Högljudd granne

2020-04-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
HejVi är nyinflyttade i ett tätbebyggt villaområde där närmsta grannen sågar med motorsåg på uppfarten. Ska tilläggas att han är pensionär och ser detta som sin hobby. Av andra grannar har jag fått reda på att detta brukar pågå alla varma sommarmånader på året. Exempel från idag så har han sågat mellan följande tider: kl 13.40-13.45, 14.40-14.43, 15.03-15.06, 16.30-16.35, 17.45-17.49. Motorsågen går på högvarv hela tiden, och med en icke trovärdig app mätte jag 89dB utanför min ytterdörr(ca 35m ifrån där han sågar.)är detta tillåtet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter som att saken är en angelägenhet för din kommunala miljönämnd. Nämnden kan göra bedömningen att ljudnivån, med hänsyn till hur ofta han använder motorsågen, inte är godtagbar. Nämnden kan då beordra honom att begränsa användningen av sågen till endast vissa tider på dygnet. Nedan följer en redogörelse för regleringen och hur den förhåller sig till din fråga.

Miljöbalkens regler

Alla som vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa (2 kap 3 § 1 st. MB). Med olägenhet för människors hälsa menas störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfälligt (9 kap 3 § MB). Försiktighetsåtgärden i första meningen ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa (2 kap 3 § 2 st. MB).

Vad innebär då detta?

Första meningen i föregående stycket innebär att en åtgärd, att till exempel använda en motorsåg, ska ske på ett sätt som minimerar olägenheter för människors hälsa. Sista meningen säger att så snart det finns skäl att anta att en sån olägenhet förekommer, ska man vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Det räcker alltså med skäl att anta, vilket alltså är ett lågt ställt krav innan försiktighetsmåtten ska vidtas. Folkhälsomyndighetens rekommenderade maxvärde för buller inomhus dagtid är 45 dB (FoHMFS 2014:13). Detta är en riktvärde för att avgöra vad som avses med olägenhet enligt 9 kap 3 § MB. Att ofta och stora delar av dygnet använda motorsåg, och dessutom i ett tätbebyggt område, utgör därför sannolikt en sån olägenhet som menas med lagtexten.

Vad kan du göra?

Miljönämnden ska på anmälan utföra tillsyn och kontrollera att miljöbalkens bestämmelser följs (26 kap 1 § 2 st. MB). Nämnden kan förelägga din granne att begränsa användningen av motorsågen till ett fåtal timmar på dygnet eller liknande (26 kap 9 § 1 st. MB). Ett sådant föreläggande kan förenas med vite (26 kap 14 § MB). Min preliminära bedömning är att du har fog för att vidta åtgärder. Kanske kan det vara en god idé att först samtala med din granne om du inte redan har gjort det. Om din granne inte är medgörlig kan det vara bra att veta att de flesta kommuner brukar ta emot anmälningar på sin hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (609)
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar

Alla besvarade frågor (89909)