Hundägares ansvar

Hej, jag har en fråga som gäller hundar.

Jag var ute på hundpromenad idag, det kom fram en äldre man och frågade mig om han fick klappa min hund, varpå jag svarar högt och bestämt nej och dessutom ger en anledning, anledningen var att varken jag eller hunden känner mannen och därför inte vill att han kommer fram o klappar henne.

Han struntar i det och sträcker sig fram mot hunden, jag går snabbt emellan och lugnar min hund, hon morrar till mot mannen varpå han då hotar med polisanmälan och skulle se till att hunden blir avlivad.

Vad är det som gäller? Har inte han också ett ansvar att låta bli när jag säger nej, eller har jag allt ansvar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När kan en hund omhändertas?

Länsstyrelsen får besluta att en hund ska omhändertas för att hindra att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Det får länsstyrelsen göra endast om andra mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga (hundlagen 11 §). En sådan mindre ingripande åtgärd kan vara koppeltvång. Enligt förarbetet till lagen ska omhändertagande användas restriktivt eftersom en anmälan inte sällan kan grunda sig i osämja mellan grannar, och inte i problem hos hunden. Som hundägare ska man även kunna begå mindre misstag utan att hunden omhändertas och avlivas. Hundar kan ju som bekant reagera på oväntade sätt i nya situationer. Det är alltså inte tillräckligt att en hund endast varit hotfull mot en människa eller ett annat djur. Det krävs att det finns anledning att tro att hunden kommer att orsaka skador eller avsevärda olägenheter.

Ett exempel på när en hund kan omhändertas är om hunden redan har orsakat en skada eller avsevärd olägenhet och det finns en risk för att det kommer ske igen. Det kan vara fallet om hundägaren sedan tidigare har ett hundförbud (hundlagen 15 §), eller om hunden är oberäknelig och farlig samt missköts av ägaren.

Utifrån den information du har lämnat i din fråga finns det ingen grund att omhänderta din hund.

När kan en hund avlivas?

En omhändertagen hund får säljas, skänkas bort eller avlivas. En avlivning får ske endast om hunden utgör en fara för människor eller djur, eller om det finns andra särskilda skäl för avlivning (hundlagen 12 §). Särskilda skäl kan vara att hunden är för gammal eller för sjuk för att skänkas bort eller säljas. Avlivning kan ske även om hunden är snäll, men ägaren tar hand om den så pass dåligt att den blir aggressiv under ägarens tillsyn och ansvar.

Utifrån den information du har lämnat i din fråga finns det inte heller någon grund att avliva din hund.

Vem ansvarar för hunden?

"Hundar (…) skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter", anges det i lagen (hundlagen 1 §).Det regeln säger är att olika hundar kräver olika mycket tillsyn och skötsel. En kraftfull och aggressiv hund utgör ingen fara för omgivningen om ägaren har tillsyn och sköter om den utifrån dess behov. Omvänt kan en liten och i allmänhet lugn hund utgöra en fara för omgivningen om ägaren missköter den och helt brister i sin tillsyn. Utifrån din redogörelse av händelseförloppet verkar det inte som att du har brustit i din tillsyn.

När det kommer till skador har ägaren ett strikt skadeståndsansvar för hunden (hundlagen 19 §).Det innebär att du som ägare ska ersätta skador som din hund orsakar även om du inte har varit vårdslös. Regelns syfte är att tydligt avisera om det tunga tillsynsansvar som hundägare har, förebygga skador hos omgivningen samt underlätta för skadedrabbade att få ersättning. Enligt lagstiftaren skulle det bli svårt att få ersättning om det krävdes vårdslöshet från ägaren, eftersom det många gånger skulle vara svårt att bevisa vårdslöshet.

En hundägare kan dock undvika skadestånd om den lyckas bevisa att någon annan har orsakat skadan genom vårdslöshet, eller om den som råkat ut för skadan själv har medverkat till skadan (skadeståndslag 6 kap 1 §).En person som trots varning och avrådan från hundägaren klappar dennes hund och blir biten, kan alltså bli nekad skadestånd. Detta innebär att personen som klappade din hund har ett eget ansvar, precis som du är inne på.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns HellbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000