och sagt att jag vill ha 3000 kr i ersättning (självrisk 1200 och 1000 för kattens köpekostnad) men han tycker att jag är dum i huvudet och att hans hund har ett helt normalt beteende. Kan någon svara mig hur jag ska hantera detta? Snälla hjälp mig!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hundägares ansvar för deras hundar är mycket omfattande. Av 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här) framgår att hundägare eller hundinnehavare ska ersätta skador som hunden orsakat även om de inte själva har vållat skadan. Detta innebär att de har ett så kallat strikt ansvar. Eftersom hunden i ditt fall har orsakat en skada genom att bita din katt, är således ägaren skyldig att ersätta skadan som uppstått.

När det gäller vad som omfattas av skadeståndet, behandlas skador på husdjur i princip likadant som skador på vilken egendom som helst, en så kallad sakskada. I 5 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207) (här) regleras vilka kostnader som ska ersättas vid sakskada. Av paragrafens första punkt framgår att sakens värde ska ersättas. Köpekostnaden är sannolikt en bra utgångspunkt, men det som ska ersättas är egentligen det marknadsvärde som katten hade när den blev biten. Det är alltså inte säkert att du har rätt att få hela köpekostnaden ersatt, eftersom katten kan ha sjunkit i värde sedan du köpte den. Av paragrafens andra punkt framgår att du även har rätt att få andra kostnader till följd av skadan ersatta. Veterinärkostnaderna och kremeringen torde omfattas av denna punkt, varför du bör ha rätt att få självrisken ersatt.

Av din fråga framgår det inte huruvida det är ostridigt mellan dig och hundägaren att hunden faktiskt har bitit ihjäl din katt. Hundens beteende rent allmänt är irrelevant för bedömningen av om hundägaren har någon ersättningsskyldighet. Det som är avgörande är om hunden har bitit ihjäl din katt eller om katten har dött utan hundens inblandning. Om hundägaren förnekar att hans hund har bitit ihjäl din katt, är det du som måste bevisa att så faktiskt har skett. Om du anser dig ha tillräckliga bevis, kan du ansöka om stämning vid tingsrätten på hundägarens ort och yrka att han ska ersätta skadan.

Sammanfattningsvis är alltså hundägaren skyldig att ersätta skadan som hans hund har orsakat. Ersättningen ska i ditt fall omfatta kattens värde och kostnader som uppstått till följd av skadan, t.ex. veterinärkostnader och kremering. Om hundägaren förnekar att hans hund har orsakat skadan, är det dock du som har bevisbördan för att så har skett. Om du anser dig kunna bevisa det, kan du väcka talan i tingsrätten som i sin tur kan pröva fallet och förplikta honom att ersätta skadan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (458)
2021-06-14 Kan man bli ersättningsskyldig om ens hund attackerar en annan hund på ens egna tomt?
2021-06-06 Strikt skadeståndsansvar för hundägare
2021-06-03 Vad har hundägare för skadeståndsansvar?
2021-06-01 Principalansvar för arbetsgivare och strikt ansvar för hund

Alla besvarade frågor (93196)