Hör olovligt förfogande under allmänt åtal?

Brottsbalken 10kap. 4 §. Faller den under allmänt åtal.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att alla brott hör under allmänt åtal så länge som det inte finns en specialregel med ett undantag från huvudregeln (20 kap. 3 § 1 st rättegångsbalken). Beträffande brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken) finns två bestämmelser som begränsar en åklagares åtalsrätt. Dessa åtalsbegränsningar kommer att beskrivas nedan.

Olovligt förfogande mot närstående personer

Den första åtalsbegränsningen för brottet olovligt förfogande är det är ett angivelsebrott när det begåtts mot en närstående person till gärningsmannen (10 kap. 10 § 1 st. brottsbalken). Att det är ett angivelsebrott innebär att den brottsutsattes angivelse av brottet är en förutsättning för att åtal ska kunna väckas. Det krävs alltså att den som utsatts för brottet anger brottet till polisen.

Begränsningen gäller som tidigare nämnt endast om personen som blivit utsatt är närstående till gärningsmannen. Med närstående menas någon som varaktigt bor ihop med, är make, förälder, barn, syskon, i svågerlag eller på liknande sätt närstående med gärningsmannen (8 kap. 13 § brottsbalken). Tanken bakom begränsningen är att polis och åklagare inte ska beblanda sig i familjeangelägenheter av ekonomisk art om man själv inte vill det.

Motsatsvis gäller inte denna begränsning om den brottsutsatte inte är närstående med gärningsmannen.

Olovligt förfogande genom avbetalningsköp med återkallelseförbehåll

En annan åtalsbegränsning gällande brottet olovligt förfogande aktualiseras om gärningsmannen fått egendom genom avbetalningsköp med återkallelseförbehåll eller genom hyra, men inte betalat för egendomen (10 kap. 10 § 2 st brottsbalken). Åtalsbegränsningen innebär att en åklagare i dessa fall endast får väcka åtal i sällsynta undantagsfall, då det olovliga förfogandet är på gränsen till bedrägeri.

Syftet med begränsningen är att förhindra att åklagaren utnyttjas kostnadsfritt för att driva in utestående betalning eller förhyrd egendom. På detta vis måste uthyrare och säljare vara noggranna i sin kundkontroll.

Motsatsvis gäller inte denna begränsning om det olovliga förfogandet inte avser egendom som gärningsmannen besitter genom avbetalningsköp med återkallelseförbehåll eller genom hyra.

Enskilt åtal

Enskild åtalsrätt aktualiseras vid angivelsebrott, då den brottsutsatte anger brottet till polisen men åklagaren väljer att lägga ned åtalet (20 kap. 8 § 1 st rättegångsbalken). Om åklagaren väljer att lägga ned åtalet kan alltså den enskilde som blivit utsatt för olovligt förfogande själv åtala gärningsmannen genom enskilt åtal.

Sammanfattning

Om ingen av de nämnda begränsningarna är tillämpliga i ditt fall, så hör brottet olovligt förfogande under allmänt åtal.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo